پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت «

  گرایش: بازار یابی

 عنوان:

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

استاد راهنما:

دکتر علی یاسینی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-1مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 تعاریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….7

2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟……………………………………………………………………………………………..7

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………….8

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..11

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ……………………………………………………………………….11

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..11

2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی………………………………………………………….12

2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………13

2-5-4 الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………13

2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………15

2-5-6 الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….16

2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….17

2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………………..18

2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………19

2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….19

2-6 محرک های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….21

2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..23

2-7 مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….23

2-7-1 مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………25

2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….25

2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………26

2-8 دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………….33

2-9 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات…………………………………………………………36

2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی…………………………..40

2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES…………………………………………………………..41

2-9-3 مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ………………………………………………………42

2-9-4                      سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی………………………………………….48

2-9-5                      تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….50

2-9-5-1   تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….50

2-9-5-2 تجربه یونان  ……………………………………………… ……………………………………………………….54

2-9-5-3  تجربه اسکاتلند: …………………………………………………………………………………………………..57

2-9-5-4  تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………58

2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….60

2-9-5-6 تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….61

2-9-5-7 تجربه دانمارک……………………………………………………. ……………………………………………….63

2-9-5-8 تجربه مکزیک…………………………………………………….. ……………………………………………….65

2-9-5-9 تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….66

2-9-5-10 تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….67

  • پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-1 پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-2 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-2 نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..72

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………72

3-4 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………73

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….73

3-6روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………73

3-7  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………74

فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….76

4-2-1جنسیت افراد……………………………………………………………………………………………………………..76

4-2-3 سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………………..77

4-2-2 وضعیت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………78

4-2-4 سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………79

4-3 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………80

4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………81

4-4-2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………82

4-4-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..84

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات

5-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..88

5-2   بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….88

5-2-2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….89

5-2-3 نتیجه فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………89

5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………90

5-3  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..91

5-4 راهکارهای اجرایی برای رفع موانع…………………………………………………………………………………..92

5-5 توصیه به پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………..92

5-6  محدویت ها و موانع  پژوهش………………………………………………………………………………………..93

منابع وماخذ

الف : منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………94

ب : منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..95

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..96

فهرست جداول

جدول (2-1 )خدمات اصلی دولت……………………………………………………………………………………….. 33

جدول (3-1)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک…………..74

جدول (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..76

جدول (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………..77

جدول (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………….78

جدول (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..79

جدول (4-5) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول (4-6) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………83

جدول (4-7) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..84

جدول (4-8) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………85

جدول (4-9) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک……….86

فهرست نمودار ها

نمودار (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..77

نمودار (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………….78

نمودار (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………79

نمودار (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..80

فهرست شکل ها

شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی………………………………………………8

شکل(2-2) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک…………………………20

شکل(2-3) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………38

شکل(2-4) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………40

شکل(2-5) موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………… 45

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.

کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید