پایان نامه بررسی نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی(CNT) و نانولوله های BC3،BC2N


عنوان پایان نامه:

بررسی نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی(CNT) و نانولوله های BC3،BC2N

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………….2

1-2- نانوچیست؟…………………………………………………………………………………….2

1-3- تاریخچه فناوری نانو…………………………………………………………………………….3

1-4-کربن……………………………………………………………………………………………….3

1-5- انواع گونه های کربن……………………………………………………………………………3

1-5-1-گرافیت………………………………………………………………………………………..4

1-5-2- الماس………………………………………………………………………………………..5

1-5-3-فولرن…………………………………………………………………………………………..5

1-5-4-گرافن…………………………………………………………………………………………..6

1-6- ­نانولوله های کربنی…………………………………………………………………………..7

1-7- تاریخچه نانولوله ها…………………………………………………………………………….7

۱-8- انواع نانولوله های کربنی……………………………………………………………………7

1-8-1- نانولوله تک جداره…………………………………………………………………………..8

2-8-2- نانو لوله چند جداره ……………………………………………………………………….8

1-8-3-فولرایت……………………………………………………………………………………….8

1-8-4- تروس یا حلقه ای………………………………………………………………………….8

1-8-5- ساختارهای غیر ایده آل……………………………………………………………………8

1-9- ساختارنانولوله ها……………………………………………………………………………..9

1-9-۱- ساختار هندسی…………………………………………………………………………….9

1-9-2 – ساختارالکترونی…………………………………………………………………………..10

1-10- فیزیکی و شیمیایی نانو لوله­ ها …………………………………………………………..11

1-11- واکنش‌پذیری شیمیایی نانولوله ­های کربنی………………………………………………11

1-12- نانو لوله کربنی- روشهای­تولید………………………………………………………………12

1-12-1- روش تخلیه قوس الکتریکی……………………………………………………………..12

1-12-2- روش فرسایش لیزر……………………………………………………………………….13

1-12-3- رسوب بخار شیمیایی…………………………………………………………………….13

1-13- ویژگی های نانو لوله های کربنی……………………………………………………………14

1-14- کاربردهای نانولوله‌های کربنی……………………………………………………………….16

1-14-1-کابل های برق………………………………………………………………………………..16

1-14-2- حسگرها…………………………………………………………………………………….16

1-14-3-پزشکی……………………………………………………………………………………..17

1-14-4-حافظه­ های ­نانولوله ­ای…………………………………………………………………..17

1-14-5- دیگر کاربردها………………………………………………………………………………..17

فصل دوم مقدمه ای بر شیمی محاسبات

2-1- شیمی محاسباتی……………………………………………………………………………19

2-2- شیمی محاسباتی شامل روشهای مختلف ریاضی در دو مدل تقسیم بندی می شود..19

2-2-1- مدل مکانیک مولکولی……………………………………………………………………..19

2-2-2- مدل مکانیک کوانتومی……………………………………………………………………..20

2-3- تئوری ساختار الکترونی………………………………………………………………………21

2-3-1- روش‌های نیمه تجربی……………………………………………………………………21

2-3-2- روش‌های آغازین (Ab initio)…………………………………………………………21

2-3-3- روشهایی بر پایه نظریه تابعیت چگالی(DFT)………………………………………..21

2-4- مجموعه پایه………………………………………………………………………………….21

2-5- تئوری تابعیت چگالی(DFT)………………………………………………………………….22

2-5-1- قضیه هوهنبرگ – کوهن…………………………………………………………………23

2-5-2- نظریه کوهن – شم………………………………………………………………………..25

2-5-2- تابعیت­های تبادل – همبستگی…………………………………………………………..26

2-6- تقریب های مورد استفاده در محاسباتDFT…………………………………………..

2-6-1- تقریب دانسیته محلی(LDA)……………………………………………………………27

2-6-2- تقریب شیب تعمیم یافته (GGA)……………………………………………………….29

2-6-3- روش پیوستگی آدیاباتیک (ACM)………………………………………………………..30

2-7- پتانسیل مؤثر هسته (ECP)…………………………………………………………………32

فصل سوم اشکال و جداول

3-1- اهمیت نانو لوله های کربنی (CNT)………………………………………………………..35

3-2- برنامه های محاسباتی مورد استفاده…………………………………………………….35

3-3- جزئیات محاسباتی……………………………………………………………………………36

3-4- شکل ساختارهای بهینه شده کمپلکس ها………………………………………………36

3-5- جداول…………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم نتایج و بحث

4-1- بررسی نتایج بدست آمده برای کمپلکس [CNT-Ln(H2O)n]……………………………..60

4-1-1- بررسی طول پیوندی و انرژی برهمکنش کمپلکس[CNT-Ln(H2O)n] ………………..60

4-1-2- بررسی هدایت الکتریکی کمپلکس [CNT-Ln(H2O)n]………………………………….62

4-1-3- بررسی نتایج بدست آمده از آنالیز QTAIM در کمپلکس [CNT-Ln(H2O)n]………….66

4-1-4- بررسی نتایج بدست آمده از آنالیز NBO در کمپلکس [CNT-Ln(H2O)n]………………68

4-2- بررسی نتایج کمپلکس [CNT-Ln(H2)n]……………………………………………………..70

4-2-1- بررسی طول پیوندی و انرژی برهمکنش برای کمپلکس  [CNT-Ln(H2)n]…………….70

4-2-2- بررسی هدایت الکتریکی کمپلکس  [ CNT-Ln(H2)n]…………………………………..72

4-2-3- نتایج بدست آمده از آنالیز QTAIM در کمپلکس [CNT-Ln(H2)n]………………………..75

4-2-4- نتایج آنالیز NBO در کمپلکس [CNT-Ln(H2)n]………………………………………………76

4-3- بررسی ناخالصی اتم لانتانیدی در نانولوله های BC3, BC2N…………………………..

4-3-1- بررسی ناخالصی اتم لانتانیدی در هدایت الکتریکی نانولوله BC3…………………..

4-3-2- بررسی ناخالصی اتم لانتانیدی در هدایت الکتریکی نانولوله BC2N……………….

4-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..84

4-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………84

منابع…………………………………………………………………………………………………..85

چکیده:

در این پایان نامه، به بررسی نظری اثر حضور ناخالصیهای لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله­های کربنی(CNT)  و نانولوله­های BC3،BC2N  پرداخته شده است. همچنین اثر کاتیونهای لانتانیدی (La3+,Eu3+,Lu3+) دکره شده در فرآیند جذب H2O و  H2در کمپلکس­های [CNT-Ln(H2O)n] و
 [CNT-Ln(H2)n] بررسی گردیده است. محاسبات شیمی کوانتومی در سطح نظریه تابعیت چگالی، برای این کمپلکس­ها با استفاده از روش محاسباتی B3LYP و از مجموعه پایه ECP/7s 6p 5d برای اتمهای لانتانیدی و هم چنین از مجموعه پایه 6-31G* برای سایر اتم­ها انجام شده است. انرژی برهمکنش، آنالیز اتم­ها در مولکولها(AIM)  و آنالیز اوربیتال­های طبیعی پیوندی (NBO) در کمپلکس­های [CNT-Ln(H2O)n] و [CNT-Ln(H2)n] مطالعه شده­اند. با جایگزین کردن کاتیون لانتانیوم در کمپلکسهای [BC3-La] و  [BC2N-La] نتایج محاسبات نشان داد که شکاف انرژی نسبت به نانولوله اولیه تغییر یافته و به ترتیب باعث کاهش و افزایش رسانایی در این کمپلکس­ها شده است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید