پایان نامه بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش صنعتی و سازمانی

موضوع:

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود

استاد راهنما:

دکتر محمود ساعتچی

 فهرست مطالب:

فصل اول: موضوع پژوهش ……………………………….. 1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………. 5

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………. 14

4-1 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 15

5-1 سؤالهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 15

6-1 تعریف نظری و عملی متغیرها ……………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم: پیشینه نظری پژوهش ………………………………. 22

2-1 تجزیه و تحلیل شغل …………………………………………………………………………………………………. 23

1- مراحل تجزیه و تحلیل شغل …………………………………………………………………………………………. 25

2- روش های تجزیه و تحلیل شغل ……………………………………………………………………………………. 26

3- کاربرد تجزیه و تحلیل شغل ………………………………………………………………………………………….. 29

2-2 انتخاب علمی کارکنان ……………………………………………………………………………………………….. 32

3-2 آموزش کارکنان ……………………………………………………………………………………………………….. 33

1- فایده های آموزش ………………………………………………………………………………………………………. 33

2- انواع آموزش …………………………………………………………………………………………………………….. 34

3- روش های آموزش ……………………………………………………………………………………………………… 34

4-2 ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………….. 36

1- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………….. 36

2- شاخص های مورد استفاده اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………. 38

3- مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………………… 39

5-2 تعیین مشوق های مالی و ارزشیابی مشاغل ……………………………………………………………………… 40

1- مراحل گوناگون فرایند طراحی نظام حقوق و دستمزد ………………………………………………………….. 42

2- روش های ارزشیابی شغل …………………………………………………………………………………………….. 43

6-2 هدایت و اثرگذاری اثربخش ………………………………………………………………………………………… 46

1- الگوی فیدلر ……………………………………………………………………………………………………………… 47

2- نظریه مسیر و هدف ……………………………………………………………………………………………………. 48

3- الگوی رهبری مشارکتی ……………………………………………………………………………………………….. 48

4- نظریه رهبری کاریزماتیک ……………………………………………………………………………………………… 49

پیشینه عملی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 50

1-2 تجزیه و تحلیل شغل …………………………………………………………………………………………………. 50

2-2 انتخاب عملی کارکنان ……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2 آموزش کارکنان ……………………………………………………………………………………………………….. 59

4-2 ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………….. 66

5-2 هدایت و رهبری اثربخش …………………………………………………………………………………………… 76

فصل سوم: روش پژوهش ……… 80

1-3 طرح کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 81

2-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………… 81

3-3 نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………….. 81

4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 82

5-3 روش اجرایی تحقیق با ذکز چگونگی گردآوری داده ها ……………………………………………………… 84

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ……………………………………………………………………………… 88

فصل چهارم: یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 103

1-5 میزان بهره وری در ایران و کشورهای پیشرفته …………………………………………………………………. 110

2-5 علل کاهش بهره وری ………………………………………………………………………………………………… 111

3-5 پیشنهاداتی برای بالا بردن بهره وری ……………………………………………………………………………… 112

4-5 محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 113

5-5 پیشنهادات تحقیقی و کاربردی …………………………………………………………………………………….. 114

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 118

پیوستها …………………………………………………………………………………………………………………………. 120

مقیاس سنجش میزان بهره گیری مدیران از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی

فهرست جدولها

جدول 1-3: میزان همبستگی مولفه های مقیاس سنجش عوامل درون سازمانی ………………………………… 83

جدول 2-3 : توزیع فراوانی و درصد آیتم های مقیاس سنجش بهره گیری مدیران ازمفاهیم و فنون اثربخش
منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول3-3 : توزیع میانگین و انحراف استاندارد آیتم های مقیاس بهره گیری مدیران از مفاهیم و فنون اثربخش
منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول 1-4: برخی ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………………… 90

جدول 2-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه هدایت و رهبری در واحدهای محل کار خود .. 91

جدول 3-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه تجزیه و تحلیل شغل در واحدهای محل کارخود    92

جدول 4-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه انتخاب علمی کارکنان در واحدهای محل کارخود 92

جدول 5-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه آموزش کارکنان در واحدهای محل کار خود …. 93

جدول 6-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه ارزشیابی مشاغل در واحدهای محل کار خود … 93

جدول 7-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان در واحدهای محل کار
خود …………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول 8-4: مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران زن و مرد و میزان بهره گیری آنان از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………… 95

جدول 9-4: مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران بومی و غیر بومی و میزان بهره گیری آناناز مفاهیم و فنون
به کارگیری اثربخش منابع انسانی ………………………………………………………………………………………… 97

جدول 10-4: مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران مجرد و متاهل و میزان بهره گیری آنان از مفاهیم و فنون
به کارگیری اثربخش منابع انسانی ………………………………………………………………………………………… 99

جدول 11-4: فراوانی و درصد میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از روانشناسان صنعتی و سازمانی ….. 101

جدول 12-4 :میزان بهره گیری مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 1 از روانشناسانصنعتی و سازمانی 102
چکیده پژوهش :

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید