پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO


فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل اول- مقدمه. 1

1-1 مقدمه  2

2 فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک  4

2-1 مقدمه  5

2-2 اهداف این فصل   5

2-3 پدیده توتومری   6

2-4 اهمیت توتومریزاسیون در سیستم­های حیاتی          8

2-4-1 واکنش­های توتومریزاسیون      8

2-5 اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی   10

2-6 ترکیبات آروماتیک     11

2-6-1 خصلت آروماتیکی و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel). 11

2-6-2 ترکیب­های آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس… 12

2-7 هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای (PAH). 12

2-8 اثر هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای بر انسان   13

2-9 اهمیت روش­های محاسباتی در داروها   16

2-10  معرفی پروتونیکس… 18

2-11 معرفی لامیوودین.. 24

2-12 معرفی نگسیوم. 28

3 فصل سوم- مطالعه پیرامون نظریه تابع تئوری چگالی.. 34

3-1 نگاهی کلی بر شیمی محاسباتی   35

3-2 شیمی محاسباتی   36

3-2-1 مکانیک مولکولی.. 37

3-2-2 روش­های ساختار الکترونی.. 39

3-2-2-1 روش­های نیمه تجربی.. 39

3-2-2-2 روش­های محاسبات آغازین.. 40

3-2-2-3 روش­های عملی دانسیته. 41

3-3 مدل شیمیایی    41

3-4 تعریف مدل شیمیایی   42

3-5 مدل­های ترکیبی.. 42

3-6 محاسبات کامپیوتری در شیمی    43

3-6-1 آشنایی با نرم افزار Hyperchem.. 45

3-6-2 آشنایی با نرم افزار  Gaussian 98. 45

3-7 روش (Method). 47

3-7-1 روش هارتری- فاک… 47

3-7-2 روش تئوری تابعی چگالی (DFT) 49

3-8 سری پایه (Basis set). 50

3-9 انواع مجموعه­های پایه. 52

3-9-1 توابع پایه STO-nG.. 52

3-9-2 مجموعه­های پایه ظرفیتی شکافته. 52

3-9-3 مجموعه پایه پلاریزه. 52

3-10 طیف سنجی در شیمی محاسباتی.. 53

3-10-1 طیف سنجی مادون قرمز IR. 53

3-10-2 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR). 55

3-10-2-1 جابه­جایی شیمیایی.. 56

3-10-2-2 پوشیدگی شیمیایی.. 57

3-10-2-3 رابطه جابه­جایی شیمیایی و پوشیدگی شیمیایی.. 58

3-10-3 پدیده توتومریسم و NMR. 59

3-11 محاسبات اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO) 59

3-11-1 عدد اشغال.. 61

3-11-2 خروجی NBO.. 62

4 فصل چهارم – محاسبات 65

4-1 معرفی ترکیبات مورد محاسبه. 66

4-2 بررسی گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، الکتروفیلیسیته و Nmax  …………….   69

4-3 بررسی آنتالپی واکنش    94

4-4 بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p. 96

4-5 بررسی جا به­جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی   105

4-5-1 محاسبات مربوط به σ ایزوتروپی.. 105

4-5-2 محاسبات مربوط به آنیزوتروپی (δ). 123

4-5-3 محاسبات مربوط به بی تقارنی مولکولی (η)  158

4-6 بررسی طول پیوندها 170

4-7 بررسی زاویه پیوندها     174

4-8 بررسی میزان بار و تعداد الکترونها 178

4-9 بررسی انرژی رزونانسی انتقالات درسیستمهای مورد برسی   199

4-10 بررسی مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای داروها 202

4-11 پیش بینی طیفهای IR محاسباتی.. 205

5 فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری. 209

5-1بررسی نتایج  گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی ، الکتروفیلیسیته ………………….. 210

5-2 نتایج بررسی ممان دو قطبی         211

5-3 نتایج بررسی طول پیوند. 213

5-4 انرژی نقطه صفر    214

5-5 نتایج بررسی جابه جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی در توتومرها 215

  1. پروتونیکس و نگسیوم. 215
  2. لامیوودین.. 217

5-6 نتایجی از اوربیتال مولکولی طبیعی(NBO) 219

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید