پایان نامه بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-1) جنس هلیکوباکتر. 3

1-1-2) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری. 5

1-1-3) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری. 7

1-1-4) هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 8

1-1-5) هلیکوباکتر بیلیس… 10

1-1-6) هلیکوباکتر پولوروم 11

1-2)کیسه صفرا و مجاری صفراوی. 12

1-2-1) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا 12

1-2-2) ترشح صفرا و ترکیب آن. 13

1-2-3) اسیدهای صفراوی. 14

1-2-5) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری. 16

1-3) بیماری‌های کیسه صفرا 17

1-3-1) سنگ‌های کیسه صفرا 17

1-3-3) سنگهای کلسترولی و لجن صفراوی. 19

1-3-4) ریسک فاکتور ها 23

1-3-4-1) سن و جنسیت.. 23

1-3-4-2) نژادی و جغرافیایی. 23

1-3-4-3) محیط.. 23

1-3-4-4) اختلالات اکتسابی. 24

1-3-4-5) ارث.. 24

1-3-5) لجن صفراوی. 24

1-3-6)سنگ کلسترولی. 26

1-3-6-1) سنگ‌های پیگمانی. 26

تشخیص… 27

1-3-7) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا. 28

1-3-7-1) سیر طبیعی. 29

درمان. 30

1-3-7-2) درمان جراحی. 30

1-3-7-3) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا 31

1-3-8) کله سیستیت حاد 32

1-3-8-1) مورفولوژی. 35

1-3-8-2) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد 36

1-3-8-3) کله سیستیت بدون سنگ… 36

1-3-9) کله سیستوپاتی بدون سنگ… 37

1-3-10) کله سیستیت آمفیزماتو. 38

1-3-11-1) کله سیستیت مزمن. 38

1-3-11-2) مرفولوژی. 40

1-3-11-3) خصوصیات بالینی کوله سیستیت مزمن. 40

1-3-11-4) خصوصیات بالینی تشخیص کوله سیستیت حاد و مزمن. 40

1-4) اختلالات مجاری صفراوی خارج کبدی. 41

1-4-1) کوله دوکولیتاز و کلانژیت صعودی. 41

1-4-2) آترزی صفراوی خارج کبدی. 42

1-4-2-1) سیر بالینی. 43

1-4-3) تومورها 43

1-4-3-1-1) سرطان کیسه صفرا 43

1-4-3-1-2)مورفولوژی: 44

1-4-3-1-3) خصوصیات بالینی. 44

1-4-3-2) کارسینوم مجاری صفراوی خارج کبدی، از جمله آمپول واتر. 45

1-4-3-2-1) مورفولوژی. 45

1-4-3-2-2) خصوصیات بالینی. 46

فصل دوم: سوابق مربوط.. 49

فصل سوم: مواد و روشها 65

3-1) چکیده روش تحقیق. 66

3-1-2) جامعه مورد مطالعه 67

3-1-3) منطقه مورد پژوهش… 68

3-1-4) روش نمونه گیری. 72

3-2-1) آماده سازی  سنگ صفرا برای استخراج  DNA.. 74

3-2-2) آماده سازی  لایه مخاطی کیسه صفرا برای استخراج  DNA.. 74

3-2-3) آماده سازی مایع صفراوی برای استخراج  DNA.. 74

3-3) روش استخراج DNA  به روش کیت سینا ژن. 75

3-4) واکنش زنجیره ای پلیمرازی. 76

3-4-1)مواد 77

3-4-1-1) میکروتیوب ها و نوک سمپلرها 77

3-4-1-2) محلول بافری PCR  با غلظت 5X.. 77

3-4-1-3) Mgcl 2 77

3-4-1-4) Kcl 78

3-4-1-5) Tris Hcl 78

3-4-1-6) مخلوط نوکلئوزیدها (dNTPs) 78

3-4-1-7) Taq DNA polymerase. 79

3-4-1-7-1) DNA polymerase Smart 79

3-4-1-8) پرایمرها 79

3-4-1-9) سایز مارکر. 80

3-4-1-10) اتیدیوم بروماید. 81

3-4-1-11) Loading Buffer 81

3-4-1-12) ژل آگاروز 81

3-4-2) مواد لازم برای تهیه  TBE 1X.. 82

3-4-2-1) طرز تهیه بافر TBE 1X.. 82

3-4-3) نرم افزارهای مورد استفاده 82

3-9) ژل الکتروفورز محصولات PCR.. 90

3-10) کشت هلیکوباکتر. 91

3-11-1) بررسی میزان IgG هلیکوباکتر پیلوری در سرم خون. 92

3-11-2) شیکر الیزا 95

3-11-3) شوینده الیزا 96

3-11-4) خواننده الیزا 97

3-11-5) مراحل انجام آزمون الیزا که تقریبا در تمام انواع آن مشترک است عبارت است از 98

3-11-6) روش کار با کیت Monobind Anti-H. Pylori IgG.. 99

3-11-7) مراحل انجام آزمایش H. Pylori IgG.. 100

فصل چهارم: نتایج.. 102

4-1 ) نتایج مربوط به افراد مورد مطالعه در این پژوهش… 103

4-2) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت مزمن. 114

4-3) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت حاد 116

4-4) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در مایع صفرا گروه شاهد. 118

4-5) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی تست IgG هلیکوباکتر. 121

4-6) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی BMI 127

4-7) نتایج مربوط به ژن 16s rRNA هلیکوباکتر بیلیس… 131

4-8)  نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 133

4-9) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پولوروم 133

4-10) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در سنگ کیسه صفرا در بیماران کله سیستیت مزمن. 133

4-11) نتایج مربوط به کشت هلیکوباکتر. 133

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 134

پیشنهادات.. 148

منابع. 149

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه اصلاح خواص ترمو پلاستیک الاستومر بر پایه ی لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن با سازگار کننده
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان محور
پایان نامه سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
پایان نامه تعیین سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک
پسورد سایت