پایان نامه بررسی میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

دانشکده علوم تربیتی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی میزان گرایش دبیران  منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

استادراهنما

دکتر فردوس یادگاری

سال تحصیلی 1391-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

چکیده                                                                                                                      1

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                            

1-1مقدمه                                                                                                                 3

1-2بیان مسئله                                                                                                   4

1-3 اهداف پژوهش                                                                                              6

1-3-1هدف کلی                                                                                                 6

2-3-1اهداف جزئی                                                                                              6

3-3-1هدف کابردی                                                                                            6

1-4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                     6

5-1 سوال های پژوهش                                                                                        8

6-1 فرضیه های پژوهش                                                                                       .9

8-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش                                                              9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه                                                                                                       .16

1-2 مبانی نظری                                                                                                 16

1-2-1 توانمند سازی                                                                                         16

2-2-2 ریشه های توانمند سازی                                                                               17

3-2-2 تعریف مفهوم توانمند سازی                                                                         19

4-2-2  رویکردهای توانمند سازی                                                                        20

5-2-2  توانمند سازی بعنوان یک سازه ارتباطی                                                            21

6-2-2   توانمند سازی بعنوان یک سازه انگیزشی                                                          22

4-2 مدل چهار مرحله ای توانمند سازی تری ویلسون                                               23

5-2 مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگامی                                                                 25

ج

6-2 مدل توانمند سازی کانگر                                                                                   26

7-2 مدل توانمند سازی کویین و اسپریتزر                                                                   27

8-2 مولفه های توانمند سازی                                                                                   27

3-2 رضایت شغلی                                                                                                39

1-3-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی                                                                        39

2-3-2 پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی                                                           41

3-3-2 رضایت شغلی و عملکرد                                                                            43

4-3-2 اندازه گیری رضایت شغلی                                                                          44

9-2 پیشینه پژوهش                                                                                              44

فصل سوم : فرایند پژوهش

1-3 مقدمه                                                                                                  51  1-3 روش پژوهش                                                                                                51

2-3 جامعه آماری                                                                                                  51

3-3 نمونه و روش نمونه گیری                                                                                 51

4-3 ابزار پژوهش                                                                                                  52

5-3 روائی و پایائی پرسشنامه                                                                                    53

6-3 روش نمره گذاری                                                                                          54

7-3 روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                       54

فصل چهارم : یافته های پژوهش                                                     

1-4 مقدمه                                                                                                    56

2-4 توصیف داده ها                                                                                            56

تحلیل داده ها                                                                                              65

3-4 آمار استنباطی پاسخ دهی دبیران به مولفه های پرسشنامه های پژوهش                           68

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

د

1-5مقدمه                                                                                                  75

2-5 بحث و نتیجه گیری                                                                                     75

3-5 محدودیتها و مشکلات پژوهش                                                                         79

4-5 پیشنهادها                                                                                                  79

5-5 خلاصه پژوهش                                                                                          82

6-5 اهم نتایج بدست آمده از این پژوهش                                                               83

منابع و ماخذ                                                                                                85

ضمایم

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

2-1 ریشه های مفهوم توانمندسازی در روانشناسی                                                                          17

2-2 سیر تاریخی توانمند سازی                                                                                                 18

1-4  توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان                                                                                   56

2-4  توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان                                                                                        57

3-4  توزیع فراوانی میزان تحصیلات                                                                                          58

4-4 توزیع فراوانی سابقه کاری                                                                                                 59

5-2-4 آمارتوصیفی پاسخ دهی به مولفه های پرسشنامه                                                                    60

1-6-4 توزیع فراوانی رضایت شغلی                                                                                           61

2-6-4 آمار توصیفی پاسخ دهی دبیران به پرسشنامه رضایت شغلی                                                       61

7-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه آموزش                                                                                  62

8-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه تفویض اختیار                                                                          62

9-4 توزیع فراوانی گرایش دبیران به مولفه مشارکت سازمانی                                                             63

10-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه اعتمادسازی دبیران                                                                   63

11-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه نظام پاداش دهی                                                                      64

12-4  توزیع فراوانی گرایش به مولفه دسترسی به منابع                                                                    64

13-2-4 ضریب همبستگی اسپرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (آموزش )با متغیر

رضایت شغلی                                                                                                                       65

ه

14-2-4 ضریب همبستگی اسپرمن برنامه توانمند سازی مولفه (تفویض اختیار )

با متغیر رضایت شغلی                                                                                                           66

15-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (مشارکت سازمانی )

با متغیررضایت شغلی                                                                                                             67

16-2-4  ضریب همبستگی اسپیرمن براون  برنامه توانمند سازی مولفه (اعتمادسازی)

با متغیررضایت شغلی                                                                                                             68

17-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (پاداش دهی)

با متغیررضایت شغلی                                                                                                            69

18-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (دسترسی به منابع )

با متغیررضایت شغلی                                                                                                            70

1-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(  آموزش )

و رضایت شغلی                                                                                                                  71

2-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(تفویض اختیار  )

و رضایت شغلی                                                                                                                  72

3-3-4جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(مشارکت سازمانی)

و رضایت شغلی                                                                                                                  73

4-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(عتمادسازی)

و رضایت شغلی                                                                                                                  74

5-3-4 جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه توانمند سازی مولفه(نظام پاداش دهی)

و رضایت شغلی                                                                                                                  75

6-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ای توانمند سازی مولفه(دسترسی به منابع)

و رضایت شغلی                                                                                                                  7

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دبیران منطقه 18 شهر تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با میزان رضایت شغلی آنان انجام شده است .سوالات پژوهش عبارتند از

1- میزان گرایش دبیران به آموزش و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

2- میزان گرایش دبیران به تفویض اختیار مدیر و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

3- میزان گرایش دبیران به مشارکت سازمانی رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

4- میزان گرایش دبیران به اعتمادسازی لازم  و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

5- میزان گرایش دبیران به نظام پاداش دهی و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

6- میزان گرایش دبیران به دسترسی منابع و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

بر مبنای  روش تحقیق توصیفی در جامعه آماری مورد مطالعه ، کلیه دبیران شاغل در منطقه 18 شهر تهران (2542 =N) با بهره گیری از فرمول نمونه گیری سیستماتیک با توجه به جدول مرگان  ، نمونه ای به حجم ( 340=n ) تعیین شد. برای جمع آوری داه ها از  پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار پژوهش میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی بر اساس نظر اساتید و خبرگان تایید گردیدو ضریب پایایی آن نیز بر حسب آلفای کرونباخ 995/0 محاسبه شد و براساس سنجش  متغیر وابسته  تعیین میزان (رضایت شغلی ) دبیران در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی استفاده شده است. داه های جمع آوری شده پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و نتایج این بررسی ها نشانگر این مهم است که همبستگی معنا دار بین مولفه های توانمند سازی ( آموزش و تفویض اختیار ، مشارکت سازمانی ، اعتماد سازی ، نظام پاداش دهی و دسترسی به منابع ) با میزان رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد . فرضیات این پژوهش عبارتند از 1-  بین میزان گرایش به آموزش دبیران با میزان رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. 2 بین میزان گرایش به تفویض اختیار مدیر  با میزان رضایت شغلی  دبیران رابطه معنا دار وجود دارد .3- بین میزان مشارکت سازمانی دبیران با میزان رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دار4-بین میزان گرایش  دبیران به اعتماد سازی با میزان رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد .5- بین میزان گرایش دبیران  به نظام پاداش دهی با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد 6- بین میزان گرایش دبیران به دسترسی به منابع با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد. فرضیات این پژوهش در سطح 99/0 همگی به تاید رسید

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید