پایان نامه بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان (در سه دهه اخیر)


دانشگاه آزاداسلامی

واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: جغرافیا /  گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان

(در سه دهه اخیر)

استاد راهنما:

دکتر پرویز رضایی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

پائیز 1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-2- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- تعریف داده‌ها و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- سیروسفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-2- گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-3- مکان اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-منابع مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1- تعاریف جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2-تعریف توریست……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3-گردشگری و توسعه آن…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری……………………………………………………………………………………………….15

2-4-1-عوامل محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-4-عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-5-اشکال توریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- گردشگری تفریحگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-2- گردشگری شهری…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-5-3- گردشگری با انگیزه‌ی خاص و گردشگری ماجراجویانه………………………………………………………………………………26

2-5-4- گردشگری در مقیاس کوچک و غیرمعمول………………………………………………………………………………………………..26

2-5-5- سایر شکل‌های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6- ضرورت گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7- اهداف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام دیگر………………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-2- دیدن آثار تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-3- زیارت اماکن مقدس……………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-4- سرگرمی و ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-5- اهداف تخصصی و تجاری………………………………………………………………………………………………………………………30

2-8- انگیزه گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-9- سیر تحول گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-2- تاریخچه گردشگری در ایران……………………………………………………………………………………………………………………32

2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35

3-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان و شهرستان لاهیجان…………………………………………………………..36

3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1- دمای هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2-2-رطوبت نسبی هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2-3- بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4- تعداد روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1- نحوه توزیع جمعیت در منطقه گیلان…………………………………………………………………………………………………………42

3-3-2- میزان جمعیت شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3-4- ترکیب جنسی جمعیت لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….45

3-3-5- ترکیب سنی جمعیت لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49

3-4-1- اوضاع تاریخی منطقه گیلان و لاهیجان……………………………………………………………………………………………………..49

3-4-2- شناخت اقوام ساکن………………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52

3-4-4- میزان باسوادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-5- شناخت الگوهای رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………54

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد