پایان نامه بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران


دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه. 5

چکیده: 6

فصل اول. 7

بررسی ماهیت حقوقی عدم سازش.. 7

1-1      ماهیت طلاق توافقی.. 8

1-2سیر تاریخی مداخله عدلیه در طلاق.. 10

1-3      انواع تصمیمات محاکم. 13

فصل دوم. 15

مقایسه تصمیمات اداری سابق و اکنون د رگواهی عدم سازش د رقواعد طلاق.. 15

2-1    تصمیمات اداری.. 16

2.2.   تصمیمات قضایی (سابق ). 17

3.2.    نظریه تقسیم تصمیم دادگاه بر اساس آثار. 18

2-3-1.    احکام. 19

2-3-2 قرار. 20

2-3-3. تصمیمات حسبی.. 21

2-4  گزارش اصلاحی.. 22

نتیجه‏گیری فصل دوم. 25

فصل سوم. 28

قواعد طلاق د رحقوق ایران. 28

3-1ماهیت طلاق.. 30

3-2انواع طلاق.. 32

3-3- طلاق به درخواست زوجه. 33

3-4 غیبت زوج. 33

3-5- طلاق توافقی.. 39

3-6تعیین مدت اجرای آرای طلاق.. 39

3-7گواهی عدم امکان سازش.. 42

3-8اجرای رویه‌های متفاوت قضات.. 44

فصل چهارم. 47

تفکیک حکم طلاق از گواهی.. 47

4-1تفکیک حکو طلاق از گواعی عدم سازش.. 48

4-2اجرای صیغه طلاق بدون رضایت زوج. 51

نتیجه: 60

پیشنهاد. 61

فهرست منابع: 63

مقدمه

چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‏باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می‏نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می‏نمایند و مدعی می‏باشند، که با توجه به استفاده قانون‏گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن‏چه صادر می‏شود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‏الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می‏افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می‏شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید