پایان نامه بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن های جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اینترنت»(با تاکید برسمن‌های زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)


فهرست مطالب:

چکیده ‌ط

فصل اول: 1

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1. بیان مساله. 4

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3. اهداف تحقیق.. 8

1-3-1. هدف اصلی.. 8

1-3-2. اهداف فرعی.. 8

1-4. سؤالات تحقیق.. 8

1-5. فرضیه‏های تحقیق: 9

1-5-1. فرضیه اصلی.. 9

1-5-2. فرضیه‌های فرعی.. 9

1-6. مدل مفهومی.. 10

1-7. تعریف متغیرهای تحقیق.. 11

1-7-1. مشارکت: 11

1-7-2. قابلیت و پتانسیل اینترنت: 11

1-7-3. آینده نگری: 11

1-7-4. میزان اعتماد به فضای مجازی: 12

1-7-5. زیرساختهای اینترنتی: 12

1-7-6. محدودیتهای قانونی: 12

1-7-7. نوع جذب مخاطبین: 12

1-7-8. عدم آشنایی اعضاء: 13

1-7-9. جوان: 13

1-7-10. سازمان غیر دولتی (سمن ): 13

1-7-11. سازمان غیر دولتی جوانان: 13

فصل دوم: 14

ادبیات نظری تحقیق.. 14

مقدمه. 15

2-1. مفاهیم ودیدگاه های نظری تحقیق.. 15

2-2. سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی.. 21

2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن: 21

2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21

2-2-2-3 . داوطلبانه: 22

2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22

2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22

2-2-2-6 . خودگردان: 22

2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22

2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23

2-2-3. بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23

2-2-3-1- گروه اجتماعی: 24

2-2-3-2- سازمان: 25

2-2-3-3- هویت غیر دولتی: 25

2-2-3-4- حیثیت تعاون: 26

2-2-3-5- جهت گیری غیر انتفاعی: 26

2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28

2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29

2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30

2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30

2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31

2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31

2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32

2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33

2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34

2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34

2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35

2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36

2-2-5-1. ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38

2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است. 38

2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است. 39

2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است. 39

2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39

2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40

2-3. فضای مجازی )اینترنت) 41

2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42

2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45

2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46

2-3-4. اینترنت به مثابه حوزه‌ی عمومی.. 48

2-3-5. دسترسی همگانی به حوزه‌ی عمومی.. 50

2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی.. 50

2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده………51

2-5. چهارچوب نظری تحقیق…………54

2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54

فصل سوم: 60

روش شناسی تحقیق.. 60

مقدمه. 61

3-1.روش تحقیق.. 62

3-2. جامعۀ آماری.. 63

3-3. روش نمونه گیری.. 63

3-4.حجم نمونه. 64

3-5. واحد تحلیل. 64

3-6. ابزار پژوهش… 64

3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش… 65

3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 65

3-7-2. متغیرهای مستقل: 66

3-7-2-1- آینده نگری: 66

3-7-2-2- میزان اعتماد به فضای مجازی: 66

3-7-2-3- زیرساختهای اینترنتی: 67

3-7-2-4- محدودیتهای قانونی: 67

3-7-2-5- نوع جذب مخاطبین.. 68

3-7-2-6- عدم آشنایی اعضاء 68

3-8. روایی ابزار تحقیق.. 68

3-9. پایایی ابزار تحقیق.. 69

3-10. رویۀ جمعآوری دادهها 70

3-11. فنون تجزیه و تحلیل دادهها 71

فصل چهارم: 72

تجزیه و تحلیل یافته ها 72

مقدمه. 73

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید