پایان نامه بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه


فهرست منابع

عنوان       صفحه

1-1-کلیات.. 4

1-2-دوزیستان.. 4

1-3-رده‌بندی دوزیستان.. 5

1-4-ویژگی‌های دوزیستان.. 7

1-5-خزندگان.. 8

1-6- خاستگاه خزندگان.. 9

1-7- رده‌بندی خزندگان.. 10

1-7-1- زیررده آناپسیدا 10

1-7-2- زیررده سیناپتوزوریا 10

1-7-3- زیررده ایکتیوپترژیا 10

1-7-4- زیررده دیاپسیدا 10

1-7-5- زیررده آرکئوزوریا 11

1-8- ویژگی‌های خزندگان.. 11

1-9- تمایز خزندگان از دوزیستان.. 12

1-10-زادآوری دوزیستان و خزندگان.. 12

1-11- تغذیه در دوزیستان و خزندگان.. 13

1-12- حرکت و فعالیت در دوزیستان و خزندگان.. 14

1-13- مقابله با شرایط دمایی در دوزیستان و خزندگان.. 15

1-14- تعلیق حیات در دوزیستان و خزندگان.. 15

1-15- رفتارهای دفاعی در دوزیستان و خزندگان.. 16

1-16- اهمیت دوزیستان و خزندگان.. 16

1-16-1- اهمیت فرهنگی، ادبی خزندگان و دوزیستان.. 17

1-16-2- اهمیت هنری و زیبایی شناختی خزندگان و دوزیستان.. 17

1-16-3- نقش اقتصادی و تغذیهای خزندگان و دوزیستان.. 18

1-16-4- اهمیت اکولوژیکی و زیست محیطی دوزیستان و خزندگان.. 18

1-16-5- اهمیت پزشکی خزندگان و دوزیستان.. 19

1-17- مخاطره‌های جمعیت دوزیستان و خزندگان.. 19

1-17-1- تغییر، تخریب و قطعه قطعه شدن زیستگاه دوزیستان و خزندگان.. 20

1-17-2- آلودگی‌های زیست محیطی.. 20

1-17-3- جمع آوری و برداشت از طبیعت21

1-17-4- معرفی گونه‌های مهاجم و غیر بومی به زیستگاه‌های طبیعی دوزیستان و خزندگان.. 21

1-18- اهداف تحقیق.. 22

3-1- مساحت و موقعیت جغرافیایی.. 26

3-2- حد و حدود منطقه. 26

3-2-1- از شمال.. 26

3-2-2- از غرب.. 27

3-2-3- از جنوب.. 27

3-2-4- از شرق.. 27

3-3- کشاورزی (زراعت و باغداری) 27

3-4- وضعیت آب و هوایی منطقه. 28

3-5- چشمه‌ها 28

3-6- قنوات.. 28

3-7- راههای قابل دسترسی.. 29

3-7-1- جاده چاهو. 29

3-7-2- جاده گیوتنگه. 29

3-7-3- جاده لبیرکوه. 30

3-7-4- جاده معدن گانو. 30

3-7-5- جاده خامنو. 30

3-7-6- جاده معدن علی‌آبادی: 30

3-8- عوارض طبیعی منطقه. 30

3-9- پوشش گیاهی.. 31

3-10- پوشش جانوری.. 32

3-11- زیستگاه‌های مهم منطقه. 32

3-12- زمان نمونه‌برداری.. 33

3-13- آشنایی با زیستگاه. 33

3-14- بازدیدمیدانی باتوجه به ویژگی‌ها و رفتارهای گونه‌های احتمالی.. 34

3-15- یافتن و جمع‌آوری نمونه‌ها 35

3-16- ثبت مشاهده‌های کلی.. 36

3-17- تهیه عکس و فیلم.. 36

3-18- تثبیت یا رهاسازی نمونه‌ها 36

3-19- وسایل مورد نیاز. 37

3-20- روش شناسایی نمونه ها 37

3-21- بررسی متریک و مریستیک38

3-22- بررسی گونه های صید و شناسایی شده. 38

3-23- محاسبات آماری.. 38

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید