پایان نامه بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)


دانشگاه آزاد اسلامی

 (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M. A »

رشته: جغرافیا        گرایش: برنامه ریزی شهری

 

عنوان

بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

 

استاد راهنما:

دکتر پری موسی پور میاندهی

 

 

تابستان 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله. 4

1-2- ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- سوال اصلی تحقیق.. 5

1-5 فرضیه های تحقیق.. 5

1-6- محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی.. 6

1-7 محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. 8

1-8- واژه ها و مفاهیم. 8

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق.. 11

2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعه شهر و روستا 11

2-2- تعریف و مفهوم شهر. 15

2-2- 1 مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی.. 16

2-2-2 مفهوم شهر از دیدگاه اجتماعی.. 16

2-2-3 مفهوم شهر از دیدگاه اقتصادی.. 17

2-2-4 مفهوم شهر از دیدگاه آماری.. 17

2-2-5 مفهوم شهر از نظر نوع معیشت… 19

2-2-6 مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن. 19

2-2-7 مفهوم شهر از دیدگاه جغرافیایی.. 20

2-2-8 شهر و روستا و تقسیم کار. 21

2-2-8–1 تمرکز و انزوا 22

2- 3 تعریف و مفهوم روستا 22

2-3-1 وحدت روستا 25

2-3-2 خصیصه های روستا 25

2-3-3  تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی.. 26

2-4 تفاوت های ساختاری بین شهر و روستا 27

2-5 تعریف حوزه و منطقه نفوذ. 29

2-6 عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران. 31

2-7 نقش عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا 32

2-8 نقش عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا 44

2-9 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری روابط شهر و روستا 54

2-10 نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا 57

2-11 پیشینه تحقیق.. 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 روش تحقیق و مراحل آن. 65

3-1-1- روش تحقیق.. 65

3-1-2- مراحل تحقیق.. 65

3-1-2-1- جمع آوری اطلاعات… 65

3-1-2-2- سازماندهی و طبقه بندی اطلاعا ت… 65

3-1-2-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات… 65

3-2- جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. 65

3-3 ویژگیهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه مورد مطالعه. 66

3-3- 1 موقعیت جغرافیایی.. 66

3-3-2- توپوگرافی.. 68

3-3-3-آب و هوا 68

3-3-4- بارندگی.. 69

3-3- 5- دما 69

3-3- 6- منابع آب… 73

3-3-7- خاک.. 74

3-3-7-1- جلگه های آبرفتی.. 75

3-3-7-2- جلگه های رسوبی و رود خانه ای.. 75

3-3-7-3- ماسه های ساحلی.. 75

3-3-8- پوشش گیاهی.. 75

3-3-8-1- پوشش جنگلی.. 75

3-3-8-2- پوشش مرتعی.. 76

3-4- ویژگی های اجتماعی و جمعیتی.. 76

3-4-1- تعدادجمعیت در سالهای آماری.. 77

3-4-2- نرخ رشد جمعیت… 81

3-4-3-توزیع و تراکم جمعیت… 82

3-4-4- ساختار جنسی، نسبت جنسی.. 82

3-4-5- سواد وآموزش… 84

3-5- ساختار اقتصادی.. 85

3-5-1- کشاورزی.. 85

3-5-1-1- زراعت… 85

3-5-1-2- باغداری.. 89

3-5-1-3- دامداری.. 90

3-5-1-4- پرورش طیور. 91

3-5-1-5- پرورش ماهی.. 92

3-5-2- خدمات… 92

3-5-3- صنعت… 93

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 یافته های تحقیق.. 96

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید