پایان نامه بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی


دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم

گروه مدیریت اجرائی

پایان نامه براى دریافت درجۀ کارشناسى ارشد در رشتۀ مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا بهبودی

آبانماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بررسی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات، نشان می دهد که مدل های رقابتی متعددی ارائه شده است که هر کدام مجموعه عوامل تعیین کننده ی متفاوتی دارند. در این پژوهش؛ پذیرش کاربر  با استفاده از نظریه ی تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT[1])  ونکاتش و همکاران (2003) که حاصل یکپارچگی سازه های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم درحوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد در ایران مورد پژوهش وبررسی قرارگرفته است.این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده درنیمه اول سال 93 از نمونه ای متشکل از86 نفرازمدیران وکارشناسان شرکت های سیمان قشم، اردستان،داراب وکرمان انجام شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده از این چهار سازمان فرضیه های مربوط به عوامل موثر بر پذیرش  سیستم ها توسط کاربران برای استفاده واقعی ازسیستم های  فناوری اطلاعات بررسی، تبیین و توضیح داده شده است.

نتایج تحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک تحلیل مسیر ( الگویابی معادلات ساختاری) پی ال اس نشان داد که متغیر یا سازه های “انتظارتلاش” و “تاثیراجتماعی” با قصداستفاده کاربران ازفناوری ها رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه سازه های “شرایط تسهیل”، “خودکارائی” و”اضطراب” نیز بارفتاربکارگیری فناوری معنادار ارزیابی شد. با این وجودرابطه بین متغیر “انتظارعملکرد “با”تمایل رفتاری” و متغیر “نگرش نسبت به استفاده ازتکنولوژی” با رفتار بکارگیری مورد تائید قرارنگرفت. بطورکلی یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدلUTAUTمدل نظری قوی جهت پیش بینی قصد رفتاری و رفتار بکارگیری دراستفاده از سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز می باشد.

UTAUT ابزار مفیدی را برای مدیران فراهم می آورد تا احتمال موفقیت فناوری جدید را بررسی نموده  و به آن ها کمک می کند تا تنوع پذیرش برای مداخلات طراحی شده ی مورد نظر را در گروه کاربرانی که زیاد مایل به پذیرش نباشند و از سیستم های جدید استفاده نمی کنند، را درک نمایند. درپایان این پژوهش، توصیه های متعددکاربردی نیز برای تحقیقات بعدی ارائه می دهد.

 

واژه‌های کلیدی: پذیرش سیستم های اطلاعاتی، سیستم های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات ، استفاده ازفناوری اطلاعات،رفتاربکارگیری، نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT

فهرست عناوین

فصل اول : معرفی پژوهش 1

1-1- مقدمه: 2

2-1- بیان مسئله: 3

3-1- اهمیت پژوهش: 5

4-1- اهداف پژوهش: 6

5-1- فرضیات پژوهش 7

6-1- روش پژوهش 7

7-1- قلمروتحقیق 8

8-1- تعریف مفاهیم و واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه  پژوهش 10

1-2- مقدمه: 11

2-2-  مبانی نظری و پیشینه کلی پژوهش: 11

3-2-بررسی مدل های موجود پذیرش کاربر 13

1-3-2- مدل تئوری عمل مستدل (TRA): 13

2-3-2- مدل تئوری رفتار برنامه ریزی  شده (TPB) 13

3-3-2- مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده(DTPB) 14

4-3-2-مدل پذیرش فناوری(TAM) 14

5-3-2- مدل ثانویه پذیرش فناوری(2 TAM) 15

6-3-2- تئوری تلفیقی پذیرش وکاربردفناوری ( UTAUT) 15

4-2- فرموله سازی تئوری یکپارچهی پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) 16

1-4-2- انتظار عملکرد 17

2-4-2- انتظار تلاش 21

3-4-2- تاثیر اجتماعی 23

4-4-2- شرایط تسهیلی 24

5-4-2- تمایل رفتاری 28

5-2-پیشینه تجربی پژوهش  درایران 28

6-2-پیشینه تجربی پژوهش  در خارج از ایران 31

7-2- مدل مفهومی تحقیق 36

8-2- جمع بندی 38

فصل سوم : روش پژوهش 39

1-3- مقدمه: 40

2-3- روش تحقیق: 40

3-3- جامعه آماری: 41

4-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه: 41

5-3- مراحل اجرایی تحقیق: 43

6-3- ابزار گردآوری دادهها: 44

7-3-روایی پرسشنامه 45

8-3-پایایی پرسشنامه 46

9-3-روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 48

1-9 -3 – محاسبه ضرایب مسیر 50

10- 3 – ابزارها و نرمافزارهای مورد استفاده 51

11-3- جمع بندی 52

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ویافته ها 53

1-4- مقدمه 54

2-4- آمارتوصیفی 54

1-2- 4- ویژگیهای جمعیتشناختی 54

3-4- آمار استنباطی 59

1-3-4-بررسی فرضیه‌های تحقیق 59

1-1-3-4-ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 61

2-1-3-4-ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) 65

3-2-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67

4-4- بررسی انطباق مدل پژوهش درایران 68

5-4- یافته های جانبی: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی پرسشنامه 68

6-4-جمع بندی 71

فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادها 73

1-5- مقدمه 74

2-5- نتایج تحقیق 74

1-3-5- نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها 74

2-3-5- نتایج مربوط به تحلیل های جمعیت شناختی 76

3-5-بحث و نتیجه گیری 76

4-5- پیشنهادها 79

1 -4-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 80

5-5 محدودیت های پژوهش 81

منابع ومآخذ 82

منابع وماخذفارسی 82

منابع وماخذلاتین 83

پیوست‌ها 90

پیوست 1 91

پیوست 2 94

پیوست3 98

پیوست 4 101

پیوست 5: خروجی PLS در حالت ضرایب استادندارد 105

پیوست 6- خروجی PLS در حالت ضرایب معنیداری 10

فهرست جداول

جدول 1-3- توزیع انتخابی جامعه آماری موردمطالعه پژوهش 43

جدول 2-3- ساختار پرسشنامه 45

جدول3‑3- آلفای کرونباخ عوامل 47

جدول- 1‑4: آمارتوصیفی پاسخ دهندگان 55

جدول2-4- ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR) 61

جدول3-4- میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) 62

جدول4-4- آلفای کرونباخ 62

جدول-5-4داده‌های اولیه وارد شده دراکسل باتوجه به متغیرهای مکنون 63

جدول6‑4- جدول فورنل- لارکر 64

جدول‏7‑4- ضریب تعیینR2 65

جدول8‑4- ضرایب مسیر 66

جدول9‑4- ضریب کوهن 67

جدول10‑4- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی 67

جدول11-4 : نتایج آزمون آنوابرای تفاوت رفتاربکارگیری دررده های سنی مختلف 68

جدول 12-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتاربکارگیری بامیزان تحصیلات 69

جدول 13-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتاربکارگیری با سابقه کار 69

جدول 14-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتار بکارگیری باپست سازمانی 70

جدول 15-4 : نتایج آزمون آنوا برای تفاوت رفتار بکارگیری بانوع استخدام 70

جدول 16-4 : نتایج آزمون تی مستقل برای تفاوت رفتاربکارگیری درجنسیت های مختلف 7

فهرست نمودارها

فهرست نمودارها ‌م

نمودار1-4- فراوانی متغیرجنسیت بارفتار بکارگیری 55

نمودار2-4- فراوانی متغیرسن بارفتار بکارگیری 57

نمودار3-4- فراوانی متغیرمیزان تحصیلات بارفتار بکارگیری 57

نمودار4-4- فراوانی متغیرنوع استخدام بارفتار بکارگیری 58

نمودار4-5- فراوانی متغیرسابقه کار بارفتار بکارگیری 58

نمودار4-6- فراوانی متغیرپست سازمانی بارفتار بکارگیری

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید