پایان نامه بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت


دانشگاه شیراز

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره مدرسه

عنوان:

بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت

استادراهنما:

دکتر کیومرث فرح بخش

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….9

تعاریف نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم : مبانی نظری و تجربی پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………11

اهمیت انتخاب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………….11

شاخه های تحصیلی نظام آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………………12

ملاک های هدایت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………….13

جهت گیری آرزوهای تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………..14

انتخاب رشته تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن………………………………………………………………………………………………………15

رغبت …………………………………………………………………………………………………………………………………………16

خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

استعداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن ………………………………………………………………………………………………….21

اهمیت انتخاب شغل ………………………………………………………………………………………………………………………………….22

رابطه انتخاب شغل با انتظارات شغلی ………………………………………………………………………………………………………….23

جهت گیری آرزوهای شغلی ………………………………………………………………………………………………………………………….23

انتخاب شغل و عوامل مؤثر بر آن …………………………………………………………………………………………….24

وضعیت جسمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….25

استعداد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

امکانات فردی و اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………..25

خودپنداره ……………………………………………………………………………………………………………………………26

خانواده ……………………………………………………………………….26

انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن ………………………………………………………………………………………………………………………………30

نظریه های مربوط به انتخاب شغل و حرفه ………………………………………………………………………………………………………………………31

الگوی رشدی گینزبرگ………………………………………………………………………………………………………………………………….31

نظریه کسب منزلت (بلو و دانکن) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..31

نظریه رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

دیدگاه بوردین، نیچمن، سیگل ……………………………………………………………………………………………………………..33

دیدگاه روانکاوی………………………………………………………………………………………………………………………………………34

نظریه بلا و سایرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………34

الگوی چند محوری شفیع آبادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………………………..35

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………43

نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….43

ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………….44

روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..44

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………89

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..90

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………….90

پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………….90 پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….92

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………97

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………100

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید