پایان نامه بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم­انسانی، گروه علوم تربیتی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش: مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف اصلی پژوهش… 7

1-4-2 اهداف ویژه 7

1-5- سوالات  پژوهش… 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی  اصطلاحات… 9

1-6-1 تعاریف نظری.. 9

1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش… 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری پژوهش… 12

2-2-1 بخش اول: مدیریت آموزشی.. 12

2-2-1-1- مدیریت… 12

2-2-1-2 اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمان های آموزشی.. 13

2-2-1-3 تئوری اداری.. 15

2-2-1-4 نگرش سیستمی.. 17

2-2-1-5 رابطه نگرش سیستمی با نگرش های پیشین خود. 19

2-2-1-6 اهمیت نگرش سیستمی.. 20

2-2-1-7 انواع نظریه سیستمی.. 22

2-2-1-8 انتقادات وارده بر نظریه سیستم ها 26

2-2-1-9 مدیریت اقتضایی.. 27

2-2-1-10 دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 27

2-2-1-11 اهمیت مدیریت آموزشی.. 31

2-2-1-12 تعریف مدیریت آموزشی.. 33

2-2-1-13 اهداف مدیریت آموزشی.. 34

2-2-1-14 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت… 34

2-2-1-15 کارکردهای مدیریت آموزشی.. 35

2-2-1-16 ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 36

2-2-2 بخش دوم: موفقیت شغلی.. 36

2-2-2-1 مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی.. 38

2-2-2-2 نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند. 42

2-2-2-3 راهنمائی شغلی.. 43

2-2-2-4 اطلاعات شغلی.. 43

2-2-2-5 محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-6 تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-7 انگیزش و موفقیت شغلی.. 53

2-3- مرور پژوهش ‌های انجام شده 55

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده درداخل کشور. 55

2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 58

2-4- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق.. 58

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 61

3-2- روش تحقیق.. 61

3-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه (حجم نمونه و روش نمونه گیری) 61

3-4- ابزار تحقیق و روایی و پایایی ابزار. 61

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 64

4-2- یافته‌های جمعیت شناختی.. 64

4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت… 64

4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات… 65

4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن.. 66

4-3- تحلیل داده ها 67

4-3-1 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه اول تحقیق.. 67

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دوم تحقیق.. 68

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه  سوم تحقیق.. 69

4-3-3 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه چهارم تحقیق.. 70

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  پنجم تحقیق.. 71

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  ششم تحقیق.. 71

4-3-6 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هفتم تحقیق.. 71

4-3-7 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هشتم تحقیق.. 74

4-3-8 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه نهم تحقیق.. 75

4-3- 9 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دهم تحقیق.. 76

4-3-10 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه یازدهم تحقیق.. 77

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 79

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 79

5-3- پیشنهادات… 81

5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… 81

5-3-2 پیشنهادات برای محققان دیگر. 83

5-4- محدودیت های تحقیق.. 83

5-4-1 در کنترل محقق.. 83

5-4-2 خارج از کنترل محقق.. 83

منابع و مآخذ. 84

فهرست منابع فارسی.. 84

فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست… 88

چکیده انگلیسی 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب جنسیت… 64

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات… 65

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن.. 66

جدول 4-4: میانگین و انحراف استاندارد آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-5: جدول آزمون t آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-6: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌هابا موفقیت شغلی آنها 68

جدول 4-7: بررسی رابطه  آگاهی مدیران از هدف حمایت از اعضای سازمان آموزشی با موفقیت شغلی  69

جدول 4-8: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف مشارکت افراد در تصمیم‌گیری با موفقیت شغلی  70

جدول 4-9: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل با موفقیت شغلی.. 71

جدول 4-10: بررسی رابطه  آگاهی مدیران از هدف شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان با موفقیت شغلی.. 72

جدول 4-11: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها 73

جدول  4-12: بررسی رابطه آگاهی مدیران از هدف کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش با موفقیت شغلی.. 74

جدول 4-13: بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از هدف فراهم نمودن امکانات برای بروز خلاقیت و ابتکار با موفقیت شغلی.. 75

جدول 4-14: بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی با موفقیت شغلی.. 76

جدول 4-15: پیش بینی  موفقیت شغلی براساس آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی.. 77

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها 64

نمودار 4-2: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها 65

نمودار 4-3: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها 66

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

شکل 2-1: نمودار دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 28

شکل 2-2: چهار متغیر مشهور اقتضایی 29

شکل 2-3: مقایسه سازمان های ماشینی و ارگانیکی.. 29

شکل 2-4: روابط بین شرایط محیطی درک شده و عدم اطمینان 30

شکل 2-5: مدل تحلیلی تحقیق.. 59

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان می باشند که در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 74 نفر می باشد. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (1375)، انتخاب شد. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (1388) ارائه شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران. یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد و آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند.

 

کلید واژه ها: آگاهی، اهداف مدیریت آموزشی، مدیران، موفقیت شغلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری
پایان نامه بررسی تنش‌های سه بعدی بین‌لایه‌ای دراتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای
پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل ...
پایان نامه بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
پایان نامه میزان پیام های هدفمند در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی