پایان نامه بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دولت هشتم و نهم)


فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه. 2

فصل اول. 4

کلیات تحقیق.. 4

1-1–بیان مسأله:. 5

1-2 اهمیت تحقیق:. 7

1-3 اهداف تحقیق:. 8

1-4 سؤال اصلی:. 8

1-5 فرضیه اصلی:. 9

1-6 تعاریف مفهومی متغیر ها:. 9

1-6-1 نخبگان سیاسی ابزاری: 9

1-6-2 نخبگان سیاسی فکری: 9

1-6-3 سیاست خارجی: 10

1-7 شاخص های متغیر های تحقیق:. 10

1-8 روش تحقیق:. 12

1-9 مشکلات اجرایی تحقیق:. 12

1-10 سازمان دهی تحقیق:. 12

فصل دوم. 13

ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1 سابقه ی تاریخی نخبگان سیاسی:. 14

2-2 مفهوم نخبگان سیاسی و تمایز آن از طبقات حاکم:. 16

2-3 مفروضات نخبه گرایی:. 17

2-4 ویژگی های نخبگان:. 17

2-5 انواع نخبگان:. 19

2-5-1 نخبگان سنتی و مذهبی: 19

2-5-2 نخبگان تکنوکراتیک: 19

2-5-3 نخبگان مالکیت: 20

2-5-4 نخبگان کاریزماتیک: 20

2-5-5 نخبگان ایدئولوژیکی: 20

2-5-6 نخبگان سمبلیک: 20

2-6 اصول مشترک بنیانگذاران نخبه گرایی:. 21

2-7 سابقه ی تاریخی سیاست خارجی:. 22

2-8 انواع جهت گیری های سیاست خارجی:. 24

2-8-1 انزوا طلبی: 25

2-8-2 بی طرفی: 25

2-8-3 عدم تعهد: 26

2-8-4 اتحاد و ائتلاف: 26

2-9 اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:. 27

2-10 عوامل مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:. 27

2-11 بررسی بافت فکری تصمیم گیرندگان بر اساس نظریه ی جیمز روزنا:. 27

2-12 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مشروطه تاکنون و گفتمان های حاکم بر آن:. 30

2-13 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی:. 33

2-13-1 دوره ی اول، دوران محافظه کاری با خط و مشی لیبرالیسم: 33

2-13-2 دورهی دوم، دوره ی ارزش محور یا آرمانگرای امت محور: 35

2-13-3 دوره ی سوم، دوره ی منفعت محور_اصلاح طلبی اقتصادی (عملگرا): 35

2-13-4 دوره ی چهارم، دوره ی گفتمان فرهنگ گرای سیاست محور: 36

2-13-5 دوره ی پنجم، با تأکید بر احیا نقش عدالت و معنویت در تحولات جهان (گفتمان اصولگرایی عدالت محور). 37

2-14 نظریه نخبه گرایی قدیم:. 38

2-15 بنیانگذاران نخبه گرایی قدیم:. 38

2-15-1 نظریه ویلفرده پاره تو. 39

2-15-2  نظریه ی گائتانو موسکا 41

2-15-3 نظریه ی روبرت میشلز. 43

2-16 نظریه ی نخبه گرایی جدید:. 44

2-16-1 جوزف شومپیتر. 44

2-16-2 سی رایت ملیز. 44

2-16-3 رابرت دال. 45

2-17 مبانی نظری سیاست خارجی:. 46

2-18 چارچوب نظری واقعگرایی کلاسیک:. 47

2-19 چهار چوب نظری آرمان گرایی کلاسیک:. 48

2-20 چهارچوب نظری نو واقعگرایی:. 49

2-21 چهارچوب نظری نو آرمانگرایی:. 51

2-22 انواع نظریه های سیاست خارجی از نظر متدولوژیک:. 52

2-22-1  رهیافت کلان نظام به عنوان راهنمای مطالعه و اقدام سیاست خارجی: 52

2-22-2 رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل های سیاست خارجی: 53

2-22-3 رهیافت اتصال دو سطح تحلیل: 54

2-23 دیدگاه نخبگان طیف تحصیل کردگان انگلیسی (غربی):. 55

2-24 دیدگاه نخبگان طیف تحصیل کردگان هندی (شرقی):. 56

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید