پایان نامه بررسی قدرت گیاه پالایی اسطوخودوس Lavandula angustifolia و اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در برگ و ریشه گیاه


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

خلاصه فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: کلیات

1-1. هدف از انجام پایان‌نامه…………………………………………………………………………………… 6

1-2. بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3. ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………. 8

1-4. هدف اصلی………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

بخش اول: گیاه اسطوخودوس و انواع آن

٢-١-١. اسطوخودوس………………………………………………………………………………………….. 14

٢-١-٢. تاریخچه اسطوخودوس…………………………………………………………………………….. 14

٢-١-٣. استفاده دارویی از انواع اسطوخودوس……………………………………………………….. 15

٢-١-۴. اسطوخودوس Lavendula angustifolia…………………………………………………………. 16

٢-١-۴-١. خصوصیات مورفولوژی اسطوخودوس………………………………………………….. 16

٢-١-۴-٢. شرایط آب و هوایی………………………………………………………………………………. 17

٢-١-۴-٣. شرایط خاک و مرحله کاشت………………………………………………………………….. 17

٢-١-۴-۴. کشت و تکثیر……………………………………………………………………………………….. 19

2-1-4-5. ترکیب شیمیایی……………………………………………………………………………………. 20

٢-١-۴-۶. مشخصات اسانس………………………………………………………………………………… 21

٢-١-۴-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس…………………………………………………………………… 21

٢-١-۴-٨. خواص درمانی…………………………………………………………………………………….. 22

٢-١-۴-٩. آثار فارماکولوژیکی………………………………………………………………………………. 24

بخش دوم: گیاه پالایی و انواع آن

٢-٢-١. آلودگی محیط زیست…………………………………………………………………………………. 26

٢-٢-٢. تکنیک‌های بر طرف کننده آلودگی‌های فلزات سنگین……………………………………… 29

٢-٢-٣. گیاه پالایی……………………………………………………………………………………………….. 30

٢-٢-۴. تاریخچه گیاه پالایی…………………………………………………………………………………… 30

٢-٢-۵. گیاه پالاینده‌ها…………………………………………………………………………………………… 31

٢-٢-۶. تکنولوژی‌های گیاه پالایی…………………………………………………………………………… 31

٢-٢-۶-١. Rhyzofiltiration …………………………………………………………………………………… 32

٢-٢-۶-٢Phytostabilization …………………………………………………………………………………….. 33

٢-٢-۶-٣Phytovolatilization …………………………………………………………………………………… 34

٢-٢-۶-۴Phytoextraction ……………………………………………………………………………………….. 36

٢-٢-۶-۵Phytodegration ………………………………………………………………………………………… 37

٢-٢-7. گیاه پالاینده‌های زیستی………………………………………………………………………………. 38

بخش سوم: فلزات

٢-٣-١. فلزات سنگین……………………………………………………………………………………………. 41

٢-٣-٢. جذب……………………………………………………………………………………………………….. 41

٢-٣-٣. توزیع و تجمع…………………………………………………………………………………………… 43

٢-٣-۴. دفع…………………………………………………………………………………………………………. 43

٢-٣-۵. مکانیسم اثر……………………………………………………………………………………………… 45

٢-٣-۶. فاکتورهای مؤثر بر سمیت…………………………………………………………………………. 47

بخش چهارم: سرب

٢-۴-١. معرفی…………………………………………………………………………………………………….. 52

٢-۴-٢. اثرات………………………………………………………………………………………………………. 55

2-4-3. پایش بیولوژیک………………………………………………………………………………………… 66

بخش پنجم: کادمیوم

٢-۵-١. معرفی و اثرات…………………………………………………………………………………………. 70

٢-۵-٢. پایش بیولوژیک………………………………………………………………………………………… 72

بخش ششم: مطالعات دیگران

٢-۶-١. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان…………. 75

فصل سوم: مواد و روش‌ها

بخش اول: اصول و مبانی کار

3-1-1. تاریخچه و مقایسه روش‌ها………………………………………………………………………. .80

3-1-2. مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………… 83

3-1-3. تجهیزات مورد نیاز………………………………………………………………………………….. 84

3-1-4. لوازم مورد نیاز………………………………………………………………………………………. 84

بخش دوم: روش کار

3-2-1. جمع‌آوری نمونه‌ها…………………………………………………………………………………… 87

3-2-2. تهیه محلول‌ها………………………………………………………………………………………….. 88

3-2-3. تهیه استانداردها………………………………………………………………………………………. 88

3-2-4. آماده‌سازی نمونه‌‌های خاک………………………………………………………………………. 89

3-2-5. آماده‌سازی نمونه‌های برگ و ریشه…………………………………………………………… 89

3-2-6. تعیین مقداد سرب و کادمیوم نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی…………… 90

3- 2-7. آنالیز آماری داده‌ها……………………………………………………………………………….. 92

فصل چهارم: نتایج

۴-١. سطح کادمیوم و سرب در نمونه‌ها…………………………………………………………………. 94

۴-٢. محاسبه فاکتور Bio-concentration………………………………………………………………… 102

۴-٣. محاسبه ضریب انتقال…………………………………………………………………………………. 102

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

۵-١. بحث………………………………………………………………………………………………………….. 104

۵-٢. نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………. 108

۵-٣. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 109

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 111

خلاصه انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 120

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………. 122

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید