پایان نامه بررسی مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلـیات تحقیق

1- مقدمه 2

1-1 بیان مسئله 2

1-2 کلیات.. 4

1-2-1 باکتریولوژی شیگلا. 4

1-2-2 طبقه بندی شیگلا. 4

1-2-3 فاکتورهای ویرولانس شیگلا. 5

1-2-4 توصیف علائم بیماری ناشی از عفونت با شیگلا. 6

1-2-5 اپیدمیولوژی. 7

1-2-6 تشخیص آزمایشگاهی. 8

1-2-6-1 کشت.. 8

1-2-6-2 تست های بیوشیمیایی. 9

1-2-6-3 روش های مولکولی(PCR ) 10

1-2-7 کنترل و پیشگیری. 10

1-2-7-1 بهداشت فردی. 10

1-2-7-2   واکسن ها 10

1-2-8 درمان. 11

1-2-8-1   مقاومت دارویی و اهمیت آن در شیگلا. 12

1-2-8-2 تاریخچه استفاده از کینولون ها و فلوروکینولون ها به عنوان آنتی بیوتیک.. 13

1-2-8-3 کاربرد فلوروکینولون ها در درمان عفونت های انسانی. 14

1-2-8-4 مکانیسم عمل کینولون ها 16

1-2-8-4-1 آنزیم DNA جیراز 16

1-2-8-4-1-1 نقش آنزیم DNA جیراز سلول های باکتریایی. 17

1-2-8-5   مقاومت به فلوروکینولون ها 17

1-2-8-5-1 موتاسیون در ژن های شیگلا. 18

1-2-8-5-2 تغییرات در توپوایزومراز IV.. 18

1-2-8-5-3 مقاومت وابسته به پلاسمید. 19

1-2-8-5-4 کاهش جذب و تغییرات در افلوکس پمپ ها 20

1-2-8-5-5 تغییرات در غشاء خارجی. 20

1-2-9 عوارض فلوروکینولون ها 20

1-3 اهداف تحقیق. 21

1-3-1 هدف کلی تحقیق. 21

1-3-2 اهداف جزئی تحقیق. 21

1-3-3 هدف کاربردی. 21

1-3-4 فرضیات.. 22

3-6 تعاریف واژه ها 22

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مروری بر تحقیقات انجام شده 23

فصل سوم:مواد وروش ها

3-1- دستگاه‌ها، تجهیزات و مواد مورد استفاده 26

3- 1- 1- فهرست وسایل به کار گیری شده 26

3- 1- 2- فهرست مواد به کار گیری شده 27

3- 1- 3- ترکیبات و محلول های مورد نیاز و فرمول ساخت.. 27

3-2- روش مطالعه و اجرای طرح. 28

3- 2- 1- نوع مطالعه 28

3- 2- 2- جامعه مورد مطالعه 28

3- 2 – 3- تعداد نمونه های مورد استفاده 28

3-2–4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 28

3- 2- 5- ملاحظات اخلاقی. 29

3- 2- 6- مشکلات و محدودیت ها 29

3- 2 – 7- جمع آوری اطلاعات بیماران. 29

3- 3- انجام امور باکتریولوژیک.. 29

3- 3 – 1-کشت، جداسازی و تعیین هویت باکتریها 29

3- 3 – 2-بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی. 30

3- 3 – 3- روش تعیین حساسیت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک.. 30

3- 3 -3- 1-تهیه ی محیط کشت.. 30

3- 3 -3- 2-تهیه ی سوسپانسیون میکروبی. 30

3- 3 -3- 3-مرحله دیسک گذاری. 31

3- 4- انجام آزمایشات مولکولی. 31

3- 4 – 1- استخراجDNA باکتری. 31

3- 4 – 1- 1-کشت.. 31

3- 4 – 1- 2- جداسازی رسوب باکتری. 31

3- 4 – 1- 3- نگه داری DNA استخراج شده 32

3- 4 – 1- 4- اندازه گیری مقدار DNA استخراج شده 33

3- 4 – 2- پرایمر های مورد استفاده جهت شناسایی ژنهای gyrA. 33

3 -4-2–1- طراحی و سنتز پرایمر و بررسی کیفیت پرایمر ها 33

3-4-3- PCR.. 34

3-4-3-1-گرادیانت دمایی جهت بدست آوردن دمای اتصال. 34

3-4–3-1- بررسی جهش ای احتمالی بر روی ژن gyrA با استفاده ازPCR-RFLP پرایمر (L وD) 38

3-4–4- الکتروفورز 39

3-4-4–1- الکتروفورز محصول PCR.. 39

3-4-4–2- رنگ آمیزی ژل و عکس برداری. 39

3-4-5- ترادف یابی. 40

فصل چهارم:نتایج تحقیق

4- 1- نتایج کشت جداسازی و تعیین هویت باکتری ها و اطلاعات مربوط به بیماران. 41

4-2- فراوانی بیماران بر اساس سن و سال و جنس… 42

4-3- نتایج مربوط به توزیع سرو گروه های شیگلا. 43

4-4- نتایج مربوط به حساسیت آنتی بیوتیکی. 44

4-5- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژنgyrA در سویه های مقاوم نسبت به نالیدیکسیک اسید. 46

4-6- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها توسط Primer L. 48

4-7- بررسی جهش های احتمالی بر روی ژن gyrA با استفاده از PCR-RFLP. 52

4-8- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها توسط Primer D.. 57

4-9- بررسی جهش های احتمالی بر روی ژن gyrA با استفاده از PCR-RFLP. 61

4 – 10- نتایج مربوط به بررسی وجود ژنهای qnrA، qnrB، qnrS در نمونه های بالینی شیگلا. 65

4 – 11- نتایج تعین توالی. 68

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه‌گیری. 74

منابع فارسی و لاتین. 82

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید