پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

ارسال شده در سایت پایان نامه

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان  مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

استاد راهنما

دکتر منصور وثوقی

استاد مشاور

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………3

1-2-تبیین مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

1-5-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه مطالعات تحقیق

2-1-پیشینه مطالعات تحقیق…………………………………………………………………………………….8

2-2- مروری برمبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………..11

2-2-1-نظریه های مربوط به مشارکت……………………………………………………………………..11

2-2-2-دیدگاه های عوامل اجتماعی  موثر بر مشارکت اقتصادی……………………………13

1-قدرت طلبی……………………………………………………………………………………15

2-استقلال مالی …………………………………………………………………………………21

3-منزلت اجتماعی………………………………………………………………………………22

4- تحصیلات……………………………………………………………………………………23

5- سن…………………………………………………………………………………………..24

6-مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………25

7-تاهل وتجرد…………………………………………………………………………………..26

2-2-3-مشارکت زنان………………………………………………………………………….27

2-3-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………..31

2-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………….34

2-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………….35

فصل  سوم : متدولوژی تحقیق

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………….38

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………38

3-3- نحوه تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………39

3-4- روش نمونه گیری………………………………………………………………………..39

3-5- نحوه و روش گرد آوری داده ها…………………………………………………………40

3-5-1- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری…………………………………………………….40

3-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………….41

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….45

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………46

3-9- نحوه پردازش داده ها ……………………………………………………………………47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….50

4-2- داده های توصیفی ………………………………………………………………………..50

4-2-1- بررسی ویژ گیهای جمعی شناختی گرو ههای پاسخ دهنده ………………………….51

4-3- تحلیل توصیفی مو لفه ها و متغیر ها …………………………………………………….57

4-3-1- تحلیل توصیفی شاخص احساس مسولیت پذیری اجتماعی ………………………….57

4-3-2- تحلیل توصیفی شاخص احساس منزلت اجتماعی ……………………………………57

4-3-3- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به استقلال مالی ………………………………………58

4-3-4- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به قدرت طلبی ……………………………………….59

4-3-5- تحلیل توصیفی شاخص سن ………………………………………………………….59

4-3-6- تحلیل توصیفی شاخص تاهل و تجرد ……………………………………………….60

4-4- تحلیل استنباطی …………………………………………………………………………60

4-4-1- آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………..60

4-4-2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………62

4-4-3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………..63

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………65

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………66

4-4-6- آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………68

4-5- نتایج حاصل از ضریب همبستگی چوپروف …………………………………………..69

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5- مقدمه ………………………………………………………………………………………72

5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………..72

5-1-1- یافته های مربوط به فرضیه اول تحقیق ……………………………………………72

5-1-2- یافته های مربوط به فرضیه دوم تحقیق ……………………………………………73

5-1-3- یافته های مربوط به فرضیه سوم تحقیق …………………………………………..73

5-1-4- یافته های مربوط به فرضیه چهارم تحقیق ………………………………………..74

5-1-5- یافته های مربوط به فرضیه پنجم تحقیق ………………………………………….75

5-1-6- یافته های مربوط به فرضیه ششم تحقیق ……………………………………………75

5-1-7- الویت بندی شاخص ها ……………………………………………………………..76

5-2- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………77

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………..78

5-3- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………..79

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………80

پیوست …………………………………………………………………………………………84

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………85

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………….92

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

3-1-جدول ضرایب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مرحله اول………………46

4-1-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………….51

4-2-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری………………………….52

4-3-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات…………………….54

4-4-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد………………………………..56

4-6-جدول توزیع فراوانی ارزیابی مسئولیت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…..57

4-7-جدول توزیع فراوانی ارزیابی منزلت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…….57

4-9-جدول توزیع فراوانی ارزیابی استقلال مالی در میزان مشارکت اقتصادی………..58

-10-جدول توزیع فراوانی ارزیابی قدرت طلبی در میزان مشارکت اقتصادی……….594

4-11-جدول توزیع فراوانی ارزیابی میزان سن در میزان مشارکت اقتصادی…………59

4-12-جدول توزیع فراوانی ارزیابی تاهل وتجرد در میزان مشارکت اقتصادی………60

4-13-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای مسئولیت پذیری اجتماعی………………………………………………………….61

4-15-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل

دادهای منزلت اجتماعی…………………………………………………………………….62

4-17-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای استقلال مالی……………………………………………………………………….64

4-19-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای قدرت طلبی…………………………………………………………………………65

4-21-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای تاهل وتجرد…………………………………………………………………………67

4-23-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای سن…………………………………………………………………………………….68

4-25-جدول نتایج رتبه بندی از طریق آزمون ضریب چوپروف…………………………70

فهرست نمودارها

4-1-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …………………………………52

4-2-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری…………………………53

4-3-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات……………………54

4-4-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد……………………………….56

فهرست شکل ها

2-1- شکل عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان……………………………………..13

2-2- شکل جامعه پذیری جنسیتی …………………………………………………………15

2-3- شکل مراحل چرخه زندگی …………………………………………………………20

2-4- شکل مشارکت اقتصادی زنان ……………………………………………………..30

2-5- شکل ماتریس نظریه ها وفرضیات مستخرج………………………………………34

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامه فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد
پایان نامه بررسی و مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه
پایان نامه ميزان رابطه دوگانه نشانه هاي اضطراب اجتماعي با ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت
دانلود پایان نامه تفاوت میزان یادگیری خودتنظیمی در افراد چپ دست با راست دست
دانلود پایان نامه ارتباط جهت گیری هدف با خود تنظیمی