پایان نامه بررسی عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی


عنوان پایان نامه :

پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

 

بخش هایی از این پایان نامه :

يافته ها از خصوصيات عمومي مدیران مدارس

سن: طبق یافته های بدست آمده گروه سنی 25 تا 35 سال با 66 نفر فراونی و 6/31 درصد فراوانی نسبت به سایر گروه ها دارای فراوانی بیشتر می باشد. افراد دارای سن کمتر از 25 سال، 35 تا 45 سال، 45 تا 55 سال و 55 سال به بالا به ترتیب 5/11%، 7/16%، 0/25% و 2/15 درصد کل نمونه آماری پژوهش می باشند(جدول 4-1).

تحصيلات: بيشترين درصد فراواني افراد مورد آزمون در پژوهش حاضر از نظر تحصيلات را پاسخ دهندگان با تحصیلات دیپلم با 9/34% فراوانی تشكيل مي دهند و كمترين گروه تحصيلي در بين نفرات پاسخ دهنده، افراد بی سواد است كه 5/11% پاسخ دهندگان را شامل مي شوند؛ همچنين پاسخ دهندگان سواد ابتدایی، کاردانی و کارشناسی به بالا به ترتیب 4/23%، 9/13% و 3/16% از کل پاسخ دهندگان مي باشند (جدول 4-2).

تعداد افراد خانوار: بيشترين درصد فراواني افراد مورد آزمون در پژوهش حاضر از نظر تعداد خانوار را پاسخ دهندگان با تعداد افراد خانوار پنج نفره و بیشتر با 9/33% فراوانی تشكيل مي دهند و كمترين گروه تحصيلي در بين نفرات پاسخ دهنده، تعداد افراد خانوار دو نفره است كه 5/9% پاسخ دهندگان را شامل مي شوند؛ همچنين پاسخ دهندگان با تعداد افراد خانوار سه نفره و چهار نفره به ترتیب 1/31% و 5/25% از کل پاسخ دهندگان مي باشند(جدول 4-3).

 

سابقه کار کشاورزی: توزيع پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار کشاورزی نشان مي دهد بيشترين درصد فراواني مربوط به سابقه بیش از بیست سال با 2/27% فراوانی مي باشد. اما درصد فراواني گروه ها با سابقه کاری کمتر از پنج سال، پنج تا ده سال، ده تا پانزده سال و پانزده تا بیست سال به ترتیب 9/11%، 5/20%، 4/24% و 0/16% مي باشد(جدول 4-4).

 

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید