پایان نامه بررسی مقایسه­ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ­توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ­بوویس به روش SDS-PAGE

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی-میکروبیولوژی (M.Sc)

عنوان

بررسی مقایسه­ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ­توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ­بوویس به روش  SDS-PAGE

استاد راهنما

دکتر احمد رضا بهرمند

 

مشاور

دکتر مهناز سیفی

 

سال تحصیلی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب 
چکیده 1
فصل اول- مقدمه 3
1-1. کلیات سل 4
1-2. بیان مسئله 5
1-3. اهمیت و ضرورت 7
1-4. اهداف 8
فصل دوم- پیشینه تحقیق 9
2-1. تاریخچه 10
2-2. مایکوباکتریوم­ها 11
2-3. طبقه­بندی مایکو باکتریوم­ها 12
2-3-1. فتو کروموژن 13
2-3-2. اسکوتوکروموژن 13
2-3-3. غیر کروموژن 14
2-3-4. سریع الرشد 14
2-4. باکتریولوژی سل 14
2-5. مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی 15
2-6. خصوصیات رشد 16
2-7 . فیزیولوژی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 17
2-7-1. انتقال مواد غذایی توسط غشاء خارجی 18
2-7-2. انتقال توسط غشاء داخلی 18
2-7-2-1. انتقال ترکیبات حاوی کربن 18
2-7-2-2. انتقال ترکیبات غیر کربن 19
2-8. فاکتورهای ویرولانس 20
1-9. دیواره سلولی 21
2-10. بیوشیمی دیواره سلولی 23
2-11. بیماری­زایی 23
2-11-1. مکانیسم بیماری­زایی 25
2-12. درمان سل 26
2-12-1. درمان سل حساس به دارو 26
2-12-2. درمان سل مقاوم به دارو 26

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید