پایان نامه بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

پایان‏ نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی(M.Sc)

عنوان:

بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

استاد راهنما:

سید جمال فرج اله حسینی

استاد مشاور:

 فرهاد لشگرآرا

سال تحصیلی

91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

چکیده1
فصل اول: طرح مسئله (کلیات تحقیق )
1-1- مقدمه2
1-2-بیان مسئله3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4- اهداف تحقیق11
1-5- محدوده های تحقیق1-5-1- محدوده موضوعی

1-5-2- محدوده مکانی

1-5-3- محدوده زمانی

11

11

13

1-6- محدودیت های تحقیق13
1-7- تعاریف واژگان1-7-1. آموزش کارآفرینی

1-7-2. اشتغال

1-7-3. بخش کشاورزی استان اصفهان

1414

15

15

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعمقدمه16
بخش اول: ادبیات نظری2-1-        کارآفرینی

2-2-        کارآفرینی در جهان

2-3-        کارآفرینی در ایران

2-4-        آموزش کارآفرینی

16

17

19

20

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

2-5-        تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در جهان2-6-        آموزش کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه

2-7-        آموزش کارآفرینی در آمریکای شمالی

2-8-        آموزش کارآفرینی در اروپا

2-9-        تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در ایران

2-10-   اهمیت آموزش کارآفرینی

2-11-   اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان

2-12-   اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی در ایران

2-13-   اثر بخشی آموزش کارآفرینی

2-14-   مزایای آموزش کارآفرینی

2-15-   انواع روش ها و برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان

2-16-   انواع روش ها و برنامه های آموزش کارآفرینی در ایران

2-17-   اشتغال در بخش کشاورزی در جهان

2-18-   اشتغال در بخش کشاورزی ایران

2-19-   کارآفرینی، اشتغال و بخش کشاورزی

2-20-   نتایج

بخش دوم: ادبیات تجربی

2-21-   تحقیقات خارجی

2-22-   تحقیقات داخلی

2-23-   چارچوب نظری

2324

26

27

27

31

31

32

34

35

36

41

48

49

51

53

56

58

67

فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه3-2- روش تحقیق6868

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

3-3- جامعۀ آماری3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه

3-5- ابزار تحقیق

3-5-1- روایی

3-5-2- پایایی

3-6- متغیرهای تحقیق

3-6-1- متغیرهای مستقل

3-6-2- متغیر وابسته

3-6- فرضیه های پژوهش

3-7- روشهای جمع آوری اطلاعات

3-8- روش های آماری

6869

70

70

71

71

71

72

73

73

74

فصل چهارم : یافته های تحقیق
4ـ1ـ مقدمهبخش اول: آمار توصیفی

4-2- ویژگیهای شخصی پاسخگویان

4-3- نقش آموزش های کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

4-4- نقش آموزش تکنیک های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت ها در اشتغالزایی بخش کشاورزی

4-5- نقش آموزش مراحل تاسیس و راه­اندازی کسب وکارها در­اشتغالزایی بخش کشاورزی

4-6-نقش آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روشهای تامین منابع سرمایه

4-7- نقش آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی

7575

75

78

79

80

82

84

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

4-8- موانع و محدودیت های موجود در اشتغالزایی بخش کشاورزیبخش دوم: آمار استنباطی

4-9- نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق و اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

4-10- تحلیل رگرسیون

8789

89

90

فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- خلاصه5- 2 -نتیجه گیری

5- 3- پیشنهادها

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی

9294

98

101

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید