پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی -گروه مدیریت

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت

مطالعه موردی : بخش صنعت استان کرمانشاه

مقدمه :

جهان همواره در حال تغییر و تحول است، موجی سریع با آهنگـی بـیسـابقه در حـال دگرگـون ساختن کلیه جنبه های زندگی بشر است و روش یها و طبقهبند های قدیمی به سرعت منـسوخ مـی گردد.

امروزه بسیاری از اقتـصاددانان و متخصـصان بـر ایـن عقیـدهانـد کـه ورود فنـاوری اطلاعـات وارتباطات  به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکلگیری انقلابی بـه نـام تجـارت الکترونیـک شده است و عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجهای جز منـزوی شـدن در عرصـه اقتـصادی جهـان نخواهد داشت. چرا که تجارت الکترونیکی با به وجود آوردن منافعی همچون بهبود بهره وری، کـاهش قیمت، صرفه جویی هزینه ها و تغییر اندازه و ساختار بازار و همچنین حذف واسـطه ها و امکان دسترسی تولیدکنندگان به مصرفکنندگان نهایی فضای رقابتی کـسب و کار را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است. ICT همچنین میتواند در بـسیاری از بخـشهـای مرتبط با صنعت تأثیرگذار باشد؛ اما برای موفقیـت در دنیـای الکترونیکـی، اولـین و مهمتـرین گـام، برنامه ریزی جهـت شناسـایی موانـع بکـارگیری تجـارت الکترونیکـی مـیباشـد. عوامـل متعـددی در بکارگیری تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که از یک بعد به عوامل مالی، فنـی، فرهنگـی، سـازمانی و محیطی قابل دسته بندی میباشند .

امروزه اهمیت تجارت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست و در کشور عزیزمان ایران نیـز بـر ایـن موضوع تأکید فراوانی شده است، اما از نظر میزان بهرهمندی از این نوع تجـارت در عرصـه جهـانی از جایگاه چندان رضایت بخشی برخوردار نیست و توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با موانع و چالش های متعددی روبهروست؛ بنابراین باید تلاش کند خود را هم جهت با سایر کشورهای توسعه یافته به پیش ببرد (قربانی و همکاران، 1388 ). با توجه به اهمیت تجارت الکترونیک و درک مزایای توسعه کاربری آن توسط مـسولان امـر، قـوانین برنامه سوم و چهـارم توسـعه نـشاندهنـده راهبردهـا و سیاسـتهـای در حـال اجـرای توسـعه تجـارت الکترونیکی در ایران است، ما بر آن شدیم تـا عوامـل مـؤثر بـر اسـتقرار، بکـارگیری و پـذیرش تجـارت الکترونیک در شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ استان کرمانشاه را بسنجیم .

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید