پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار


دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات واحد یزد

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته عمران(M.Sc)

گرایش:مدیریت پروژه و ساخت

عنوان:

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکار

استادراهنما:

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

استاد مشاور:

دکتر علی رضامیرجلیلی

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………… 1

1 فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………. 2

1-1 مقدمه………………………………………………………. 3

1-2 اهمیت موضوع…………………………………………….. 3

1-3 بیان مساله………………………………………………… 4

1-4 هدف………………………………………………………… 5

1-5 فرضیه ها و سوالات……………………………………….. 6

1-6 روش کار……………………………………………………. 6

1-7 تعریف واژه ها واطلاعات………………………………….. 7

2 فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………. 8

2-1  بخش اول:مبانی نظری تحقیق…………………………. 9

2-1-1 مقدمه…………………………………………………… 9

2-1-2  سازمان آموزش وپرورش…………………………….. 10

2-1-3  سازمان نوسازی مدارس……………………………. 11

2-1-4  مقاوم سازی…………………………………………. 12

2-1-4-1   قیمت………………………………………………. 12

2-1-4-2   کاربری……………………………………………….12

2-1-4-3   زیبایی……………………………………………….13

2-1-4-4   لرزه خیزی منطقه………………………………….13

2-1-5  بهسازی لرزه ای……………………………………… 14

2-1-6  مطالعات بهسازی لرزه ای………………………….. 16

2-1-6-1  ارزیابی آسیب پذیری……………………………… 16

2-1-6-2   تهیه طرح بهسازی………………………………. 18

2-1-6-3   اجرای طرح بهسازی لرزه ای……………………. 19

2-1-7  تدوین الگوهای جدید در مقاومسازی مدارس ایران..19

2-1-7-1   بهسازی نسبی مدارس کشور توسط دیوار برشی….21

2-1-7-2   بهسازی نسبی مدارس کشور به روش شاتکریت پیرامونی….21

2-1-7-3   بهسازی نسبی مدارس کشور به روش ایجاد کلاس ایمن….22

2-1-7-4   روشهای بهسازی مدارس کشور –روش تسلیح مغزه…..22

2-1-8  جمع بندی مطالب…………………………………. 23

2-2  ادبیات تحقیق…………………………………………. 23

2-2-1  مقدمه………………………………………………. 23

2-2-1-1   تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان…24

2-2-1-2   تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران…24

2-2-2  خلاصه تحقیقات انجام شده……………………… 25

2-3  جمع بندی…………………………………………….. 34

3 فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………..37

3-1 مقدمه………………………………………………….. 38

3-2 روش تحقیق………………………………………….. 38

3-3 جامعه آماری…………………………………………. 41

3-4 حجم نمونه وروش اندازه گیری…………………….. 41

3-5 ابزارگردآوری داده ها…………………………………..42

3-6 روایی وپایایی ابزارپژوهش…………………………. 43

3-6-1  روایی…………………………………………….. 43

3-6-2  پایایی…………………………………………….. 43

3-7 روشهای آماری……………………………………… 44

4 فصل چهارم:نتایج وبحث………………………………. 45

4-1  مقدمه………………………………………………. 46

4-2 نحوه اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس…46

4-2-1 تصویب پروژه وتخصیص اعتبار……………………. 46

4-2-2  طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی………….. 47

4-2-3  انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد…………………. 47

4-2-4  اجرای پروژه………………………………………. 47

4-2-5  اتمام قراردادوتحویل پروژه……………………….. 48

4-3 استخراج  چالش ها وراهکارهابا توجه به نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع…48

4-4 تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده ……..48

4-4-1  بررسی متغیرهای جمعیت شناختی………… 49

4-4-1-1   مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات….49

4-4-1-2   مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی….51

4-4-1-3   مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس….53

4-5 آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها…….55

4-5-1  فراوانی هریک از چالش ها…………………. 57

4-5-2  میانگین اولویتهای استان یزد………………. 66

4-5-3  فراوانی چالشهای کارشناسان مقاومسازی سایر استانها…68

4-5-4  میانگین اولویتهای کشوری………………… 74

4-6 بررسی پایایی پرسشنامه……………………. 76

4-6-1  آزمون نسبت برای بررسی وضعیت هر چالش…..76

5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………… 82

5-1 مقدمه……………………………………………. 83

5-2 چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی….83

5-2-1  عدم وجود فهرست بهای تخصصی………… 83

5-2-2  عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرای مقاومسازی….84

5-2-3  عدم  تسلط کارشناسان بر مسایل فنی….84

5-2-4  عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش…..84

5-2-5  نبود سیستم مناسب ارزیابی وانتخاب پیمانکاران….85

5-2-6  تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی………85

5-3  جمع بندی……………………………………. 86

5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………. 86

6 منابع وماخذ……………………………………… 87

7 پیوست…………………………………………..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید