پایان نامه بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

استاد راهنما:

دکتر فرهاد سراجی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………. ..

1-1 بیان مساله. .

1-2 ضرورت انجام پژوهش

1-3 اهداف پژوهش… 7

1-4 سوال های و فرضیه‌های پژوهش… .

1-5 تعریف مفهومی اصطلاحات پژوهش… 8

1-6 تعریف عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2 مقدمه. 12

2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات… 12

2-2 تعامل در آموزش از راه دور. .

2-2-1 تعامل استاد – دانشجو……………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو……………………………………………………………………………………………… 14

2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 تعامل استاد – محتوا……………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-5تعامل استاد-استاد……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-6تعامل محتوا-محتوا………………………………………………………………………………………………………. 15

2- 3 مراحل تکامل فناوری آموزشی.. …………16

2-3-1 فناوری توزیعی ………………………………………………………………………………………………………   16

2-3-2 فناوری اشتراکی…………………………………………………………………………………………………………..          16

2-3-3 فناوری تعاملی…………………………………………………………………………………………………………….         17

2-4 نظریه‌های مورد استفاده در فناوری آموزشی.. 18

2-4-1 نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………          18

2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی…………………………………………………………………………………………………… 19

2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان……………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 دسته‌بندی آموزش الکترونیکی.. 20

2-5-1 یادگیری شخصی………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5-2 یادگیری جمعی……………………………………………………………………………………………………………         21

2-5-3 کلاس‌های مجازی………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 آموزش از راه دور. 21

2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور…………………………………………………………………………………………… 22

2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24

2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24

2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران………………………………………………………………………………  25

2-7 آموزش مجازی.. 25

2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..  28

2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای……………………………………………………………………………………………………..28

2-7-1-2 آموزش الکترونی…………………………………………………………………………………………………….28

2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی……………………………………………………………………………………………..28

2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده…………………………………………………………………………………………………29

2-7-1-5 همایش‌های روی خط……………………………………………………………………………………………..29

2-7-1-6 آموزش آن‌لاین………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1-7 پخش شبکه‌ای……………………………………………………………………………………………………….29

2-7-1-8 هم اندیشی مجازی…………………………………………………………………………………………………29

2-7-2 عناصر آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی…………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری………………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری……………………………………………………………………………………………….31

2-7-2-4 محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………31

2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………32

2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی……………………………………………….33

2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری…………………………………………………………………………………………..35

2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………..35

2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی………………………………………………………………….37

2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه……………………………………………………………………………………..40

2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری…………………….40

2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه………………………………………………………………………41

2-7-2-7-4 مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری……………………………………………………………………………………………42

2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………..43

2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری……………………………………………………………………………………………….45

2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری………………………………………………….. 45

2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی……………………………………………………………………………………………..46

2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی…………………………………………………………………………………………….47

2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………………………48

2-7-2-7-14 خودارزیابی………………………………………………………………………………………………………48

2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49

2-8 رضایت تحصیلی.. 50

2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده…………………………………………………………………………………………52

2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52

2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………….52

2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..52

2-8-5 کیفیت فناوری…………………………………………………………………………………………………………….53

2-8-6 سودمندی سامانه…………………………………………………………………………………………………………53

2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53

2-8-8 تنوع در ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..53

2-9 پیشرفت تحصیلی.. .Error! Bookmark not defined.

2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی.. Error! Bookmark not defined.

2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی.. 57

2-12 پیشینه پژوهش… 60

2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….60

2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………63

2-13 جمع بندی.. 70

 

فصل سوم: روش پژوهش

3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..73

3-1 روش پژوهش… 73

3-2 جامعه آماری پژوهش… 73

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 74

3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات… 74

3-5 روایی و پایایی.. 75

3-6 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش… 76

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-1 توصیف یافته‌های پژوهش… 79

4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 81

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-1 بحث و بررسی یافته‌ها 92

5-2 نتیجه گیری.. ….100

5-3 پیشنهادها 101

5-3-1 پیشنهاد‌های کاربردی………………………………………………………………………………………………….101

5-3-2 پیشنهاد‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………102

5-4 محدودیت‌های پژوهش… 102

5-4-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102

5-4-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………..103

6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104

 

فهرست جداول

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس……………………………………79

جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………..80

جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t یکطرفه……………………………………81

جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t یکطرفه……………………………………………………………82

جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83

جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………..84

جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………85

جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..87

جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی…………………………………………………………………8

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپای...
پایان نامه شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن
پایان نامه اثر بخشی روش های تدریس فعال در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان
پایان نامه بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان
پایان نامه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار