پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای 30 سال یزد


دانشگاه یزد

دانشکده علوم اجتماعی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جامعه‌شناسی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر مهناز فرهمند

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید علیرضا افشانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………..  2

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..  4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………..8

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1 اهداف اصلی تحقیق……………………………………………………………………… 10

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق ……………………………………………………………………….10

1-5  کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 15

2-2 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………. 16

2-3 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………..20

2-4 جمع‌بندی تحقیقات پیشین ……………………………………………………………. 22

2-5 نظریات انزوای اجتماعی ……………………………………………………………………. 24

2-5-1 نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی ……………………………………………. 24

2-5-1-1 آثار تحلیلی فروید و کلین ……………………………………………………………..25

2-5-1-2 انزوای اجتماعی، تجرد و جنسیت (لاینرمن،گیلیگان،راکر و برگمن و مانتر) ……. 26

2-5-1-3 انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص (نظریه سیلورمن، هورتولانوس و همکارانش)…28

2-5-2 نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی (با تمرکز بر رویکرد روابط اجتماعی)………29

2-5-2-1 اهمیت روابط اجتماعی ……………………………………………………………….31

2-5-2-1-1روابط اجتماعی و تندرستی فردی ………………………………………………..31

2-5-2-2 اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی ………………………………………………… 35

2-5-2-3 روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی …………………………………37

2-5-2-4 روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی …………………………. 38

2-5-2-5 پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی ……………………………………………… 39

2-5-2-6 انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی ……………………… 42

2-5-2-7 علل انزوای اجتماعی …………………………………………………………………… 45

2-5-2-8 رویکرد شبکه ای ………………………………………………………………………48

2-5-2-9رویکرد تنهایی ……………………………………………………………………………….  50

2-6 چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….54

2-7 مدل نظری ……………………………………………………………………………………… 60

2-8 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………….61

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………. 63

3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………. 63

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………. 64

3-4 شیوه نمونه‌گیری…………………………………………………………………………. 64

3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………….. 64

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها ………………………………………………………………………65

3-6 روایی و پایایی …………………………………………………………………………………… 65

3-8 تکنیک های آماری …………………………………………………………………………. 66

3-9 تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها …………………………………………………67

3-9-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل ……………………………………….. 67

3-9-1-1 مفهوم سلامت اجتماعی ………………………………………………………………..67

3-9-1-2 مفهوم حمایت اجتماعی …………………………………………………………..71

3-9-1-3 مفهوم برداشت از خود ……………………………………………………………. 75

3-9-1-4 مفهوم عرف و سنت ………………………………………………………………….. 77

3-9-1-5 مفهوم استقلال مالی …………………………………………………………………… 80

3-9-1-6 مفهوم پایگاه اجتماعی – اقتصادی……………………………………………………81

3-9-2 تعریف نظری تجرد وتعریف نظری و عملیاتی و متغیر وابسته ………………. 83

3-9-2-1مفهوم تجرد ………………………………………………………………………………… 83

3-9-2-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته: انزوای اجتماعی ……………………  84

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………….. 92

4-2 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………  92

4-2-1 وضعیت اشتغال ……………………………………………………………………………….92

4-2-2 تحصیلات ……………………………………………………………………………………… 93

4-2-3 تحصیلات مادر ………………………………………………………………………. 94

4-2-4 تحصیلات پدر ………………………………………………………………………….. 95

4-2-5  درآمد ماهیانه ……………………………………………………………………………….. 96

4-2- 6  درآمد ماهیانه سایر اعضای خانواده …………………………………………………. 97

4-2-7   نوع منزل مسکونی ………………………………………………………………….. 98

4-2-8 دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان …………………………………….99

4-2-9 دیدگاه عرفی جامعه …………………………………………………………………….100

4- 2-10 میزان استقلال مالی …………………………………………………….101

4-2-11  نوع تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج ……………………………..102

4-2-12   سلامت اجتماعی ………………………………………………………….. 103

4-2-13    حمایت اجتماعی ………………………………………………………………108

4-2- 14 نوع برداشت از خود  ………………………………………………………. 111

4-2-15   انزوای اجتماعی …………………………………………………………………113

4-3 یافته‌های استنباطی و تحلیل مسیر متغیرها …………………………………….. 117

4-3-1 یافته‌های استنباطی ……………………………………………………………….. 117

4-3-2 رگرسیون‌ چندگانه برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجش اثر ‌متغیرهای ‌مستقل بر متغیر وابسته ……126

4-3-3  تحلیل مسیر  ……………………………………………………………………………. 126

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری، انتقادات و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………… 129

5-2 خلاصه یافته ها ………………………………………………………………………………130

5-3 نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………. 132

5-4 مشکلات,محدودیت ها و پیشنهادات …………………………………………. 135

پیوست

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 141

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………….. 148

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید