پایان نامه بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان


فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق………………………….. 1

1-1-1) جنس هلیکوباکتر…………………………. 3

1-1-2) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری…………………………. 5

1-1-3) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری………… 7

1-1-4) هلیکوباکتر هپاتیکوس………………………….. 8

1-1-5) هلیکوباکتر بیلیس…………………………… 10

1-1-6) هلیکوباکتر پولوروم………………………… 11

1-2)کیسه صفرا و مجاری صفراوی…………………………. 12

1-2-1) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا …………………………12

1-2-2) ترشح صفرا و ترکیب آن…………………………. 13

1-2-3) اسیدهای صفراوی…………………………. 14

1-2-5) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری…………………………. 16

1-3) بیماری‌های کیسه صفرا………………………… 17

1-3-1) سنگ‌های کیسه صفرا………………………… 17

1-3-3) سنگهای کلسترولی و لجن صفراوی………………………….19

1-3-4) ریسک فاکتور ها………………………… 23

1-3-4-1) سن و جنسیت………………………….. 23

1-3-4-2) نژادی و جغرافیایی…………………………. 23

1-3-4-3) محیط………………………….. 23

1-3-4-4) اختلالات اکتسابی…………………………. 24

1-3-4-5) ارث………………………….. 24

1-3-5) لجن صفراوی…………………………. 24

1-3-6)سنگ کلسترولی…………………………. 26

1-3-6-1) سنگ‌های پیگمانی…………………………. 26

تشخیص…………………………… 27

1-3-7) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا…………………………. 28

1-3-7-1) سیر طبیعی…………………………. 29

درمان…………………………. 30

1-3-7-2) درمان جراحی…………………………. 30

1-3-7-3) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا …………………………31

1-3-8) کله سیستیت حاد …………………………32

1-3-8-1) مورفولوژی…………………………. 35

1-3-8-2) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد …………………………36

1-3-8-3) کله سیستیت بدون سنگ…………………………… 36

1-3-9) کله سیستوپاتی بدون سنگ…………………………… 37

1-3-10) کله سیستیت آمفیزماتو…………………………. 38

1-3-11-1) کله سیستیت مزمن…………………………. 38

1-3-11-2) مرفولوژی…………………………. 40

1-3-11-3) خصوصیات بالینی کوله سیستیت مزمن………………………… 40

1-3-11-4) خصوصیات بالینی تشخیص کوله سیستیت حاد و مزمن………. 40

1-4) اختلالات مجاری صفراوی خارج کبدی………………………….41

1-4-1) کوله دوکولیتاز و کلانژیت صعودی…………………………. 41

1-4-2) آترزی صفراوی خارج کبدی…………………………. 42

1-4-2-1) سیر بالینی…………………………. 43

1-4-3) تومورها………………………… 43

1-4-3-1-1) سرطان کیسه صفرا………………………… 43

1-4-3-1-2)مورفولوژی………………………… 44

1-4-3-1-3) خصوصیات بالینی…………………………. 44

1-4-3-2) کارسینوم مجاری صفراوی خارج کبدی، از جمله آمپول واتر……45

1-4-3-2-1) مورفولوژی…………………………. 45

1-4-3-2-2) خصوصیات بالینی…………………………. 46

فصل دوم: سوابق مربوط………………………….. 49

فصل سوم: مواد و روشها………………………… 65

3-1) چکیده روش تحقیق………………………… 66

3-1-2) جامعه مورد مطالعه………………………… 67

3-1-3) منطقه مورد پژوهش…………………………… 68

3-1-4) روش نمونه گیری…………………………. 72

3-2-1) آماده سازی  سنگ صفرا برای استخراج  DNA………………

3-2-2) آماده سازی  لایه مخاطی کیسه صفرا برای استخراج  DNA……..

3-2-3) آماده سازی مایع صفراوی برای استخراج  DNA………………….

3-3) روش استخراج DNA  به روش کیت سینا ژن…………………….. 75

3-4) واکنش زنجیره ای پلیمرازی…………………………. 76

3-4-1)مواد………………………… 77

3-4-1-1) میکروتیوب ها و نوک سمپلرها………………………… 77

3-4-1-2) محلول بافری PCR  با غلظت 5X…………………………..

3-4-1-3) Mgcl 2…………………………

3-4-1-4) Kcl …………………………

3-4-1-5) Tris Hcl…………………………

3-4-1-6) مخلوط نوکلئوزیدها (dNTPs) …………………………78

3-4-1-7) Taq DNA polymerase………………………….

3-4-1-7-1) DNA polymerase Smart…………………………

3-4-1-8) پرایمرها …………………………79

3-4-1-9) سایز مارکر…………………………. 80

3-4-1-10) اتیدیوم بروماید…………………………. 81

3-4-1-11) Loading Buffer…………………………

3-4-1-12) ژل آگاروز …………………………81

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید