پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی


مقدمه:

با توجه به اینکه امروزه بخش عمرانی با تهدیدها و فرصت های مختلفی روبروست برای آنکه سازمانها و بخش های مرتبط با این صنعت بتوانند در این رقابت کماکان برنده باشند باید در جستجوی راه حلهای جدیدی باشند که بتوانند به حیات خود ادامه دهند و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند لذا این عرصۀ حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی انجام شده است.

روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی استان های کردستان، کرمانشاه و همدان بود که از بین آنها تعداد 164 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه ایی برگرفته از یافته های ماسا و تستا، چن و هوانگ، مالهوترا و ماج چرزاک، دنیسون، خسروزاده و چوانگ استفاده شد، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگوروف اسمیرنوف، فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، توکی، تی تک نمونه، تی دو گروه مستقل، ANOVA) استفاده شد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی و فرایندهای دانش موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید نشد، اما وضعیت فناوری اطلاعات موجود جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان موردنظر تأیید شد، همچنین با توجه به رتبه بندی و اهمیت آنها می توان گفت که فناوری اطلاعات با بالاترین میانگین دارای بیشترین اهمیت و فرایندهای دانش با پایین ترین میانگین دارای کمترین اهمیت می باشند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید