پایان نامه بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی، سامی، یونانی، هندی


دانشگاه شیراز 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی فرهنگ و زبانهای باستانی

بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی، سامی، یونانی، هندی و بین النهرینی

 استاد راهنما

دکتر حسین نجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 فرایند پالایش جهان هستی، موضوعی در خور اندیشیدن و قابل بحث است که تقریبا در اساطیر و متون کهن بیشتر تمدن های بزرگ به صورتهای گوناگونی روایت شده است. هدف از این پژوهش همان گونه که از عنوان آن بر می آید، بررسی مقایسه ای و دست یافتن به شباهت‌ها و تفاوت هایی است که در ارتباط با فرایند پالایش جهان در اساطیر ایرانی، سامی، یونانی، هندی و بین النهرینی وجود دارد. بنا بر این در هر بخش، نخست ترجمه ی متن باستانی مربوط به روایت پالایش جهان ارائه شده است و در ادامه شاخصه های برجسته ای که می توانسته مورد مقایسه و ارزیابی قرار بگیرد، به صورت جداگانه بررسی شده است. شایان ذکر است که عمده ی روایت های کهن مربوط به پالایش جهان از الگویی عمومی پیروی می کنند، اما طبیعتا ممکن است در جزئیات تفاوت ها یی داشته باشند. از مهم ترین نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان به این موضوع اشاره کرد که تنها در اساطیر ایرانی عامل پالایش جهان زمستان و سرما بوده است و این عامل، عنصری اهریمنی است و نیز این که بنا بر اساطیر، فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی، رویدادی همیشگی است که طی ادوار زمانی مشخصی رخ می دهد. همچنین باید افزود که در اساطیر ایرانی این رویداد بزرگ هنوز اتفاق نیفتاده است و پدیده ای است که در آینده رخ خواهد داد.

واژه های کلیدی: پالایش جهان، اسطوره، جم، اوتناپیشتیم، زیوسودزا، دیوکالیون، منو، نوح. 

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 هدف …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: پیشینه ( ادبیات ) پژوهش

2-1 منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 12

 فصل سوم: تجزیه و تحلیل

3-1 بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر ایرانی………………………………………….. 15

3-1-1 ترجمه ی متن باستانی (وندیداد2)فرایند پالایش در اساطیر ایرانی………………………….. 15

3-1-2 فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر ایرانی…………………………………………………………. 19

3-1-3 عامل به وجود آورنده ی  فرایند پالایش در اساطیر ایرانی…………………………………………. 29

3-1-4 علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر ایرانی………………………………………………………………….. 31

3-1-5 ابزار نجات نسل بشر در اساطیر ایرانی………………………………………………………………………….. 32

3-1-6 زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر ایرانی………………………………………………………………….. 35

3-1-7 جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش در اساطیر ایرانی………………………………………………. 38

3-1-8 سرانجام فرایند پالایش در اساطیر ایرانی ……………………………………………………………………. 38

3-2 بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر بین النهرینی……………………………….. 42

3-2-1 ترجمه ی متن باستانی فرایند پالایش در اساطیر بین النهرین (روایت توفان از حماسه ی گیل گمش)          43

3-2-2 فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر بین النهرینی ……………………………………………. 50

3-2-3 عامل به وجود آورنده ی  فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی…………………………….. 52

3-2-4 علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی ……………………………………………………. 53

3-2-5 ابزار نجات نسل بشر در اساطیر بین النهرینی……………………………………………………………… 55

3-2-6 زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی ……………………………………………………. 56

3-2-7 جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی …………………………………. 58

3-2-8 سرانجام فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی…………………………………………………………. 58

3-3 بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی…………………………………………. 61

3-3-1 ترجمه ی متن باستانی فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی ……………………………….. 62

3-3-2 فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر یونانی…………………………………………………………. 63

3-3-3 عامل به وجود آورنده ی فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی……………………………….. 65

3-3-4 علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر یونانی ………………………………………………………………… 68

3-3-5 ابزار نجات نسل بشر در اساطیر یونانی ………………………………………………………………………… 72

3-3-6 زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر یونانی…………………………………………………………………. 73

3-3-7 جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی……………………………………. 74

3-3-8 سرانجام فرایند پالایش در اسطوره های یونانی ………………………………………………………….. 75

3-4 بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی ……………………………………….. 76

3-4-1 ترجمه متن باستانی فرایند پالایش در اساطیر هندی ………………………………………………. 77

3-4-2 فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر هندی ……………………………………………………….. 77

3-4-3 عامل به وجود آورنده ی فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی………………………………. 79

3-4-4 علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر هندی…………………………………………………………………. 82

3-4-5 ابزار نجات نسل بشر در اساطیر هندی ……………………………………………………………………….. 83

3-4-6 زمان وقوع فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی …………………………………………………….. 84

3-4-7 جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش در اساطیر هندی………………………………………………. 86

3-4-8 سرانجام فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی………………………………………………………….. 87

3-5 بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر سامی…………………………………………. 87

3-5-1 توفان نوح و فرایند پالایش جهان به روایت تورات………………………………………………………. 88

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید