پایان نامه بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه :

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال 1391

 استاد راهنما: دکتر رامین آذرهوش

استاد مشاور: دکتر فرقانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فصل اول

کلیات                                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                       6

  • تاریخچه کشف هلیکوباکتر پیلوری                                                    8
  • تاکسونومی طبقه بندی                                                                 11

1-2-1 گونه های هلیکوباکتر                                                                   13

1-2-1-1 هلیکو باکترهای معدی                                                              14

1-2-1-2 هلیکو باکترهای روده ای                                                             14

1-3 اختصاصات میکروبیولوژی هلیکو باکتر پیلوری                                           18

1-3-1 مورفولوژی                                                                               19

1-3-2 ساختمان ژنتیکی                                                                       20

1-3-3 فیزیولوژی و متابولیسم                                                                21

1-3-4 ساختار دیواره سلولی                                                                   22

1-3-4-1 ساختار پپتیدو گلیکان                                                               23

1-3-4-2 غشای خارجی                                                                        23

1-3-5 ساختار آنتی ژنیک                                                                       23

1-4 جایگاه هلیکو باکتر پیلوری                                                                 24

1-5 کلونیزاسیون هلیکو باکتر پیلوری                                                         25

1-5-1-1 لکتین های (هماگلوتینین) سیالیک اسید                                         26

1-5-1-2 ادهزین های متصل شونده به Lewis b                                        27

1-5-1-3 آدهزین های متصل شونده به لیپید و سولفات                                   28

1-5-1-4 نقش لییپو پلی ساکارید در چسبندگی                                           28

1-5-1-5 نقش HSPs هلیکو باکتر پیلوری در چسبندگی                                      28

1-5-1-6 نقش OMPs در چسبندگی                                                             28

1-5-1-5 نقش (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگی               29

1-6 فاکتورهای بیماریزا                                                                                31

1-6-1 اوره آز                                                                                         31

1-6-2 لییپو پلی ساکارید و نقش آن در بیماریزای                                                 32

1-6-3 پروتئین (cytotoxinn – associated gene) CagA                             32

1-6-4 نقش CagA در سرطانزایی معدی                                                         32

1-6-5 VacA (سیتوتوکسین واکوئله کننده)                                                     33

1-6-6 IceA                                                                                         34

1-6-7 نقش حرکت و شکل مارپیچی باکتری در بیماریزایی                                     34

1-6-8 سایر آنزیم های هلیکو باکتر پیلوری                                                      35

1-6-8-1 کاتالاز                                                                                     35

1-6-8-2 فسفولیپاز                                                                                 35

1-6-8-3 پروتئاز                                                                                  35

1-6-9 جذب آهن                                                                                 36

1-7 مکانیسم بیماریزایی                                                                          37

1-8-ایمنی زایی توسط هلیکو باکتر پیلوری                                                     40

1-9 تظاهرات بالینی                                                                               41

1-10 ارتباط بیماریهای مختلف هلیکو باکتر پیلوری                                           44

1-10-1 بیماری های عروق قلبی                                                               44

1-10-2 کم خونی فقر آهن                                                                     44

1-10-3 سرطان حنجره                                                                       45

1-11 تشخیص                                                                                 45

1-11-1 روش تهاجمی (Invasive)                                                       46

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید