پایان نامه بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول- پیشگفتار

1-1 مقدمه. 2

1-2 پیشینه. 3

1-3 اساس و مبنای عملکرد. 4

1-4 اولین ترکیب های ضد سرطان. 5

1-5 ترکیبات روتنیم با خواص ضد سرطان. 10

1-6 کمپلکس های روتنیم آرن دار با خواص ضد توموری و ضد تکثیر. 12

1-7 کمپلکس های روتنیم تک هسته ای arene حاوی –P یا لیگاندهای- N دهنده 13

1-8 برهمکنش با DNA :چه نقشی بر کاهش سمیت سلولی دارد؟. 16

1-9 کمپلکس های روتنیم آلی فلزی: قانون شکنی و یا گزارش بحث برانگیز ؟. 18

1-10فعالیت بیولوژیکی یون های روتنیم: قسمت های فعال و یا قسمت های بی اثر؟. 20

فصل دوم- شیمی محاسباتی

2-1 مقدمه. 23

2-2  معادله شرودینگر. 26

2-3 روشهای محاسباتی از اساس… 27

2-3-2  روشهای همبستگی تغییر. 31

2-3-3 روش برهمکنش پیکربندی . 32

2-3-4 روشهای همبستگی اختلال. 32

2-3-5 نظریه اختلال مولر –پلست (MP) 33

2-3-6  روش های پوسته باز 35

2-3-7 نظریه روتان – هال. 35

2-4 نظریه تابعیت چگالی (DFT) 36

2-5  روش نیمه تجربی.. 39

2-6 روش مکانیک مولکولی.. 41

2-7  مجموعه پایه. 42

2-7-1 کمترین مجموعه پایه: STO-3G.. 44

2-7-2 مجموعه پایه ظرفیت شاخهای.. 45

2-7-3 مجموعه پایه دارای توابع قطبی کننده 27

2-7-4  مجموعه­های پایه دارای توابع نفوذی.. 47

3-6 نرم افزارهای مورد استفاده 48

فصل سوم- بحث و نتیجه­گیری

3-1 تجزیه و تحلیل انرژتیک… 51

3-2 تجزیه و تحلیل  اوربیتال های جبهه ای.. 51

3-2-1سیمای اوربیتال های مولکول. 52

3-3تجزیه و تحلیلی ساختار 53

3-4 بررسی طیف زیر قرمز. 54

3-5 بررسی طیف الکترونی.. 56

3-6 وابستگی دمایی ویژگی های گرماشیمیایی.. 57

3-7 تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی طبیعی.. 60

3-8 بارهای اتمی.. 61

3-9 فوق قطبش پذیری.. 62

کارهای آینده 65

مراجع 66

چکیده لاتین.. 71

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

شکل1-1: طرح کلی از ترکیب های [Ru(η6-arene)(en)Cl]+ آلی فلزی نیمه ساندویچ(a) و سری ترکیب های کوئوردینه شده Ru(II) نیمه ساندویچ جدید با فرمول کلی[Ru([9]aneS3)(N-N)Cl]+ (b)،[Ru([9]aneS3)(N-N)(dmso-S)]2+ (C)،[Ru([9]aneS3)(O-)(dmso-S)] (d) و fac-[Ru(dmso-S)3(N-N)Cl]+ (e)……………………………………………………………………………………………………………9

شکل 1-2 : کمپلکس پلاتین (II) در سراسر جهان برای استفاده بالینی در درمان سرطان تایید شده است. 10

شکل1-3 کمپلکس های Ruthenium(III) در مطالعات بالینی برای درمان سرطان. 12

 شکل 1-4 نمونه اولیه کمپلکس­های روتنیم ضد سرطان arene که توسط Dyson و Sadler گزارش شده است. 12

شکل1- 5 کمپلکس  , (η6-pMeC6H4Pri)Ru(p-pta)Cl2(RAPTA-C) 13

شکل1-6 کمپلکس Ru(P- pta)Cl26-C6H6), (RAPTA-B) 13

شکل1-7کمپلکس با لیگاندهای آنیونی مثل برومو، یدوو ایزوتیوسیاناتو. 14

شکل1-8 کمپلکس های دی کتون. 14

 شکل1-9 کمپلکس [(η6-pMeC6H4Pri)Ru(P,N-ptn)Cl]+. 15

 شکل1-10 کمپلکس [η6-C6H5CH2CH2NH3)Ru(P-pta)Cl2]+. 15

شکل1-11 ساختار شیمیایی برخی از ترکیب های روتنیم. 1

شکل1-12:طرح کلی نمایش فرضی طریقه فعالیت KP1019. 17

شکل 2-1 اوربیتالهای مولکولی دارای حداقل انرژی.. 28

شکل 2-2  قطبی شدن اوربیتالها با ترکیب.. 28

اوربیتالهای s و p ترکیب اوربیتالهای d و p. 46

شکل3-1 کمپلکس پاد سرطانی دی آمین روتنیم که با سیتوزین فرآورده افزایشی داده است.. 51

شکل3-2 سیمای اوربیتال مولکولی جبهه ای را نشان می دهد. 34

شکل 3-3 منحنی چگالی حالت ها (DOS) داروی مورد بررسی را نشان می دهد. 52

شکل3-4ساختار بهینه کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 و طول پیوند را نشان می دهد. 52

شکل 3-5 طیف زیر قرمز کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 را نشان می دهد. 53

شکل3-6شیوه ارتعاشی چهار جهش شدید کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 را نشان می دهد. 55

شکل (3-7) طیف الکترونی [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+را نشان می دهد. 38

شکل 3-8 نمودار وابستگی پارمترهای ترمودینامیکی که. 56

رابطه های خطی بین آن ها و دما را نشان می دهد. 56

ادامه شکل 3-8. 57

شکل3- 9ترکیب بهینه شده کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+. 58

شکل3-10بارهای اتمی کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+. 59

به روش آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی را نشان می دهد. 43

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
دانلود پایان نامه بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان در امر صدقه دادن
پایان نامه با موضوع نقش ارتباطات و وفاداری مشتریان در هتل¬های
پایان نامه ارتباط بین محتوی کتاب های فارسی کلاس ششم ابتدایی با مهارت های شناختی، عاطفی و روانی – حرک...
دانلود پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم