پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تحصیلات تکمیلی پردیس هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر شیخی فینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل 1- 2

1-1مقدمه 3

1-2بیان مسئله 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق- 5

1-4 اهداف تحقیق- 6

1-5سوالات تحقیق- 7

1-6فرضیه های تحقیق- 7

1-7تعاریف و اصطلاحات- 8

1-7-1تعاریف مفهومی: 8

1-7-2تعاریف عملیاتی: 9

1-8 مدل مفهومی پژوهش– 10

1-8-1متغیرهای مستقل تحقیق : 10

1-8-2 متغیرهای وابسته تحقیق : 10

فصل دوم 12

نظریه ها و پیشینه ی تحقیق- 12

2-1مقدمه 13

2-2معنی آموزش و تاریخچه آن : 14

2-3چه زمانی آموزش مناسب می باشد : 15

2-4آموزش کارکنان به چه معنی است : 16

2-5نتایج آموزش : 17

2-6نیاز به آموزش در سازمان  : 18

2-7مسائل و مشکلات آموزش کارکنان : 20

2-8آموزش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی : 22

2-9 اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه انسانی : 23

2-10سود دهی سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی- 25

2-11شکلهای دیگر سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی : 27

2-12 آموزش کارکنان و اهمیت و مزایای آن : 27

2-13فسفه آموزش: سنتی، مدرن، پست مدرن- 32

2-13-1دوران سنتی ( عصر کشاورزی) 33

2-13-2دوران مدرن ( عصر صنعتی) 33

2-13-3دوران پست مدرن ( فرا صنعتی) 34

2-14مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی- 34

2-15رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها 35

2-16توسعه منابع انسانی- 36

2-17 انواع فنون آموزش: 38

2-17-1گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است: 38

2-17-2 گروه دوم : روشهای شبیه سازی: 39

2-17-3گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت: 42

2-18مفهوم آموزش ضمن خدمت- 44

2-18-1 آموزش قبل از خدمت : 45

2-18-2 آموزش های بدو خدمت( توجیهی) : 46

2-18-3 آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت) 46

2-19 آموزش ضمن خدمت کارکنان- 46

2-20 تاریخچه آموزش ضمن خدمت: 48

2-20-1در جهان- 48

2-20-2در ایران- 50

2-20-3سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی- 51

2-21 اهداف آموزش ضمن خدمت : 52

2-21-1 هدف های اجتماعی : 53

2-22-2 هدفهای سازمانی : 53

2-23-3 هدف های کارکنان : 54

2-24دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت- 54

2-24-1 پیشرفت تکنولوژی: 55

2-24-2 پیچیدگی سازمان: 55

2-24-3 روابط ا نسانی- 55

2-25اصول آموزش ضمن خدمت: 56

2-26تعریف نیازهای آموزشی کارکنان : 58

2-26-1منابع نیازهای آموزشی  : 58

2-27دیدگاههای نوین در آموزش و توسعه منابع انسانی : 59

2-28یادگیری : 60

2-28-1تعریف یادگیری : 60

2-28-2تئوریها و نظریه های  یادگیری : 60

2-28-3تئوریهای یادگیری اجتماعی : 61

2-28-3تئوری آسان سازی  : 61

2-28-4اصول  یادگیری  : 62

2-29فرایند آموزش : 64

2-29-1 تعیین نیازهای آموزشی- 64

2-29-2 اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی- 66

2-29-3 محتوای دوره ها 67

2-29-4 اصول و مبانی یادگیری ( منحنی یادگیری ) 67

2-29-5 اجرا و ارزشیابی- 68

2-30تعریف و تبین ارزشیابی : 69

2-31مفهوم ارزیابی آموزشی  : 71

2-32 دلایل ارزشیابی آموزش– 73

2-33 اصول ارزشیابی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی : 73

2-34چگونگی اجرای ارزشیابی : 75

2-35مراحل ارزشیابی آموزشی : 76

2-35-1تعیین و توصیف هدفها : 77

2-36ارزیابی  برنامه های کار آموزی : 80

2-37دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه « کرک پاتریک ) 81

2-38روش کرک پاتریک در ارزیابی اثر بخشی آموزشی : 82

2-39مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش– 84

2-39-1مدلهای ساده وخطی- 84

2-39-2- مدل T. D. L. B 85

2-39-3 مدل پارکر 87

2-39-4- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان- 88

2-39-5 مدل رویکرد سیستمی به آموزش– 89

2-40پیشینه پژوهش– 91

فصل سوم 93

روش تحقیق- 93

3-1مقدمه 94

3-2روش تحقیق- 94

3-3روش گردآوری اطلاعات- 94

3-4ابزار گردآوری اطلاعات- 94

3-4-1پایایی پرسشنامه 95

3-4-2روایی پرسشنامه 96

3-5جامعه ی آماری: 97

3-6روش نمونه گری و حجم نمونه 97

3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- 98

فصل 4- 99

تجزیه و تحلیل داده ها 99

4-1مقدمه 100

4-2 آمار توصیفی- 100

4-2-1 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100

4-2-2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

4-2-3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

4-2-4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

4-3آمار استنباطی- 105

4-3-1 تحلیل فرضیه 1- 106

4-3-2تحلیل فرضیه 2- 108

4-3-3 تحلیل فرضیه 3- 110

4-3-4 تحلیل فرضیه 4- 112

4-3-6 تحلیل فرضیه 5- 114

4-3-6 تحلیل فرضیه 6- 116

4-5 رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 118

فصل پنجم- 119

نتایج و پیشنهادات- 119

5-1 مقدمه 120

5-2 نتایج- 120

5-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق- 122

5-3-1نیاز سنجی: 122

5-3-2 محتوای آموزشی- 122

5-3-3مدرس– 122

5-3-4روش– 123

5-3-5 شرایط اجرا 123

5-3-6 ارزشیابی- 124

5-4پیشنهادات برای تحقیقات آینده 124

منابع- 125

منابع فارسی- 126

منابع انگلیسی- 130

پیوست- 133

پرسشنامه 134

Abstract 138

 

فهرست جداول

جدول 2-1 :  مقایسه نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری برروی تحصیلات- 24

جدول شماره  2- 2 : سود دهی سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی- 26

جدول 2-3  خلاصه تصمیمات و فعالیتهای سه مرحله اصلی ارزشیابی- 79

جدول 3-1- 95

جدول 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100

جدول4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

جدول4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

جدول4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

جدول 4-5 : خروجی آزمون فرضیه 1- 106

جدول 4-6 : خروجی آزمون فرضیه 2- 108

جدول 4-7 : خروجی آزمون فرضیه 3- 110

جدول 4-8 : خروجی آزمون فرضیه 4- 112

جدول 4-9 : خروجی آزمون فرضیه 5- 114

جدول 4-10 : خروجی آزمون فرضیه 6- 116

جدول4-11: خروجی آزمون فریدمن- 118

جدول 4-12رتبه بندی میانگن 6 عامل مورد بررسی- 118

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 : مدل مفهموی تحقیق- 10

نمودار 2-1  یک نمونه از منحنی یادگیری  است- 68

نمودار شماره 2-2ـ  عناصر مفهوم ارزشیابی آموزشی- 72

نمودار 2-3ـ  الگوی چهار سطحی کرک پاتریک– 83

نمدار2-4:« مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر » 87

نمودار2-5 : مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان- 89

نمودار 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 101

نمودار4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

نمودار4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

نمودار4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

نمودار4-5: هیستوگرام نتایج تاثیر عامل نیازسنجی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 107

نمودار4-6: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل آموزشگر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 109

نمودار4-7: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل روش اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 111

نمودار4-8: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل شرایط اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 113

نمودار4-9: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل محتوای آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 115

نمودار4-10: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل ارزیابی آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 117

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید