پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بیمه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 

 (مورد مطالعه : شرکت بیمه پارسیان استان قزوین  )

استاد  راهنما

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با گذشت بیش از هفتاد سال سابقه صنعت بیمه در کشور،هنوز این صنعت رقم رشد مطلوبی را کسب نکرده و فرهنگ بیمه‏پذیری در سطح مناسب در ایران رایج نشده‏ است.این موضوع از طریق تأثیر حق بیمه بر درآمد کل کشور و همچنین سهمی که در مشارکت حق بیمه جهانی وجود دارد؛مشخص می‏گردد.با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده این مسئله هویدا گردیده است که کشور ما از حیث بیمه یکی از کشورهای عقب‏مانده در جهان به‏شمار می‏رود(محمود صالحی،1381).

این پژوهش براساس نوع هدف کاربردی، از نظر ویژگی های موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز  تحقیقی پیمایشی – میدانی است. جامعه آماری  این پژوهش کلیه مشتریان بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه اتومبیل شرکت بیمه پارسیان استان قزوین در بازه زمانی 1/1/92 تا 20/2/92 تشکیل می دهد که با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه پارسیان استان قزوین در تاریخ 20/4 /92 حجم جامعه آماری  مورد مطالعه 1202 نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  زیاد است و امکان تمام شماری وجود ندارد لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نظر 292 نفر انتخاب گردید. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای آزمون  فرضیات پژوهش از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.

نتایج حاصل  نیز نشان داد که وفاداری، کیفیت ادراک شده، آگاهی و تداعی برند بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

واژگان کلیدی : وفاداری، کیفیت ادراک شده، آگاهی، تداعی ،ارزش ویژه برند، بیمه پارسیان

فهرست مطالب

فصـــل اول 1

1-1.مقدمه 2

1-2. تشریح و بیان مسئله 3

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق 4

1-4.سوالات تحقیق 5

1-5. اهداف تحقیق 5

1-6.فرضیات تحقیق 5

1-7.تعاریف مفهومی 6

1-7-1.ارزش ویژه نام و نشان تجاری 6

1-7-2.کیفیت ادارک شده 6

1-7-3.وفاداری به نام و نشان تجاری 7

1-7-4.آگاهی از نام و نشان تجاری 7

1-7-5.تداعی نام و نشان تجاری 8

1-8.تعاریف عملیاتی 8

1-8-1.کیفیت ادراک شده 8

1-8-2.وفاداری 8

1-8-3.آگاهی 8

1-8-4.تداعی 9

1-8-5.ارزش ویژه برند 9

2-1.مقدمه 11

2-2.تاریخچه نام و نشان تجاری 12

2-3.تعاریف مختلف نام تجاری و نام گذاری تجاری 14

2-3-1.ولز، برنت و موریاتی (1995) 14

2-3-2.کاتلر (2000) 15

2-3-3.پیکتن و برودریک (2001) 15

2-4.اهمیت و مزایای نام تجاری 15

2-5.ارزش نام و نشان تجاری 17

2-6.مفهوم ارزش ویژه برند 18

2-7.انتخاب نام و نشان تجاری 20

2-8.مدل ها و نظریه هایی پیرامون نام تجاری 22

2-8-1.افلاطون ونگرش عمقی به اشیا 22

2-8-2.هیوم و محدودیت های عقل 22

2-8-3.کانت و رویکرد متعادل 23

2-8-4.نیچه و خلق ارزش ها 23

2-8-5.آکر (ارزش ویژه نام تجاری) 24

2-8-6.کلر (ارزش ویژه نام تجاری بر مبنای مشتری) 24

2-8-7. نظریه مصرف تظاهری 25

2-8-8.مدل اِکوای ترند 26

2-8-9.مدل بی.اِی . وی 26

2-9.استراتژی های مربوط به نام و نشان تجاری 27

2-9-1. گسترش دامنه محصول 28

2-9-2. گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری 28

2-9-3. نام و نشان چندگانه تجاری 29

2-9-4. نام ها  و نشان ها تجاری جدید 30

2-10.سنجش اندازه های نام تجاری 30

2-11.تمرکز فکری و نام تجاری 31

2-12.اندازه های متمرکز بر نام تجاری 32

2-13.ساختن نام تجاری 33

2-14.قدرت نام های تجاری تخصصی 34

2-15.تبدیل نام های تجاری به نمادها 34

2-16.وجوه افتراق علامت تجاری و اسم تجاری 36

2-16-1. مرجع ثبت 36

2-16-2.مدت اعتبار 37

2-16-3. تعداد اختیار علامت یا نام تجاری 37

2-16-4. ثبت بین المللی 38

2-16-5. انتقال حقوق 38

2-16-6. الزامی یا اختیاری بودن ثبت 38

2-16-7. جواز استفاده از کلمات و اعداد 39

2-16-8. طبقه بندی کالاها و خدمات 39

2-17.وجوه اشتراک علامت تجاری و اسم تجاری 39

2-17-1. حق استفاده انحصاری 39

2-17-2. حق تعقیب کیفری 40

2-17-3. ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه 40

2-17-4. انتخاب علامت و اسم تجاری واحد 40

2-18.چالش های فراوری مدیریت نام و نشان تجاری 40

2-19.بیست و دو قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری 41

2-20.توسعه از طریق نام های تجاری متعدد 43

2-21.عوامل موثر بر وفاداری به نشان تجاری 43

2-21-1. رضایت 44

2-21-2. تبلیغات 45

2-21-3. قیمت 46

2-21-4. در دسترس بودن 46

2-21-5. تبلیغات توصیه ای 47

2-21-6. بسته بندی 48

2-22.وفاداری به مارک 48

2-22-1. رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به مارک 49

2-22-2. رویکردهای نگرشی وفاداری به مارک 50

2-23.شناسایی مصرف کنندگان وفادار به مارک 51

2-24. چارچوب نظری و مدل پژوهش 52

2-25.واکاوی ادبیات پژوهشی 53

2-25-1. واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان 53

2-25-2.واکاوی ادبیات پژوهشی در ایران 55

2-26.بیمه پارسیان 60

فصــل سوم 62

3-1 مقدمه 63

3-2.روش تحقیق 63

3-3جامعه آماری 64

3-4. نمونه آماری 65

3-5 .ابزار گردآوری داده ها 66

3-6. متغیر های پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها 67

3- 7. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 68

3-7-1 .روایی پرسشنامه 68

3-7-2.پایایی پرسشنامه 69

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری ) 70

3-9.قلمرو تحقیق 71

3-9-1.قلمرو موضوعی 71

3-9-2.قلمرو زمانی 71

قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه دوم سال 1391 و نیمه اول سال 1392 می باشد. 71

3-9-3. قلمرو مکانی 71

4-1.مقدمه 73

4-2.اطلاعات جمعیت شناختی 74

4-2-1.جنسیت پاسخگویان 74

4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان 75

4-2-3.سن 76

4-2-4.سطح تحصیلات 78

4-2-5.سطح درآمد 79

4-2-6. بیمه نامه دریافتی 80

4-3.آزمون  فرضیات پژوهش 82

4-3-1.آزمون   کولموگروف – اسمیرنوف 82

4-3-2. آزمون   استقلال خطاها 83

4-4. آزمون   فرضیات پژوهش 84

4-4-1. فرضیه اول 84

4-4-2. فرضیه دوم 85

4-4-3. فرضیه سوم 87

4-4-4. فرضیه چهارم 88

5-1.مقدمه 93

5-2.خلاصه فرآیند تحقیق 94

5-3.نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 94

5-3-1.فرضیات پژوهش 94

5-4.جمع بندی و نتیجه گیری 97

5-5.پیشنهادات تحقیق 97

5-5-1.پیشنهادات کاربردی 97

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99

5-6. محدودیت های پژوهش 99

منابع فارسی 100

منابع انگلیسی 103

منابع اینترنتی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید