پایان نامه بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

ارسال شده در سایت پایان نامه

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

 

پایان نامه

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی

از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته ی :

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

از دانشگاه شیراز

شیراز

جمهوری اسلامی ایران

دی ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجارت الکترونیک تحول چشمگیری را در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات موجب شده است و بکارگیری آن در فعالیتهای کسب و کار مدیران واحدهای کوچک و متوسط، موجب تغییر در شیوه انجام کسب و کار می شود. بررسی پذیرش تکنولوژی های نوین در میان اندازه های مختلف سازمانهای اقتصادی نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط این تکنولوژی ها را کند تر می پذیرند.

این تحقیق بدنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در میان بنگاههای کوچک و متوسط ایران می باشد. لذا در این پژوهش با طرح یک مدل 5 بعدی شامل عوامل دانش، فرهنگی، امنیتی، زیرساختی و اقتصادی، سعی شده است مهمترین موانع شناسایی شود. تحقیق حاضر از نظرپژوهش کاربردی وکمی است و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می شود. داده ها از پرسشنامه محقق شده به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد از واحدهای صنعتی مستقر در خوشه نساجی یزد تشکیل داده اند و با تحلیل نظرات این افراد، عامل دانش و عامل فرهنگی از اهم موانع توسعه تجارت الکترونیک شناخته شده است.

 

 

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 • عنوان تحقیق 1
 • مقدمه 1
 • ضرورت تحقیق 2
 • تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق 6
 • سئوالات تحقیق 7
 • اهداف تحقیق 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

 • مقدمه 9
 • تجارت الکترونیک 10
  • تاریخچه تجارت الکترونیک 10
  • تعاریف و مفاهیم تجارت الکترونیک 11
  • برتری تجارت الکترونیک به تجارت سنتی 13
  • انواع تجارت الکترونیک 14
  • مزایای تجارت الکترونیک 16
  • محدودیتهای تجارت الکترونیک 18
 • صنایع کوچک و متوسط 19
  • مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی                                                                   20

2-3-2- اهمیت راهبردی بنگاههای کوچک ومتوسط در کشورهای در حال توسعه 21

2-3-3- نقش بنگاههای کوچک و متوسط درتجارت بین الملل                      22

2-3-4- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)                               22

2-3-5- تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط                                           25

2-3-5-1- شهرک های صنعتی                                                         25

2-3-5-2- مناطق ویژه اقتصادی                                                        26

عنوان                                                                                     صفحه

2-3-5-3- پارک های علمی تحقیقاتی و فناوری                                      26

2-3-5-4- خوشه های صنعتی                                                         27

2-3-5-4-1- مشخصه های خوشه های صنعتی                                      27

2-3-5-4-2-زیر مجموعه یک خوشه صنعتی                                         28

2-3-5-4-3- مزایای توسعه خوشه صنعتی                                           28

 • تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 29
  • مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 30
 • جمع بندی و نتیجه گیری 31

فصل سوم: مرور تحقیقات پیشین

 

3-1- مقدمه                                                                                 33

3-2-  بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران                                  34

3-3- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 40

3-3-1- سایر کشورها                                                                      40

3-3-2- ایران                                                                                47

3-4-  بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط        49

3-4-1- سایر کشورها                                                                      49

3-4-2- ایران                                                                                54

3-5- جمع بندی و نتیجه گیری                                                          57

فصل چهارم: روش تحقیق

 

4-1- مقدمه                                                                                 59

4-2- نوع روش تحقیق                                                                     59

4-3- جامعه و نمونه آماری                                                                 60

4-3-1- جامعه                                                                              60

عنوان                                                                                       صفحه

4-3-2-جامعه هدف                                                                        60

4-3-3- عضوجامعه آماری                                                                 61

4-3-4- نمونه                                                                               61

4-4- روش گرداوری داده ها                                                               62

4-5- شرح مراحل تحقیق                                                                  63

4-5-1- بررسی پیشینه موضوع                                                           65

4-5-2- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط   65

4-5-3- جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این موانع                  65

4-5-4- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک  در SMEs ایرانی                 65

4-5-5- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC  در شرکتهای کوچک و متوسط ایران 74

4-5-6-تهیه پرسشنامه                                                                     75

4-5-7- توزیع و تکمیل پرسشنامه                                                        75

4-5-7-1- روایی                                                                           76

4-5-7-2- پایایی                                                                           76

4-5-8- تجزیه وتحلیل داده ها                                                            77

4-5-8-1- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه                              77

4-5-8-1-1- فرضیه اول                                                                  77

4-5-8-1-2- فرضیه دوم                                                                  78

4-5-8-1-3- فرضیه سوم                                                                 79

4-5-8-1-4- فرضیه چهارم                                                               79

4-5-8-1-5- فرضیه پنجم                                                                80

4-5-8-1-6- فرضیه ششم                                                                80

4-5-8-1-7- فرضیه هفتم                                                                81

4-5-8-1-8- فرضیه هشتم                                                               81

4 -5-8-1-9- فرضیه نهم                                                                 82

عنوان                                                                                       صفحه

4-5-8-2- تحلیل عاملی                                                                   83

4-5-8-2-1 – مفاهیم کلیدی                                                            84

4-5-8-2-2- مراحل اجرای تحلیل عاملی                                               85

4 -5-9-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد         87

4-5-10- ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد          88

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

5-1- مقدمه                                                                                 89

5-2- آمار توصیفی وضعیت پاسخگویان                                                   90

 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر جنسیت                                                                             90
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سن                                                                                       91
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات                                                                            92
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی                                                                                93
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر تجربه استفاده از اینترنت                                                                  94
 • آمار توصیفی وضعیت شرکتهای مورد بررسی 95
  • بررسی وضعیت سنی شرکتها        95
  • بررسی وضعیت تعداد پرسنل شرکتها                                                                                        96
  • بررسی نوع فعالیت شرکتها 97
  • بررسی سطح تحصیلات مدیران شرکتها                                                                                       99
  • بررسی تعداد کامپیوتر و کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکتها                                                            100
 • بررسی میزان بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتها 102
 • بررسی نرمال بودن داد ها 104
 • بررسی میزان تاثیر موانع توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان 105

 

 

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن از دیدگاه پاسخگویان 105

5-6-1-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل اول                             105

5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول      106

 • بررسی میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان 107

5-6-2-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوم                             107

5-6-2-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم      109

 • بررسی میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 110

5-6-3-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سوم                            110

5-6-3-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم     111

 • بررسی میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 112

5-6-4-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهارم                          112

5-6-4-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم   114

 • بررسی میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 117

5-6-5-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پنجم                           117

5-6-5-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم    119

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 120

5-6-6-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل ششم                           120

5-6-6-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم    122

 • بررسی میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط   123

5-6-7-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هفتم                           123

5-6-7-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم    124

 • بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 125

5-6-8-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هشتم                          125

5-6-8-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم   126

 • بررسی میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط    127

5-6-9-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل نهم                             127

5-6-9-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم      129

 • بررسی میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 130

5-6-10-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دهم                          130

5-6-10-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم   131

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط      132

5-6-11-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل یازدهم                       132

5-6-11-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم          134

 • بررسی میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 135

5-6-12-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوازدهم                     135

5-6-12-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم        136

 • بررسی میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 140

5-6-13-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سیزدهم                     140

5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم 142

 • بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط        143

5-6-14-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهاردهم                    143

5-6-14-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم       144

 • بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 146

5-6-15-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پانزدهم                      146

5-6-15-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم         147

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 148

5-6-16-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم                     148

5-6-16-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم        149

5-7- اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط  151

5-8- آزمون تایید مدل مفهومی پیشنهادی                                               153

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات

 

6-1- مقدمه                                                                                 165

6-2- جمع بندی نتایج                                                                     165

3-6-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک                                       167

6-4- ارائه راهکار اجرایی                                                                   167

فهرست منابع                                                                               172

پیوست اول                                                                                 176

چکیده به زبان انگلیسی                                                                   183

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی
پایان نامه بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو د...
پایان نامه شهر و شهرنشینی در دوره سامانیان
پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما در کوره با روش کنترل فازی
پایان نامه عزت نفس و تعصب در دانشجویان