پایان نامه بررسی مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)


دانشگاه شهید چمران

دانشکده­ علوم تربیتی و روانشناسی

گروه کتابداری و اطلاع­رسانی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی

 

بررسی مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی

جندی شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده 

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، و مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های این دو دانشگاه با یکدیگر و نیز ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی است تا از این رهگذر بتوان کیفیت خدمات این حوزه را در کتابخانه­های مورد پژوهش بررسی، و نقاط قوت و زمینه­های نیازمند بهبود آن­ها را شناسایی کرد. روش به­کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش عبارت­ است از کلیه­ی مدیران و دست­اندرکاران فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) یا تعالی سازمانی است. این الگو در قالب پرسشنامه­ای اجرا شد که به­منظور همین تحقیق ساخته شد و شامل 62 خرده معیار بود که هماهنگ با 9 معیار الگوی تعالی سازمانی،‌ در 9 بخش تنظیم شده بودند. مجموعاً 59 نفر از مدیران سیستم­ها و کتابدارانی که به نوعی در اداره­ی فناوری اطلاعات در کتابخانه­های خود نقش داشتند در این تحقیق شرکت کردند. از این تعداد 35 نفر از دانشگاه شهید چمران، و 24 نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور بودند. هم­چنین، پیش از اجرای پرسشنامه یک کارگاه نیز به­منظور آموزش نحوه­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه برای هریک از این گروه­ها برگزار شد. در پایان کارگاه از شرکت­کنندگان خواسته می­شد که بر اساس تعلیمات، پرسشنامه را نمره­گذاری کنند. نتایج این بررسی نشان دهنده­ی عملکردی پایین­تر از میانگین مورد انتظار بود. به این معنی که، جمع نمره­ی کسب شده برابر با 778/403 بود که از این مقدار، 275/178 امتیاز متعلق به “توانمندسازها”، و 503/224 امتیاز متعلق به “نتایج” بود. بیشترین نمره مربوط به معیار «نتایج مشتریان» بود و دو معیار «نتایج کارکنان» و «نتایج جامعه» دارای امتیاز کمتری بودند. در کل، کتابخانه­های دانشگاه جندی­شاپور با کسب نمره­ی بیشتر، عملکرد بهتری در مدیریت فناوری اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تی مستقل بیانگر این بود که تنها معیاری که بین دو دانشگاه اختلاف معنا داری نشان داد، بخش عملکردی «نتایج جامعه» بود. سایر معیارها بین دو دانشگاه هیچ اختلاف معنی داری نشان ندادند. با توجه به نتایج به­دست آمده، پیشنهاد این است که در خصوص مشارکت­های بین کتابخانه­ای و نیز بهبود رضایت­مندی کارکنان لازم است تلاش بیشتری بشود تا این کتابخانه­ها بتوانند مدیریت فناوری اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنین، تمامی فرآیند این بررسی از ساخت پرسشنامه تا کسب نتایج نشان دهنده­ی‌ قابلیت الگوی تعالی سازمانی و پرسشنامه­ی ساخته شده، برای استفاده در کتابخانه­ها است. با این وجود، توصیه می­شود که این الگو و پرسشنامه­ی ساخته شده برای این تحقیق در سایر انواع کتابخانه­ها نیز آزمون شود تا قابلیت کامل آن برای استفاده در کتابخانه­ها اثبات شود.

عنوان                                                         ­                                                                شماره صفحه

 

چکیده­ی فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………….الف
پیشگفتار  …………………………………………………………………………………………………………………………………..ب
فهرست مندرجات  …………………………………………………………………………………………………………………….ه
          فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………….ه
          فهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………….ط
          فهرست نمودارها  ………………………………………………………………………………………………………….ک
          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3- ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- اهداف پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5- سؤال­های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-6- تعاریف عملیاتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش  …………………………………………………………………11
2-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2- گستره­ی مفهومی کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-1- مروری بر تعاریف کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………14
2-3- زمینه­ی پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  …………………………………………………………………….18
2-3-1- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  …………………………………………………………………………………………….19
2-4- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  ………………………………………………………………………………………..21
2-5- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به­منظور سنجش عملکرد ………………………………………………………….24
2-5-1- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) ……………………………………………………………………24
2-5-2- شش سیگما (Six Sigma) ……………………………………………………………………………………………………25
2-5-3- کارت امتیازی متوازن (BSC) …………………………………………………….. …………………………………………29
2-5-4- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  ……………………………………31
2-5-4-1- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ……………………………………………………………………….33
2-5-4-2- معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………36
2-5-4-3- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ……………………………………………………………….42
2-5-4-4- مزایای الگوی تعالی سازمانی ……………………………………………………………………………………..43
2-6- خلاصه و نتیجه­گیری از مباحث نظری ……………………………………………………………………………………………….44
2-7- پیشینه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-7-1- پیشینه در خارج از کشور ………………………………………………………………………………………………………….46
2-7-2- پیشینه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………53
2-8- خلاصه و نتیجه­گیری از پیشینه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………..56
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….60
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-3- جامعه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-4- ابزار گردآوری داده­ها …………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-4-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-4-1-1- نحوه­ی تهیه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………65
3-4-1-2- نحوه­ی محاسبه امتیازها بر اساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه­ی الگوی                   تعالی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………6جج68
3-4-1-2-1- نحوه­ی امتیازدهی به توانمندسازها…………………………………………………………….68
3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری………………………………………………………………68
3-4-1-2-1-2- معیار دوم، خط مشی و استراتژی ……………………………………69
3-4-1-2-1-3- معیار سوم، کارکنان …………………………………………………………70
3-4-1-2-1-4- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ……………………………………….70
3-4-1-2-1-5- معیار پنجم، فرآیندها ……………………………………………………….71
3-4-1-2-2- نحوه­ی امتیازدهی به نتایج ……………………………………………………………………….72
3-4-1-2-2-1- معیار ششم، نتایج مشتریان …………………………………………….72
3-4-1-2-2-2- معیار هفتم، نتایج کارکنان ………………………………………………73
3-4-1-2-2-3- معیار هشتم، نتایج جامعه ………………………………………………..74
3-4-1-2-2-4- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد ……………………………………..75
3-4-1-2-3- نحوه­ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………………….77
3-4-1-3- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..77
3-4-1-3-1- روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..77
3-4-1-3-2- پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….78
3-4-2- کارگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………78
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………….79
3-5-1- نرم افزارهای مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………..79
3-5-2- روش­های آماری به­کار گرفته شده ……………………………………………………………………………………………80
3-6- مشکلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها ……………………………………………………………80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش …………………………………………………………………………83
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..84
4-3- بررسی سؤال­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………88
4-3-1- سؤال اول پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..89
4-3-2- سؤال دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..89
4-3-3- سؤال سوم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………89
4-3-1-1-  رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-2- خط مشی و استراتژی ………………………………………………………………………………………………..91
4-3-1-3- کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………93
4-3-1-4- مشارکت­ها و منابع ……………………………………………………………………………………………………..94
4-3-1-5- فرآیندها ……………………………………………………………………………………………………………………..95
4-3-1-6- نتایج مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………100
4-3-1-7- نتایج کارکنان …………………………………………………………………………………………………………….102
4-3-1-8- نتایج جامعه ………………………………………………………………………………………………………………..104
4-3-1-9- نتایج کلیدی عملکرد ………………………………………………………………………………………………….105
4-3-4- سؤال چهارم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………116
4-3-5- سؤال پنجم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………122
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
5-2- بحث و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..124
5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی پژوهش ……………………………….125
5-2-1-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….125126
5-2-2-2- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….134
5-2-2- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های   دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………….5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..142 

142

 

143

5-4- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ……………………………………………………………………………………….146
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..147
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..148
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..151
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..154
چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….162
  فهرست جداول
جدول شماره 3-1: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ………..66
جدول شماره 3-2: نحوه­ی تخصیص امتیازها در پرسشنامه ……………………………………………………………………………..67
جدول شماره 3-3: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ………………………………………………………………………………………69
جدول شماره 3-4: نحوه محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ………………………………………………………………69
جدول شماره 3-5: نحوه محاسبه امتیاز معیار کارکنان …………………………………………………………………………………….70
جدول شماره 3-6: نحوه محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ………………………………………………………………………71
جدول شماره 3-7: نحوه محاسبه امتیاز معیار فرآیندها ……………………………………………………………………………………71
جدول شماره 3-8: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان ………………………………………………………………………….73
جدول شماره 3-9: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان …………………………………………………………………………………….74
جدول شماره 3-10: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه ……………………………………………………………………………75
جدول شماره 3-11: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد ……………………………………………………………..76
جدول شماره 4-1: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………….85
جدول شماره 4-2: توزیع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………………………..86
جدول شماره 4-3: توزیع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………87
جدول شماره 4-4: رشته­ی تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………..87
جدول شماره 4-5: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………………..88
جدول شماره 4-6: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………………………….90
جدول شماره 4-7: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………….92
جدول شماره 4-8: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ……………………………………………………………….93
جدول شماره 4-9: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………….95
جدول شماره 4-10: خرده معیارهای فرآیندها و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………………..96
جدول شماره 4-11: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در     کتابخانه­های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………..9798
جدول شماره 4-12: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران………………………………………………………………………………..9899
جدول شماره 4-13: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور …………………………………………………………….100
جدول شماره 4-14: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………101
جدول شماره 4-15: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………….103
جدول شماره 4-16: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………….104
جدول شماره 4-17: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها …………………………….106
جدول شماره 4-18: خرده معیارهای شاخص­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………107
جدول شماره 4-19: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………………………108109
جدول شماره 4-20: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های­                 دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………..110
جدول شماره 4-21: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور……………………………………………………………………………………110
جدول شماره 4-22: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های هر دو دانشگاه …….111
جدول شماره 4-23: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………..113
جدول شماره 4-24: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………………………………………………………114
جدول شماره 4-25: نتایج آزمون تی در جامعه­ی مورد بررسی ……………………………………………………………………….118
جدول شماره 4-26: مقایسه­ی معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………119

 

  فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی …………..112
نمودار شماره 4-2: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران …………………………………………………………………………………………………………………………….113113
نمودار شماره 4-3: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکیجندی­شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
 فهرست شکل­ها
شکل شماره 2-1: چرخه­ی شش سیگما ……………………………………………………………………………………………………………27
شکل شماره 2-2: معیارهای نُه­گانه­ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ………………………………………………………42
شکل شماره 4-1: امتیازهای کسب شده­ی جامعه­ی مورد بررسی از معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………120
شکل شماره 5-1: تأثیر پذیری مدیریت فناوری اطلاعات از مؤلفه­های مشتریان و تغییرات ……………………………125

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید