پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه بازاریابی ویروسی از طریق ایمیل


دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بازاریابی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه بازاریابی ویروسی از طریق ایمیل

( مطالعه موردی بانک ملت شهر تهران )   

استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات سریع و غیر قابل  پیش­بینی در عرصه بانکداری، لزوم بهره­گیری از استراتژی­های بازاریابی نوین جهت گسترش بازار و معرفی خدمات بانکداری نوین گریزناپذیر است.

بازاریابی ویروسی و تبلیغات ویروسی یکی از استراتژی­های نوین بازاریابی می­باشد که از شبکه­های اجتماعی موجود برای افزایش آگاهی درمورد برند یا اهداف دیگر شرکت مانند افزایش فروش و.. از طریق فرآیندهای ویروسی استفاده می­کنند. امروزه اینترنت یکی از ابزارهای مهم و اساسی بازاریابی به شمار می­رود و با توجه به رهیافت­های الکترونیکی نوین، نگاه­ها به بازاریابی ویروسی اینترنتی  بصورت گسترده­ای رو به افزونی یافته است. بنابراین با توجه به اهمیت بازاریابی ویروسی در استراتژی­های نوین بازاریابی در صنعت بانکداری  و از آنجا که استفاده از اینترنت در ایران به طور چشمگیری افزایش داشته است در این پژوهش تلاش می­شود تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که عوامل موثر بر تمایل دریافت کننده پیام در برنامه­های بازاریابی ویروسی اینترنتی  بانک ملت در شهر تهران چه می­باشد؟

جهت پاسخگویی به این سوال 9 فرضیه جهت بازنمودن ایمیل تبلیغاتی و انتشار آن مطرح گردید و پس از تعیین و شاخص‏های مرتبط با متغیرهای مستقل و میانجی و وابسته حاصل از ادبیات پژوهش و تایید خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل‏های آماری توسط تکنیک تحلیل مسیر در محیط نرم افزار لیزرل مشخص گردید  از اصلی‌ترین عوامل که فرد تمایل دارد یک ایمیل را باز و بخواند، آشنایی با منبع و مبداء فرستنده، ارتباط مثبت با فرستنده ایمیل، درک ارزش محتوای ایمل، احساس مثبت در زمان دریافت ایمیل، محتوی محیطی مناسب در زمان مناسب باز نمودن ایمیل می باشد و همچنین مطابق این نتایج به طور معمول افراد ایمیلی که باز ننموده برای دیگران ارسال نمی­نمایند و همچنین افراد ایمیل­هایی را برای دیگران ارسال می­کنند که ار محتوای ایمیل درک ارشمندی برای دیگران داشته باشند و در نهایت معمولا افرادی که تمایل بیشتری برای برقراری ارتباط با دیگران دارند احتمال بیشتری دارد که ایمیل­های دریافتی را برای دیگران ارسال نمایند.

لغات کلیدی: بازاریابی نوین، بازاریابی ویروسی، انتشار پیام ویروسی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه  1

1-2-    بیان مسئله  2

1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش    4

1-4-    اهداف تحقیق  4

1-5-    سوالات تحقیق  5

1-6-    فرضیه های تحقیق  5

1-7-    تعاریف کلیدی پژوهش    7

1-7-1. بازاریابی ویروسی  7

1-7-2.  تمایل به انتشار پیام  7

1-8-    مراحل و طرح کار 8

1-8-1. روش کلی تحقیق  8

1-8-2.  متغیرهای تحقیق  9

1-8-3.  روش گردآوری داده ها و اطلاعات   10

1-8-4.  جامعه و نمونه آماری   10

1-8-5.  روش و ابزار تجزیه و تحیل داده ها 11

2-1-    مقدمه  13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-2-    بخش اول: بازاریابی خدمات بانکی  14

2-2-1. ضرورت بازاریابی در نظام بانکی  14

2-2-2.  فلسفه بازاریابی بانک   15

2-2-3.  ارکان بازاریابی خدمات بانکی  16

2-2-4.  ویژگی خدمات بانکی  17

2-3-    بخش دوم: بازاریابی ویروسی  19

2-3-1.  اهمیت بازاریابی ویروسی  19

2-3-2.  تاریخچه بازاریابی ویروسی  20

2-3-3.  تعریف بازاریابی ویروسی  21

2-3-4.  استراتژی بازاریابی ویروسی  25

2-3-5.  انواع بازاریابی ویروسی  26

2-3-6.  منافع و مخاطرات برنامه های بازاریابی ویروسی  28

2-3-7.  کاربرد بازاریابی ویروسی در بازاریابی خدمات   29

2-3-8.  عوامل کلیدی بازاریابی ویروسی  30

2-4-    بخش سوم: عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه بازاریابی ویروسی از طریق ایمیل  34

2-4-1.  عوامل موثر بر باز نمودن پیام  34

2-4-2.  انتشار پیام  36

2-5-    بخش چهارم: مروری بر مطالعات پیشین  40

2-5-1.  مطالعات خارجی  40

2-5-2.  مطالعات داخلی  41

2-6-    بخش پنجم: معرفی بانک ملت   43

2-7-    جمع بندی   44

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-    مقدمه  46

3-2-    روش پژوهش و انواع آن  46

3-3-    اهداف پژوهش    48

3-4-    جامعه آماری پژوهش    48

3-5-    مراحل و طرح کار 49

3-5-1.  معرفی تکنیک تحلیل مسیر  49

3-5-2.  برآورد مدل پژوهش    51

3-5-3.  طراحی ابزار پژوهش(پرسشنامه) 52

3-5-4.  مقیاس مورد استفاده 56

3-5-5.  بررسی روایی پژوهش    57

3-5-6.  بررسی پایایی پژوهش    58

3-5-7.  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-    مقدمه  61

4-2-    آزمون پایایی داده های جمع آوری شده 62

4-3-    تجزیه و تحلیل  توصیفی داده های حاصل  63

4-3-1.  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان  63

4-3-2.  نتایج آمار توصیفی داده ها 65

4-4-    آزمون فرضیه های تحقیق  67

4-4-1. آزمون فرضیه اول تحقیق  69

4-4-2. آزمون فرضیه دوم تحقیق  71

4-4-3. آزمون فرضیه سوم تحقیق  73

4-4-4. آزمون فرضیه چهارم تحقیق  74

4-4-5. آزمون فرضیه پنجم تحقیق  76

4-4-6.  آزمون فرضیه ششم تحقیق  77

4-4-7. آزمون فرضیه هفتم تحقیق  79

4-4-8. آزمون فرضیه هشتم تحقیق  80

4-4-9. آزمون فرضیه نهم تحقیق  82

4-5-    جمع بندی نتایج بخش تجزیه و تحلیل داده ها 84

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1-    مقدمه  85

5-2-    نتیجه  آزمون فرضیات تحقیق  85

5-2-1. نتیجه  آزمون فرضیه اول تحقیق  85

5-2-2.  نتیجه  آزمون فرضیه دوم تحقیق  86

5-2-3.  نتیجه  آزمون فرضیه سوم تحقیق  86

5-2-4.  نتیجه  آزمون فرضیه چهارم  تحقیق  87

5-2-5.  نتیجه  آزمون فرضیه پنجم  تحقیق  88

5-2-6.  نتیجه  آزمون فرضیه ششم  تحقیق  88

5-2-7.  نتیجه  آزمون فرضیه هفتم  تحقیق  89

5-2-8.  نتیجه  آزمون فرضیه هشتم تحقیق  89

5-2-9.  نتیجه  آزمون فرضیه نهم تحقیق  90

5-2-10.      جمع بندی نتایج ازمون فرضیات تحقیق و ارائه مدل  91

5-3-    ارائه پیشنهادات کاربردی به مدیران و متخصصان بازاریابی  93

5-4-    پیشنهادهایی جهت پژوهش‏های آتی  95

5-5-    محدودیتهای پژوهش   

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید