پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

گرایش مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدائی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده                                                                                                                               1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه                                                                                                                          3

1-2)بیان مساله                                                                                                                     4

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                  5

1-4)اهداف تحقیق                                                                                                                7

1-5)فرضیه ی تحقیق                                                                                                             7

1-6)سئوال تحقیق                                                                                                                 7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                             8

1-8)قلمرو تحقیق                                                                                                                 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1)بخش اول: ادبیات تحقیق                                                                                                   10   

2-1-1)مقدمه                                                                                                                        11

2-1-2)تقسیم بندی انواع بیمه ها                                                                                                12

2-1-3)اصول حاکم بر قراردادهای بیمه                                                                                        13

2-1-4)پوشش همگانی خدمات سلامتی                                                                                       15

2-1-5)بیمه پایه                                                                                                                    17

2-1-6)اصل 29 قانون اساسی کشور                                                                                            17

2-1-7)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی                                                                                    18

2-1-8)خدمات سازمان تامین اجتماعی                                                                                         20

2-1-9)قانون همکاری با کمیته امداد امام خمینی                                                                             21

2-1-10)ماده 22 قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                                         21

2-1-11)طرح خودگردانی بیمارستان ها                                                                                       21

2-1-12)بیمارستان                                                                                                                 22

2-1-13)سیستم اطلاعات بیمارستانی                                                                                           23

2-1-14)وزارت رفاه و تامین اجنماعی                                                                                         25

2-1-15)بیمه ارتش و نیروهای مسلح                                                                                           26

2-1-16)تورم و بیمه                                                                                                               27

2-1-17)ناظرین بیمارستانی                                                                                                      28

2-1-18)واحد نظارت بر اسناد و پیگیری درآمدهای بیمارستان                                                            28

2-1-19)کسورات                                                                                                                  29

2-1-20)تخلفات پژشکی                                                                                                         30

2-1-21)ارزشیابی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی                                                       30

بخش دوم: پیشینه تحقیق                                                                                                         31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه                                                                                                                         38

3-2)نوع  و روش تحقیق                                                                                                        38

3-3)جامعه و نمونه آماری                                                                                                      39

3-4)روش و ابزار گردآوری داده ها                                                                                          40

3-5)تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات                                                                40

3-6)روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                             41

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه                                                                                                                          43

4-2)آزمون واریانس به تفکیک در بیمارستان های مورد تحقیق                                                           47

4-4)آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه های تحقیق                                                                        57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)نتایج آزمون فرضیه                                                                                                           62

5-3)یافته های تحقیق                                                                                                              63

5-4)پیشنهادات تحقیق                                                                                                            64

5-5)محدودیت های تحقیق                                                                                                       67

منابع و مواخذ                                                                                                                   68

فهرست جداول و نمودارها

جداول

3-1)جامعه و نمونه مورد نظر                                                                                                          39

4-1) توزیع فراوانی کسورات به تفکیک و نوع خدمت                                                                             44

4-2)توزیع فراوانی کسورات متغیرها به تفکیک علت و بیمارستان                                                               45

4-3) کسورات اعمال شده در بیمارستان های مورد تحقیق                                                                        46

4-4) جدول آزمون واریانس برای تمام بیمارستان ها                                                                               47

4-5) آزمون دانکن برای تمام بیمارستان ها                                                                                          48

4-6) تحلیل واریانس بیمارستان امام خمینی                                                                                         49

4-7) آزمون دانکن بیمارستان امام خمینی                                                                                           50

4-8) تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی                                                                                               51

4-9) آزمون دانکن بیمارستان بوعلی                                                                                                  52

4-10) تحلیل واریانس بیمارستان علوی                                                                                              53

4-11) آزمون دانکن بیمارستان علوی                                                                                                 54

4-12) تحلیل واریانس بیمارستان فاطمی                                                                                             55

4-13) آزمون دانکن بیمارستان فاطمی                                                                           56

4-14)جدول تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق                                                             57

4-15)آزمون دانکن تک عامله متغیر دارو                                                                   58

4-16) آزمون دانکن تک عامله متغیر آزمایش                                                              58

4-17) آزمون دانکن تک عامله متغیر مشاوره                                                               59

4-18) آزمون دانکن تک عامله متغیر رادیولوژی                                                           59

4-19) آزمون دانکن تک عامله متغیرشرح عمل                                                            60

4-20) آزمون دانکن تک عامله متغیر بیهوشی                                                              60

 چکیده

امروزه مراکز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . بنابراین بررسی چگونگی استفاده ازامکانات ومنابع موجود در این بخش ومیزان کارایی آنها دارای اهمیت بسزایی است. تحقیق حاضر با هدف شناخت علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ی بیماران بستری بیمارستان های دولتی اردبیل صورت گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی  و از شاخه مطالعات میدانی است . جامعه آماری پژوهش را پرونده های کسور خورده بیماران بستری در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اردبیل (امام خمینی، علوی، فاطمی و بوعلی) که به تعداد 11889 پرونده را شامل شده، تشکیل می دهند. حجم نمونه به تعداد 400 پرونده در هر یک از چهار بیمارستان تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از یک چک لیست استاندارد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محاسبه آزمون تحلیل واریانس و آزمون دانکن و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته ها نشان دادند تفاوت معناداری بین علل کسورات در بیمارستان ها وجود دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که در بخش دارو، رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان ها دارای بیشترین کسورات بوده است.

کلمات کلیدی: کسورات بیمه ای، بیمارستان، اردبیل

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان
پایان نامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای
پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته...
پایان نامه ارشد کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آ...
دانلود پایان نامه تعيين رابطه بين مولفه هاي یادگیری خودتنظيمي با اهمال كاري تحصيلي