پایان نامه بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

استاد راهنما:

دکتر فرهاد سراجی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………. ..

1-1 بیان مساله. .

1-2 ضرورت انجام پژوهش

1-3 اهداف پژوهش… 7

1-4 سوال های و فرضیه‌های پژوهش… .

1-5 تعریف مفهومی اصطلاحات پژوهش… 8

1-6 تعریف عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2 مقدمه. 12

2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات… 12

2-2 تعامل در آموزش از راه دور. .

2-2-1 تعامل استاد – دانشجو……………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو……………………………………………………………………………………………… 14

2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 تعامل استاد – محتوا……………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-5تعامل استاد-استاد……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-6تعامل محتوا-محتوا………………………………………………………………………………………………………. 15

2- 3 مراحل تکامل فناوری آموزشی.. …………16

2-3-1 فناوری توزیعی ………………………………………………………………………………………………………   16

2-3-2 فناوری اشتراکی…………………………………………………………………………………………………………..          16

2-3-3 فناوری تعاملی…………………………………………………………………………………………………………….         17

2-4 نظریه‌های مورد استفاده در فناوری آموزشی.. 18

2-4-1 نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………          18

2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی…………………………………………………………………………………………………… 19

2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان……………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 دسته‌بندی آموزش الکترونیکی.. 20

2-5-1 یادگیری شخصی………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5-2 یادگیری جمعی……………………………………………………………………………………………………………         21

2-5-3 کلاس‌های مجازی………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 آموزش از راه دور. 21

2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور…………………………………………………………………………………………… 22

2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24

2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24

2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران………………………………………………………………………………  25

2-7 آموزش مجازی.. 25

2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..  28

2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای……………………………………………………………………………………………………..28

2-7-1-2 آموزش الکترونی…………………………………………………………………………………………………….28

2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی……………………………………………………………………………………………..28

2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده…………………………………………………………………………………………………29

2-7-1-5 همایش‌های روی خط……………………………………………………………………………………………..29

2-7-1-6 آموزش آن‌لاین………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1-7 پخش شبکه‌ای……………………………………………………………………………………………………….29

2-7-1-8 هم اندیشی مجازی…………………………………………………………………………………………………29

2-7-2 عناصر آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی…………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری………………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری……………………………………………………………………………………………….31

2-7-2-4 محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………31

2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………32

2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی……………………………………………….33

2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری…………………………………………………………………………………………..35

2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………..35

2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی………………………………………………………………….37

2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه……………………………………………………………………………………..40

2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری…………………….40

2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه………………………………………………………………………41

2-7-2-7-4 مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری……………………………………………………………………………………………42

2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………..43

2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری……………………………………………………………………………………………….45

2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری………………………………………………….. 45

2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی……………………………………………………………………………………………..46

2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی…………………………………………………………………………………………….47

2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………………………48

2-7-2-7-14 خودارزیابی………………………………………………………………………………………………………48

2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49

2-8 رضایت تحصیلی.. 50

2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده…………………………………………………………………………………………52

2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52

2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………….52

2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..52

2-8-5 کیفیت فناوری…………………………………………………………………………………………………………….53

2-8-6 سودمندی سامانه…………………………………………………………………………………………………………53

2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53

2-8-8 تنوع در ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..53

2-9 پیشرفت تحصیلی.. .Error! Bookmark not defined.

2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی.. Error! Bookmark not defined.

2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی.. 57

2-12 پیشینه پژوهش… 60

2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….60

2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………63

2-13 جمع بندی.. 70

 

فصل سوم: روش پژوهش

3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..73

3-1 روش پژوهش… 73

3-2 جامعه آماری پژوهش… 73

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 74

3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات… 74

3-5 روایی و پایایی.. 75

3-6 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش… 76

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-1 توصیف یافته‌های پژوهش… 79

4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 81

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-1 بحث و بررسی یافته‌ها 92

5-2 نتیجه گیری.. ….100

5-3 پیشنهادها 101

5-3-1 پیشنهاد‌های کاربردی………………………………………………………………………………………………….101

5-3-2 پیشنهاد‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………102

5-4 محدودیت‌های پژوهش… 102

5-4-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102

5-4-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………..103

6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104

 

فهرست جداول

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس……………………………………79

جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………..80

جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t یکطرفه……………………………………81

جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t یکطرفه……………………………………………………………82

جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83

جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………..84

جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………85

جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..87

جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی…………………………………………………………………8

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید