پایان نامه بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی، گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

 عنـوان:

بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی

استاد راهنـما:

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

? فصل اول: کلیات تحقیق …… 3

1-1. بیان مسئله. 4

1-2. اهمّیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. سؤال تحقیق.. 6

1-5. فرضیه تحقیق.. 6

1-6. روش تحقیق.. 6

1-6-1. روش گردآوری اطلاعات… 6

1-6-2. ابزار گردآوری اطلاعات… 7

1-6-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 7

1-7. قلمرو تحقیق.. 7

1-8. واژه‌ها و مفاهیم. 9

1-9. مشکلات، محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 10

? فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق …….. 9

2-1. مورفولوژی.. 12

2-2. ژئومورفولوژی.. 12

2-3. اهمّیت مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی عمران شهری.. 13

2-4. نقش ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی‌های ساحلی.. 14

2-5. برنامه‌ریزی ژئومورفیک…. 14

2-6. مدیریت محیط.. 15

2-7. مشارکت ژئومورفولوژی در مدیریت محیط.. 15

2-8. خصوصیات حوضه‌های آبریز نواحی پست… 16

2-9 مشکلات نواحی ساحلی.. 17

2-10. عوامل ژئومورفولوژیکی محدود کننده سواحل.. 17

2-10-1. امواج.. 17

2-10-2. جریان‌های دریایی.. 18

2-11. چگونگی تشکیل یک دریابار. 19

2-12. خلیج دهانه‌ای.. 19

2-13. دلتا 19

2-14. اشکال تجمع مواد رسوبی حاصل از تأثیر امواج مخرب… 19

2-15. آثار ترازهای سطح دریا در کواترنر. 20

2-15-1. ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مرفولوژیکی آن. 20

2-15-2. شرایط اقلیمی نئوژن. 22

2-15-3. تحولات اقلیمی دوران چهارم از نظر جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی.. 23

2-15-4. تحولات اقلیمی کواترنر در ایران و شواهد مورفولوژیکی آن. 23

2-15-5. دریاچه‌های پلویال ایران. 24

2-16. مفهوم توسعه شهری.. 24

2-17. محدوده و حریم شهر. 25

2-18. شاخص‌های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر. 25

2-18-1. عوامل جغرافیای طبیعی.. 26

2-18-1-1. موقعیت جغرافیایی.. 26

2-18-1-2. توپوگرافی.. 27

2-18-1-3. شیب… 27

2-18-1-4. اقلیم. 28

2-18-1-5. خاک و آب… 28

2-18-1-6. پوشش گیاهی.. 30

2-18-1-7. زمین‌شناسی.. 31

2-18-1-8. ژئومورفولوژی.. 31

2-18-2 عوامل اجتماعی.. 31

2-19. پیشینه تحقیق.. 33

? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها … 39

3-1. روش اجرای تحقیق.. 40

3-1-1. روش تحلیلی.. 40

3-1-2. روش توصیفی.. 40

3-2. مواد (داده‌های مورد نیاز) 41

3-2-1. پهنه‌بندی بارش سالانه در سطح منطقه مورد مطالعه. 42

3-2-2. حداکثر بارندگی روزانه. 44

3-2-3 تعداد روزهای با بارندگی به میزان صفر میلیمتر و یا بیشتر. 46

3-2-3. تعداد روزهای با بارندگی به میزان 1 میلیمتر و یا بیشتر. 47

3-2-4 تعداد روزهای با بارندگی به میزان 5 میلیمتر و یا بیشتر. 47

3-2-5 تعداد روزهای با بارندگی به میزان 10 میلیمتر و یا بیشتر. 48

3-2-6. سمت و سرعت باد غالب… 49

? فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق ….. 52

4-1. موقعیت جغرافیایی.. 53

4-2. ویژگی‌های طبیعی بندر انزلی.. 54

4-2-1. زمین‌شناسی.. 54

4-2-2. توپوگرافی.. 57

4-2-3. اقلیم. 59

4-2-3-1. درجه حرارت… 59

4-2-3-2. بارندگی.. 61

4-2-3-3. رطوبت نسبی.. 62

4-2-3-4. ابرناکی.. 63

4-2-3-5. ساعات آفتابی.. 64

4-2-3-6. روزهای یخبندان. 64

4-2-3-7. جهت و سرعت باد. 65

4-2-4. منابع آب… 67

4-2-5. خاک‌شناسی.. 70

4-2-6. پوشش گیاهی.. 71

4-3. نگاهی به برخی از ویژگی‌های دریای خزر. 74

4-3-1. آب و هوا 75

4-3-2. زمین‌شناسی و تکتونیک…. 76

4-3-3. منابع تأمین‌کننده آب دریای خزر. 77

4-3-4. خلیج‌ها، جزایر و بنادر. 79

4-3-5. شرایط اقلیمی گذشته و بازتاب تغییرات اقلیمی بر جغرافیای ساحلی.. 79

4-3-6. رابطه تغییرات اقلیمی و نوسان سطح آب دریای خزر. 80

4-3-7. تغییرات سطح دریای خزر. 81

4-3-8. عوامل مؤثر در نوسان آب دریای خزر. 91

4-4. بررسی تغییرات خطوط ساحلی در استان گیلان. 91

4-5. بررسی شواهد ژئومورفولوژی در سواحل انزلی.. 92

4-5-1.عوامل محدود کننده ژئومورفولوژیکی در محدوده بندر انزلی.. 93

4-5-1-1. تلماسه‌های عرضی Qts. 93

4-5-1-2. تپه‌های ماسه‌ای.. 94

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد