پایان نامه بررسی نسبت¬های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش¬های تجویزی در قاب¬های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم¬محور


بررسی نسبت¬های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش¬های تجویزی در قاب¬های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم¬محور

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

 

دی ماه 1391

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه………………………………….. 7

1-1-مقدمه……………………………………. 8

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع…………………… 13

2-1-مقدمه…………………………………… 14

2-2-روش طراحی لرزه ای بر اساس روش تجویزی………… 15

2-2-1-عوامل مؤثر بر ضریب کاهش نیروی زلزله……… 18

2-2-1-1-شکل پذیری…………………………. 18

2-2-1-1-1-ضریب شکل پذیری کلی سازه………….. 19

2-2-1-1-2-ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری……….. 20

2-2-1-2-مقاومت افزون………………………. 25

2-2-1-2-1-ضریب مقاومت افزون………………. 27

2-2-2-شکل پذیری در روش طراحی براساس روش تجویزی…. 29

2-3-روش طراحی لرزه­ای براساس عملکرد سازه…………. 30

2-3-1-فواید طراحی براساس عملکرد………………. 31

2-3-2-شکل­پذیری در روش طراحی براساس عملکرد……… 32

2-3-3-معیارهای پذیرش اعضا در روش طراحی براساس عملکرد 34

2-3-4-فلسفه ی طراحی براساس عملکرد…………….. 35

2-4-مروری بر یافته های دیگر محققین……………… 36

2-4-1-تحقیقات طاهری بهبهانی………………….. 36

2-4-2-تحقیقات Repapis و همکاران……………….. 37

2-4-3-تحقیقات Kunnath و همکاران………………. 38

2-4-4-تحقیقات Elnashai و همکاران……………….. 39

2-5-جمع بندی و نتیجه گیری…………………….. 40

فصل 3: روش تحقیق……………………………… 42

3-1-مقدمه…………………………………… 43

3-2-معرفی نمونه ها…………………………… 43

3-2-1-تعیین جزئیات سازه ای…………………… 44

3-2-1-1-مدلسازی و هندسه……………………. 44

3-2-1-2-بارگذاری………………………….. 45

3-2-1-3-نتایج طراحی نمونه ها……………….. 48

3-3-ارزیابی…………………………………. 50

3-3-1-مدلسازی……………………………… 50

3-3-1-1-مدلسازی کلی سازه…………………… 50

3-3-1-2-مدلسازی اعضا………………………. 51

3-3-1-3-مدلسازی رفتار مصالح………………… 52

3-3-1-4-مقاومت اعضای سازهای………………… 52

3-3-1-5-بررسی منحنی رفتاری اعضاء……………. 53

3-3-2-بررسی نرم افزارهای کاربردی……………… 54

3-3-3-بررسی مشخصه های تحلیل نمونه ها………….. 54

3-3-3-1-روش تحلیل…………………………. 54

3-3-3-2-بارگذاری………………………….. 55

3-3-3-2-1-الگوی بارگذاری…………………. 56

3-3-3-3-تغییر مکان هدف…………………….. 56

فصل 4: نتایج و تفسیر………………………….. 61

4-1-مقدمه…………………………………… 62

4-2-بررسی نتایج……………………………… 63

4-2-1-بررسی نتایج و تعیین ضرایب نمونه سه طبقه….. 66

4-2-2-بررسی نتایج و تعیین ضرایب نمونه پنج طبقه…. 69

4-2-3-بررسی نتایج و تعیین ضرایب نمونه هفت طبقه…. 72

4-2-4-بررسی نتایج حاصل از شکل پذیری سازه………. 72

4-3-تعیین عملکرد لرزهای اعضاء…………………. 74

4-3-1-عملکرد لرزهای اعضا در ساختمان سه طبقه……. 79

4-3-2-عملکرد لرزهای اعضا در ساختمان پنج طبقه…… 84

4-3-3-عملکرد لرزهای اعضا در ساختمان هفت طبقه…… 89

 

فصل 5: جمع بندی و نتیجه گیری…………………… 90

5-1-جمع بندی………………………………… 91

منابع و مراجع………………………………… 95

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید