پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 گروه  مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

«بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان»

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی اشکیکی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست

چکیده………………………………………. ص

فصل اول: کلیات………………………………. 1

1-1)مقدمه…………………………………… 2

1-2)بیان مسئله………………………………. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 5

1-4)اهداف تحقیق……………………………… 6

1-4-1) اهداف علمی      ……………….. 6

1 -4-2) اهداف کاربردی………………….. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق……………………….. 7

1-5-1)مدل مفهومی تحقیق………………….. 8

1-6)سوالات تحقیق……………………………… 9

1-7)فرضیه های تحقیق………………………….. 9

1-8)متغیرهای تحقیق…………………………… 10

1-8-1) متغیرهای مستقل………………… 10

1-8-2) متغیرهای وابسته……………….. 10

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………….. 11

1-9-1) تعریف مفهومی…………………… 11

1-9-1-1)صادرات و گرایش به صادرات………… 11

1-9-1-2)ویژگیهای شرکت………………….. 11

1-9-1-3)ویژگیهای تصمیم گیرندگان………….. 13

1-9-2) تعریف عملیاتی متغیرها………………….. 15

1-9-2-1) گرایش به صادرات………………. 15

1-9-2-2)اندازه شرکت……………………. 15

1-9-2-2)ویژگیهای شرکت………………….. 12

1-9-2-3) مزیت رقابتی محصول………………. 15

1-9-2-4) گرایش تکنولوژیکی……………….. 15

1-9-2-5) گرایش به ریسک………………….. 15

1-9-2-6) گرایش به مزایا…………………. 15

1-9-2-7) گرایش به هزینه………………….. 15

1-9-2-8) تعهد………………………….. 16

1-9-2-9) سن، میزان تحصیلات……………….. 16

1-9-2-10) توانایی صحبت به زبان های خارجی…. 16

1-10)قلمرو تحقیق…………………………….. 16

1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق……………….. 16

1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق…………………. 16

1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق……………………… 16

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق…………………. 17

2-1) مقدمه………………………………….. 18

2-2) مفهوم و اهمیت صادرات…………………….. 18

2-3) انواع صادرات……………………………. 19

2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن…………… 20

2-5)توسعه صادرات…………………………….. 25

2-6)استراتژی توسعه صادرات…………………….. 26

2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد…….. 26

2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور….. 28

2-9)برنامه های تشویق صادرات…………………… 28

2-10)موانع و مشکلات صادرات…………………….. 29

2-11)دسته بندی موانع صادراتی………………….. 30

2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی………… 31

2-13)مدل های مرتبط با صادرات………………….. 32

2-13-1)مدل حقیقی و همکاران……………… 33

2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی…………… 34

2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن………… 35

2-13-4)مدل مییر و همکاران………………. 36

2-13-5)مدل سبوسا و برادلی………………. 37

2-14)انگیزش به صادرات………………………… 38

2-15)گرایش به صادرات…………………………. 38

2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات……. 39

2-16-1)ویژگی های شرکت………………….. 39

2-16-1-1)اندازه شرکت……………………. 39

2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات……………… 40

2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی…………….. 41

2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان…………… 41

2-16-2-1)ویژگی های عینی………………….. 41

2-16-2-2)سن مدیران………………………. 41

2-16-2-3)سطح تحصیلات……………………… 42

2-16-2-4)توانائی صحبت به زبانهای خارجی……… 42

2-16-3)ویژگی های ذهنی…………………….. 42

2-16-3-1)ریسک پذیری………………………. 42

2-16-3-2)هزینه های درک شده………………… 43

2-16-3-3)مزایای درک شده…………………… 43

2-16-3-4)تعهد……………………………. 43

2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………. 45

2-17-1)تحقیقات داخلی……………………. 45

2-17-2)تحقیقات خارجی……………………. 47

2-18)مدل مفهومی تحقیق………………………… 50

فصل سوم: روش تحقیق…………………………… 51

3-1) مقدمه………………………………….. 52

3-2)روش تحقیق……………………………….. 52

3-3)جامعه و نمونه آماری………………………. 54

3-4)تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری…………… 55

3-5) روش ها و ابزارجمع آوری اطلاعات…………….. 56

3-6) قابلیت اطمینان (پایایی )پرسشنامه………….. 60

3-7-)اعتبار(روایی)پرسشنامه……………………. 61

3-8)روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. 62

3-9)خلاصه و جمع بندی مطالب فصل…………………. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………. 64

4-1) مقدمه………………………………….. 65

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 66

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………….. 70

4-4)آزمون نرمال بودن…………………………. 79

4-5)آزمون فرضیات تحقیق……………………….. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………. 90

5-1) مقدمه………………………………….. 91

5-2)نتایج حاصل آزآزمون فرضیه ها……………….. 91

5-2-1)نتایج آمار توصیفی…………………. 91

5-2-2)بحث و نتایج آمار استنباطی………….. 93

5-3)پیشنهادها……………………………….. 97

5-4)پیشنهاداتی برای محققین آتی………………… 97

5-5)محدودیت تحقیق……………………………. 98

5-6)نوآوری تحقیق…………………………….. 98

منابع وماخذ…………………………………. 99

منابع………………………………………. 100

پیوست ها……………………………………. 107

پیوست 1: پرسشنامه …………………………… 106

پیوست 2: میزان آلفای متغیرهای تحقیق …………… 110

پیوست 3:تحلیل عاملی تائیدی……………………. 116

پیوست4 : خروجی های ………………………….. 125

پیوست5 :فراوانی سوالات………………………… 131

پیوست6 :کیس سامری……………………………. 138

چکیده انگلیسی……………………………….. 13

 

جدول ها…………………………………….. صفحه

جدول3-1)سوالات پرسشنامه و مولفه های آن………….. 58

جدول 3-2) آلفای کرونباخ………………………. 61

جدول 3-3) تحلیل عاملی تائیدی………………….. 62

جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………….. 66

جدول 4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………. 67

جدول 4-3) سن پاسخ دهندگان…………………….. 68

جدول 4-4) توصیف سابقه حضور شرکت در صنعت………… 69

جدول 4-5) توصیف میزان آشنایی و میزان توانایی مدیران با زبان خارجی…………………………………………… 70

جدول 4-6) توصیف متغیر گرایش به صادرات………….. 71

جدول 4-7) توصیف متغیر اندازه شرکت……………… 72

جدول 4-8) توصیف متغیر مزیت رقابتی محصول………… 73

جدول 4-9) توصیف متغیر گرایش تکنولوژیکی…………. 74

جدول 4-10) توصیف متغیر گرایش به ریسک…………… 75

جدول 4-11) توصیف متغیر گرایش به مزایا………….. 76

جدول 4-12) توصیف متغیر گرایش به هزینه………….. 77

جدول 4-13) توصیف متغیر تعهد…………………… 78

جدول 4-14)آزمون کولموگروف و اسمیرنوف…………… 79

جدول 4-15) ضریب همبستگی بین اندازه شرکت و گرایش به صادرات 80

جدول 4-16)ضریب همبستگی بین مزیت رقابتی و گرایش به صادرات 81

جدول 4-17) ضریب همبستگی بین تکنولوژیکی مورد استفاده و گرایش به صادرات……………………………………… 82

جدول 4-18) آزمون کای دو بین سن و گرایش به صادرات… 83

جدول 4-19) ) آزمون کای دو بین تحصیلات و گرایش به صادرات    84

جدول 4-20) ضریب همبستگی بین توانایی صحبت کردن به زبانهای خارجی و گرایش به صادرات……………………………… 85

جدول 4-21) ضریب همبستگی بین تمایل به ریسک و گرایش به صادرات   86

جدول 4-22) ضریب همبستگی بین درک هزینه تولید محصولات و گرایش به صادرات……………………………………… 87

جدول 4-23) ضریب همبستگی بین درک مزیت محصولات و گرایش به صادرات 88

جدول 4-24) ضریب همبستگی بین تعهد و گرایش به صادرات. 89

جدول 5-1) خلاصه نتایج فرضیه ها…………………. 95

نمودارها:

نمودار 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان تحقیق…………… 66

نمودار 4-2) تحصیلات پاسخ دهندگان……………….. 67

نمودار 4-3)سن پاسخ دهندگان …………………… 68

نمودار 4-4) سابقه حضور در صنعت………………… 69

نمودار 4-5) میزان آشنایی و میزان توانایی مدیران با زبان خارجی 70

نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر گرایش به صادرات……. 71

نمودار 4-7) متغیر اندازه شرکت…………………. 72

نمودار 4-8) متغیر مزیت رقابتی محصول……………. 73

نمودار 4-9) متغیر گرایش تکنولوژیکی…………….. 74

نمودار 4-10) متغیر گرایش به ریسک………………. 75

نمودار 4-11) متغیر گرایش به مزایا……………… 76

نمودار 4-12) متغیر گرایش به هزینه……………… 77

نمودار 4-13) متغیر تعهد………………………. 78

اشکال………………………………………. صفحه

شکل 1-1) چارچوب مفهومی تحقیق………………….. 8

شکل 2-1)مدل مفهومی حقیق و همکاران……………… 33

شکل 2-2)مدل مفهومی ناظمی و داددد خانی …………. 34

شکل 2-3) مدل مفهومی لی لینگ یی و اوگنومکن………. 35

شکل 2-4) مدل مفهومی مییر و همکاران…………….. 36

شکل 2-5) ) مدل مفهومی سبوسا و برادلی…………… 37

شکل 2-6) مدل مفهومی پایان نامه………………… 50

شکل5-1)مدل اصلاح شده تحقیق…………………….. 96

 

فرمول ها……………………………………. صفحه

فرمول 3-1) فرمول کوکران………………………. 55

فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ………………… 60

 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد.. این تحقیق ویژگی های عینی ،ویزگی های ذهنی تصمیم گیرندگان وویژگی های شرکت را در یک نمونه 130تایی شرکت های تولید کننده مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان برای تحقیق انتخاب شدند.و این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشدکه:چه ویژگی هایی از شرکت موجب گرایش بیشتر به صادرات می شود و آیا امکان شناسایی ویژگی های تصمیم گیرندگان برای گرایش به صادرات وجود دارد؟ و نتیجه این بود که ویژگی های شرکت و ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد و در ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان توانایی صحبت به زبان های خارجی رابطه معنی داری با صادرات دارد اما بین سن و سطح تحصیلات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:گرایش به صادرات،صادرات،شرکت های تولید کننده،شهرک های صنعتی استان گیلان

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید