پایان نامه بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عربی در دوره ی پیش دبستانی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش برنامه ریزی درسی

موضوع :

بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عربی در دوره ی پیش دبستانی

استاد راهنما :

دکتر جمال الدین کولائی نژاد

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات پژوهش) ……………………………………………………………….     1

مقدمه …………………………………………………………………………………………..       2

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..       4

ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………       5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………….       6

سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………….     6

تعریف نظری و عملیاتی واژه های پژوهش ………………………………………….     7

فصل دوم (ادبیات تحقیق ) ………………………………………………………………       8

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………..       9

مقدمه …………… ………………………………………………………………………………………………………..       9

اهمیت آموزش زبان خارجی در پیش از دبستان ……………………………………………………………….       9

آموزش زبان عربی به کودکان از منظر آیات و روایات …………………………………………………….       13

سن آموزش در کودکان …………………………………………………………………………………………….       21

سن آموزش نماز ……………………………………………………………………………………………………           22

سن آموزش قرآن ……………………………………………………………………………     22

نتیجه …………………………………………………………………………………………….     22

خصوصیات مربی قرآن کودکان ……………………………………………………….     24

ویژگی های ظاهری مربی قرآن …………………………………………………………     24

ویژگی های درونی و اخلاقی مربی قرآن ……………………………………………       25

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..       25

جدول خلاصه ی مطالب فصل دوم ……………………………………………………       27

فصل سوم (روش شناسی پژوهش) …………………………………………………….       29

روش و طرح کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………….       30

جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ……………………………..     30

نمونه ی آماری …………………………………………………………………………………………………………….     31

ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………     31

روش های آماری ………………………………………………………………………………………………………….   31

فصل چهارم (یافته ها) ……………………………………………………………………………………………………     32

شرکت کنندگان ………………………………………………………………………………     33

یافته ها……………………………………………………………………………………………       35

چه کسانی باید در پیش دبستانی ، به تدریس زبان خارجی بپردازند؟ …………       39

زبان خارجی را چگونه به کودکان پیش دبستانی درس دهیم ؟ ………………..       40

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) ………………………………………………………       47

بحث و گفتگو …………. ……………………………………………………………………     48

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..     51

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………….     54

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………     54

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………     55

منابع فارسی …………………………………………………………………………………     55

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………….       56

پیوست ها ……………………………………………………………………………………       62

 

فهرست جداول

جدول 1………………………………………………………………………………………….     27

جدول 2 ………………………………………………………………………………………..       33

جدول 3 ……………………………………………………………………………………….       34

جدول 4 ………………………………………………………………………………………       43

جدول 5 ……………………………………………………………………………………..       44

جدول 6 …………………………………………………………………………………….         44

جدول 7 ……………………………………………………………………………………..       52

 

فهرست نمودارها

نمودار 1…………………………………………………………………………………………………………………………..     34

نمودار 2 …………………………………………………………………………………………………………………………     35

نمودار 3 ……………………………………………………………………………………………………………………….       45

نمودار 4……………………………………………………………………………………………………………………….       45

نمودار 5 ………………………………………………………………………………………………………………………       46

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید