پایان نامه بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت‎گیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین


دانشگاه مازندران

دانشکده­ علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصاد

موضوع:

بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی در استان لرستان و جهت‎گیری آن با برنامه ­های آمایش سرزمین

استاد راهنما:

دکتر زهرا کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلّیّات تحقیق.. 1

1-1 بیان مسأله. 2

1-2 حدود پژوهش…. 3

1-3 سؤال‏های پژوهش‏…. 3

1-4 فرضیه­های پژوهش…. 4

1-5 اهداف پژوهش…. 4

1-6 روش تحقیق.. 4

1-7 گردآوری اطلاعات… 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 5

1-9 ساختار پایان‌نامه. 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق.. 7

2-1 مقدمه‌. 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش…. 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو. 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون. 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی.. 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی.. 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر. 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17

۲-۳ برنامه­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین.. 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه­ریزی در ایران. 20

2-۳-۲ ساختار برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران. 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه­ریزی کشور. 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران. 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350. 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران.. 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران.. 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش…. 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه­های آمایش…. 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه­ای.. 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه­ها 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه­ریزی آمایش سرزمین.. 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی.. 36

2-۵ مروری بر مطالعه­های تجربی.. 37

2-۵-1 مطالعه­های انجام شده در سایر کشورها 37

2-۵-2. مطالعه­های انجام شده در ایران. 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان.. 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی.. 41

2-6-2 جمعیت… 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی.. 42

2-6-3-1 کشاورزی.. 42

۲-6-3-2 صنعت… 44

2-6-3-3 معدن.. 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی.. 47

2-6-3-5 گردشگری.. 48

2-7 جمع‌بندی.. 50

فصل سوم: روش تحقیق.. 52

۳-1 مقدمه. 53

3-2 روش تحقیق.. 54

3-2-1 روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای و پرسش‌نامه. 54

3-2-2 روش تحلیل ساختاری.. 56

3-3 وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان.. 59

3-3-1. بازار کار (اشتغال و بیکاری) 59

3-3-2 تولید ناخالص داخلی.. 61

3-4 جمع­بندی.. 64

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها. 65

۴-1. مقدمه. 66

4-2 تحلیل یافته­ها 67

4-2-1 بررسی تغییرات ساختاری بخش­های اقتصادی استان لرستان.. 67

4-2-1 -1 یافته­های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی.. 68

4-2-1-2 یافته­های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش عمده اقتصادی.. 69

4-2-2 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان. 71

4-2-2-1 یافته­های مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی.. 71

4-2-2-2. یافته­های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخش­های اقتصادی به تفکیک 15 بخش اقتصادی.. 72

4-2-2-3 یافته­های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 72 رشته فعالیت اقتصادی.. 75

4-3 جهت‌گیری آمایش در استان لرستان.. 76

4-3-1 راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان. 76

4-3-2 تحلیل مقایسه­ای مزیت های منطقه­ای و جهت‌گیری‌های آمایش…. 78

4-5 جمع­بندی.. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها 88

۵-1. مقدمه. 89

۵-2 خلاصه. 90

۵-3 نتیجه‌گیری.. 91

۵-4 پیشنهادها 94

پیوست­ها. 97

منابع و مأخذ.. 107

فهرست جداول

جدول 2-1- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی لرستان در برنامه سوم و چهارم و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در طول سال­های ۱۳۷۹-۸۳ و ۱۳۸۴-۸۸

جدول 2-2- شاخص­های کلی بخش صنعت لرستان طی برنامه­های سوم و چهارم

جدول 2-3- عملکرد شاخص­های بخش گردشگری در دوره­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

جدول 3-1- متغیرهای اشتغال و بیکاری در استان لرستان در سال­های ۸۸-۱۳۷۹ (درصد/هزار نفر)

جدول 3-2- سهم فرصت‌های شغلی اعلام شده بخش خصوصی استان لرستان در سال­های ۱۳۷۹-۸۸ (درصد)

جدول 3-3-  سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش­های اقتصادی لرستان در سال­های 83-1379 (درصد)

جدول 3-4-  سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش­های اقتصادی لرستان در سال­های ۱۳۸۴-۸۸ (درصد)

جدول 4-1- متوسط شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۴ بخش عمده اقتصادی در لرستان

جدول 4-2- متوسط شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش اقتصادی در لرستان

جدول 4-3- شاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن ارزش ‎افزوده­ای استان لرستان به تفکیک ۴ بخش اقتصادی

جدول ۴-۴- شاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن ارزش افزوده‌ای استان لرستان به تفکیک ۱۵ بخش اقتصادی

جدول 4-5روند تحولات بخش معدن لرستان

جدول 4-6 روند تحولات سرمایه­گذاری حمل و نقل ریلی در استان لرستان

جدول 4-7 روند تحولات سرمایه­گذاری حمل و نقل جاده­ای در استان لرستان

جدول 4-8 روند تحولات پیشرفت فعالیت‌های هتلداری در استان

جدول 4-9 روند تحولات پیشرفت بخش رستوران در استان لرستان

جدول 4-10 روند تحولات بهبود سیستم­های آبیاری در استان لرستان

جدول 4-11 روند تحولات بهبود و اصلاح بذر و شیوه­های کشت در استان لرستان

جدول 4-12 روند تحولات بهبود کیفیت خاک در استان لرستان

جدول 4-13 روند تحولات شیلات در استان

جدول 4-14 روند تحولات سرمایه گذاری در استان لرستان

6

نمودارها

نمودار4-1- روند تغییرات ساختاری در بخش‎های  اقتصادی در استان لرستان طی دوره مورد بررسی

نمودار4-2- روند تغییرات شاخص مزیت نسبی آشکار در استان لرستان در دوره مورد بررسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید