پایان نامه بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه­های اطلاعاتی با تاکید بر نقش اینترنت


چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) :

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان و عوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراههای اطلاعاتی با تاکیدبرنقش اینترنت می باشد.  روش تحقیق در این بررسی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان وکارکنان سازمان صنایع هوایی را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری این بررسی نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. ابزاراندازه گیری نیز با توجه به روش تحقیق(پیمایشی)، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس استفاده گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر این مساله است که سه عنصر و متغیر مهم جنسیت، سن و تحصیلات در میزان استفاده از اینترنت موثر نبوده و داشتن رایانه در منزل ، اینترنت خانگی، سابقه کار و مطالعه درمورد اینترنت، نیز تاثیری در میزان استفاده از اینترنت نداشته است. اما در میزان ارتباط با اینترنت وعواملی همچون تسلط به زبان انگلیسی،ارتباط با مراجع تخصصی علمی داخل و خارج ازکشور، ارتقاء دانش عمومی وتخصصی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز درمیزان استفاده از اینترنت موثر قلمداد شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق.. 1

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) : 2

قلمرو زمانی تحقیق: 3

قلمرو تحقیق : 3

اهمیت، ضرورت مساله تحقیق: 3

اهداف تحقیق: 4

اهداف فرعی: 4

تعریف مفاهیم و واژه ها : 6

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق.. 7

مقدمه: 8

پیشینه تحقیق: 8

تاریخچه سازمان صنایع هوایی و شرکتها تابعه: 10

تاریخچه  رایانه : 12

مزایای رایانه: 13

تاریخچه اینترنت: 14

اینترنت در ایران: 17

بزرگراههای اطلاعاتی: 18

تاثیرات بزرگراههای اطلاعاتی: 22

جامعه اطلاعاتی: 23

تعاریف و نظرات برخی دانشمندان در خصوص جامعه اطلاعاتی: 24

مهمترین و رایج ترین معیارهای جامعه اطلاعاتی: 25

نظرات فریتزماکلوپ(ماچلاپ): 29

نظرات کاستلز در خصوص جامعه اطلاعاتی: 29

عوامل موثر در تغییرات ارتباطی و ویژگی های آن: 32

مروری بر مطالعات نظری مربوط به سازمان. 32

هدف های سازمان: 33

تعریف هدف از دیدگاه نظریه پردازان: 34

فصل  سوم: روش شناسی.. 35

روش تحقیق: 36

ابزار گردآوری اطلاعات: 37

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید