پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

 

استاد راهنما:

دکتــــر مرتضی براتی

سال تحصیلی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول ( کلیات تحقیق )

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 تعریف عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-5 اهداف کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-7  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………………7

1-1-8 قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-9 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)……………………………….8

فصل دوم ( ادبیات پژوهش )

2-1 ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………10

2-2 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-2 تعریف قصاص ……………………………………………………………………………………………………………11

2-3 ماهیت قصاص ،حق یاحکم……………………………………………………………………………………………….12

2-4 شرایط عمومی قصاص …………………………………………………………………………………………………….15

1-تساوی در عقل……………………………………………………………………………………………………………………15

2- فقدان رابطه پدری………………………………………………………………………………………………………………16

3- مهدورالدم نبودن مقتول……………………………………………………………………………………………………….17

4–مساوات در کفر و دین……………………………………………………………………………………………………….18

5- وجود شرایط تکلیف…………………………………………………………………………………………………………..18

2-5  شرایط اختصاصی قصاص عضو…………………………………………………………………………………….18

1- تساوی در اصلی بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..18

2-  تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع…………………………………………………………………………..18

3- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود………………………………………………………………19

4-  تساوی اعضا در سالم بودن…………………………………………………………………………………………….19

5-  قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد……………………………………………………………………………….19

6-تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد…………………………………………………………………………………..19

گفتار دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-2-5 شرایط اضافی لازم برای قصاص عضو…………………………………………………………………………….19

2-2-5 شرایط اجرای قصاص…………………………………………………………………………………………………..20

3-2-5 سقوط قصاص ( موارد سقوط قصاص)…………………………………………………………………………..23

۱ – گذشت صاحب حق …………………………………………………………………………………………………………23

۲ – مطالبه دیه…………………………………………………………………………………………………………………………23

3-. گذشت مقتول ………………………………………………………………………………………………………………….23

4- فوت قاتل …………………………………………………………………………………………………………………………24

5- فرارقاتل…………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-6 شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو…………………………………………………………………………….24

1-  تساوی در اصلی بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..24

2-   تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع…………………………………………………………………………..25

3-   قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود……………………………………………………………..25

4-   تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………………………………………25

6-   تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد……………………………………………………………………………….25

2-7 گفتار سوم……………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-7 جرم و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-7 مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………………………………..28

3-2-7طبقه بندی مجازات………………………………………………………………………………………………………..29

2-8نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات………………………………………………32

الف: در مجموعه قوانین حمورابی …………………………………………………………………………………………….32

ب: در حقوق روم …………………………………………………………………………………………………………………..32

ج: در حقوق آنگلوساکسون ……………………………………………………………………………………………………..33

د: در حقوق عصر جاهلیت……………………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 نظام دیات در دین اسلام ………………………………………………………………………………………………34

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه ………………………………………………………………………………35

ب: بررسی ماهیت حقوقی نظام دیات ……………………………………………………………………………………….35

فصل سوم  ( حق قصاص و قلمرو اختیارات اولیای دم  )

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-2 مبحث اول : واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………….46

الف )  واژه شناسی قصاص ……………………………………………………………………………………………………..46

3-3 مبحث دوم : حق قصاص ………………………………………………………………………………………………….47

گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای حق قصاص………………………………………………………………………………….47

الف) مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………………47

ب) فرق حکم و حق……………………………………………………………………………………………………………….49

ج) ماهیت قصاص…………………………………………………………………………………………………………………..52

د) پیشینه قصاص…………………………………………………………………………………………………………………….52

3-4 گفتار دوم : قصاص حق  مجموعه ای است یا انحلالی………………………………………………………….53

3-1-4 مبحث اول…………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-4 مبحث دوم…………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3-4 تمسک به روایات ………………………………………………………………………………………………………..60

گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولیاى دم)……………………………………………………………………………….61

الف) اولیاى دم چه کسانى هستند………………………………………………………………………………………………61

ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه………………………………………………………….64

ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول………………………………………………………………..67

د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل…………………………………………………………………71

3-5 اجماع محصّل و منقول……………………………………………………………………………………………………..71

3-1-5 روایات مستفیضه………………………………………………………………………………………………………….71

3-6 مبحث دوم  : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………………………………74

3-1-6 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2-6 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-3-6 استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص…………………………………………………………………….75

3-7 گفتار

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید