پایان نامه بررسی میزان شدت تاثیر هر کدام از عوامل


مدل گیلبرت[۱]

در این مدل روشهای دست یابی به تکنولوژی به چهاردسته تقسیم می‌شوند:

الف) روشهای غیرفعال: در این دسته روشهایی قرار می‌گیرند که در آن دریافت کننده به طور غیر فعال (یکطرفه ) تکنولوژی مورد نظر را تحت شرایطی خاصی کسب می‌کند (مثال: روش کلید در دست).

ب) روشهای همکاری: در این دسته روشهایی قرار دارند که در آن منبع (دهنده) و گیرنده تکنولوژی نقش فعال (دو طرفه) در انتقال تکنولوژی ایفا می‌کنند (مثال: اقدام ریسک آمیز مشترک).

ج) روشهای ضد رقابتی: از طریق روشهایی که در این دسته قرار می‌گیرند به تکنولوژی مورد نیاز بدون اطلاع یا رضایت دارنده (منبع) دسترسی پیدا می‌شود (مثال: مهندسی معکوس).

د) روشهای عمومی: در این روش‌ها عمدتاً دانش یا مهارت مورد نیاز از طریق مختلف از جمله شرکت در دوره های آموزشی یا سمینار، انجام دوره های کارورزی، بازدید از نمایشگاه‌ها و غیره کسب می‌شود.

[۱]. Gilbert

در انتخاب روشهای فوق دو عامل اساسی نقش دارند:

  • تمایل و توانایی رسیدن به خواسته‌ها و تقاضاهای منبع تکنولوژی
  • کنترل منبع تکنولوژی برنحوه استفاده از تکنولوژی مطابق با خواست‌ها و شرایط مورد نظر.

از ترکیب این دو عامل، ماتریسی با چهار موقعیت مختلف برای انتخاب روش فعالیت بدست می‌آید (آراستی و همکاران، ۱۳۸۷).

به طور مثال هنگامی که منبع تکنولوژی براستفاده از تکنولوژی مطابق خواسته‌هایش کنترل دارد و گیرنده تکنولوژی نیز تمایل و توانایی رسیدن به خواسته های منبع تکنولوژی را دارد سیستم‌های همکاری پیشنهاد می‌گردد.

  • مدل جامع (دلاوری- آراستی)

مدل‌هایی که قبلاً ارائه گردید، از دیدگاه های متفاوت به بررسی عوامل تاثیر گذار برانتخاب روش اکتساب تکنولوژی پرداخته‌اند که بعضی از این عوامل مشترک هستند. اما در این مدل جامع با یکسان سازی عوامل مشترک و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب روش اکتساب تکنولوژی، مدلی جامع برای انتخاب روش (روشهای ) مناسب اکتساب ارائه می‌گردد.

در اینجا عوامل موثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی به پنج طبقه تقسیم بندی شده‌اند که در نگاره (۲-۸) نمایش داده شده است. در هر طبقه وضعیت‌های مختلف هر یک از عوامل مورد بررسی قرار گرفته و برای هر حالت روشهایی پیشنهاد شده است (دلاوری و آراستی، ۱۳۸۳، آراستی و همکاران، ۱۳۸۷).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل