پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان وادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی مکروحیله درسمک عیار

استاد راهنما:

دکترحسین اسکندری ورزلی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصـل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه تحقیق.. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- سوالات تحقیق.. 6

1-4- اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

1-5- پیشینه‎ی تحقیق.. 6

1-6- اهداف تحقیق.. 7

1-7- فرضیه های تحقیق.. 7

1-8- تعاریف واژه های کلیدی.. 7

1-9- حدود و قلمرو تحقیق.. 7

فصـل دوم : بنیاد نظری – مکروحیله

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف مکروحیله. 9

2-3- مکروحیله درقرآن. 10

2-4- تعریف ادبیات داستانی.. 12

2-5- انواع ادبیات داستانی.. 12

2-5-1- رمانس… 12

2-5-2- رمان. 13

2-5-3- داستان کوتاه 13

2-5-4- قصه. 13

2-6- تاریخچه‎ی قصه. 14

2-7- اهداف قصه‎ها 15

2-8- انواع قصه. 15

2-9- ویژگی قصه‎های عامیانه. 16

2-10- شخصیّت… 18

2-11- انواع شخصیّت… 18

2-11-1- شخصیّت ایستا 18

2-11-2- شخصیّت پویا 19

2-12- معنای لغوی واصطلاحی عیاری.. 19

2-13- تاریخچه‎ی عیاری در ایران. 20

2-14- راه ورسم عیاری.. 21

2-14-1 رازداری.. 21

2-14-2- راستی.. 21

2-14-3- یاری درماندگان. 22

2-14-4- عفت… 22

2-14-5- فداکاری.. 23

2-14-6- بی نیازی.. 23

2-14-7- دوست دوست و دشمن دشمن.. 23

2-14-8- برادرخواندگی و خواهرخواندگی.. 23

2-14-9- سوگند عیاران. 24

فصـل سوم:  معرفی متن وحوزه‎ی تحقیق-سمک عیار

3-1- مقدمه. 26

3-2- خلاصه‎ی قصه‎ی سمک عیار. 26

3-3- معرفی نسخه‎های اثر. 31

3-4- اهمیّت اثر. 31

3-5- ترجمه‎های اثر. 32

3-6- شرح حال مؤلف اثر. 33

3-7- سبک نگارش ونوع روایتی اثر. 33

فصـل چهارم: داده‎های تحقیق- مکروحیله در قصه‎ی سمک عیار

4-1- مقدمه. 37

4-2-حیله های عیاری.. 37

4-2-1- تغییرهویت… 37

4-2-1-1- به شکل زنان در آمدن. 37

4-2-1-2- جامه گرمابان پوشیدن. 39

4-2-1-3- کنیزی.. 39

4-2-1-4- مطربی.. 39

4-2-1-5- فراشی.. 40

4-2-1-6- خود رابه پیری زدن. 40

4-2-1-7- بازرگانی کردن. 41

4-2-1-8- حمالی.. 41

4-2-1-9- به مریضی زدن. 41

4-2-1-10- شبانی.. 42

4-2-1-11- بوالعجبی.. 42

4-2-1-12- خدمتکاری.. 42

4-2-1-13- به شکل خربندگان. 42

4-2-1-14- جامه‎ی سرهنگان وحاجبان پوشیدن. 43

4-2-1-15- خود رابه رسم ترکان برآراستن.. 43

4-2-1-16- بر شکل حکیمان. 43

4-2-1-17- بر شکل جادوگران. 44

4-2-1-18- بالباس مبدل وتغییر چهره فرارکردن. 44

4-2-1-19- کشتن وجامه او را پوشیدن. 44

4-2-1-20- خود را به لنگی زدن. 45

4-2-2- بیهشانه. 45

4-2-3- جاسوسی کردن. 45

4-2-4- مخفی کردن و مخفی شدن. 46

4-2-5- دروغ. 47

4-2-5-1- خبر دروغ. 47

4-2-5-2- شایعه پراکنی.. 49

4-2-5-3- نامه‎های مکتوب… 50

4-2-5-4- گریه وزاری دروغین.. 50

4-2-5-5- خود راقاتل فراری معرفی کردن. 51

4-2-5-6- راه به غلط نشان دادن. 51

4-2-6- تقلید لهجه و زبان دیگران. 52

4-2-7- تطمیع و تهدید. 53

4-2-8- نقب بریدن. 54

4-2-9- به مردگی زدن. 55

4-2-10- دزدی.. 56

4-3- حیله‎های غیرعیاری.. 56

4-3-1- دزدی.. 56

4-3-2- دروغ. 57

4-3-2-1- نامۀ دروغین.. 57

4-3-3- بیهشانه. 57

4-3-4- پنهان کردن. 58

4-3-5- رشوه 58

4-3-6- نقم (نقب) بریدن. 59

4-4- حیله‎های جنگی.. 59

4-4-1- شبیخون زدن. 59

4-4-2- مست کردن لشکریان. 60

4-4-3- جنگ کردن با پیل و آشوباندن پیلان. 60

4-4-4- فروکوفتن طبل و کوس حربی، شیپور، دهل.. 61

4-4-5- در کمین نشستن.. 62

4-4-6- بدل کردن اسب در جنگ… 63

4-4-7- جنگ زرگرانه. 64

4-4-8- ایجاد چاه‎های سرپوشیده 64

4-4-9- لشکریان ساختگی.. 65

4-4-10- هم‎اورد خواستن در میدان. 66

4-4-11- استفاده از فلاخن.. 67

4-5- حیله‎های جادوئی.. 67

4-5-1- ورد خواندن. 67

4-5-2- ایجاد آتش… 68

4-5-3- استفاده از حیوانات و ابزارهای عجیب… 69

4-5-4- افسون کردن. 71

4-5-5- پریان در صورتهای گوناگون. 71

4-5-6- داروهای شفابخش… 73

4-5-7- طلسم. 74

4-6- حیله‎های غیرجادوئی از جادوگران و پریان. 75

4-6-1- به شکل مردان درآمدن. 75

4-6-2- استفاده از دارو – معجون – بیهشانه. 76

4-7- حیله‎های ساختمان سازی، معماری، بناها و راهها 76

4-8- حیله‎های متفرقه. 78

4-8-1- استفاده از زهر. 78

4-8-2- با زبان رمز و اشاره سخن گفتن.. 79

4-8-3- رام کردن اسب با حیله. 79

4-8-4- برای کار غیر ضروری فرستادن. 79

4-8-5- خود را در میان گشتگان انداختن.. 80

4-8-6- با تیر نامه فرستادن. 80

4-9- اهداف حیله‎های عیاری.. 81

4-9-1- ناشناس بودن. 81

4-9-2- وصال معشوق.. 81

4-9-3- نجات جان خود و دیگران. 82

4-9-4- به دام انداختن دشمن.. 83

4-9-5- آگاهی از مخفیگاه 84

4-9-6- دزدی.. 84

4-9-7- کشتن.. 85

4-10- اهداف حیله‎های غیرعیاری.. 86

4-10-1- کشتن.. 86

4-10-2- دزدی.. 86

4-11- اهداف حیله‎های جنگی.. 86

4-11-1- انتقام گرفتن.. 86

4-11-2- منافع شخصی.. 87

4-11-3- پیروزی بر حریف… 87

4-11-4- ایجادآشوب ودلهره و تضعیف روحیه در سپاه دشمن.. 87

4-11-5- نجات از دست دشمن.. 88

4-11-6- در بند کردن وپیش شاه فرستادن. 89

4-11-7- گریز و فرار. 89

4-12- اهداف حیله‎های جادوئی.. 90

4-12-1- یاری عیاران. 90

4-12-2- یاری دشمن.. 92

4-13- اهداف حیله‎های غیرجادوئی.. 92

4-13-1- آگاهی از قدرت دشمن.. 92

4-13-2- حفظ سلامتی یا برگرداندن آن. 93

4-14- اهداف حیله‎های معماری وبنائی.. 93

4-14-1- زندانی کردن افراد خاص…. 93

4-14-2- راه فرار. 94

4-15- اهداف حیله‎های متفرقه. 94

4-15-1- جلوگیری ازافشای نقشه. 94

4-15-2- رهایی ازهلاکت… 94

4-16- شخصیتهای انجام دهنده مکروحیله. 95

4-16-1- عیاران. 95

4-16-2- درباریان. 95

4-16-3- جادوگران. 96

فصـل پنجم: نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 99

5-2- ارائه پیشنهادات… 100

منابع و مأخذ. 104

چکیده

ادبیات داستانی به روایت منثوری گفته می شود که حوادث خارق العاده آن بر واقعیت غلبه دارد. قصه پاره ای از فکر و تخیل انسانی است که در هر مللی به گونه ای متفاوت روایت شده است و نوع ادبی قصه در ادبیات ما پیشینه ی طولانی دارد و بخشی از ادبیات ما را تشکیل می دهد. از جمله می توان به قصه های عامیانه اشاره کرد که بیشترین جذابیت و محبوبیت را در بین عامه مردم دارد. سمک عیار تألیف فرامرزبن خداداد بن عبدالله الکاتب الارجانی در قرن ششم و از قدیمی ترین قصه های عامیانه است. یکی از مهمترین عناصر در تمام قصه ها و به طور اخص در این اثر مکر و حیله هایی است که توسط شخصیت‎ها انجام شده است و بر جذابیت و آموزندگی قصه ها افزوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید