پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی – جمعیتی و اقتصادی موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی،گروه جمعیت شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:جمعیت شناسی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی – جمعیتی و اقتصادی موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):تحولات ساختار سنی جمعیت جهان از نتایج  انتقال جمعیتی و کاهش مرگ ومیر و باروری است. با افزایش سن  سلامت سالمندان  میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون  ایران و از جمله شهرستان  خرم آباد افزایش می یابد .سالمندی جمعیت، هم ازموفقیتهای بزرگ بشری است و هم از مشکلات عمده جهان امروز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان ساکن  شهرستان خرم آباد است. پژوهش از نوع مطالعه توصیفی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری  زنان و مردان بالای 60 سال  ساکن شهرستان خرم آباد و حجم نمونه محاسبه شده 379 نفر ( 129 نفر روستایی و 250 نفر شهری ) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.  نتایج بررسی نشان میدهدکه سالمندان شهرستان خرم آباد از سلامت جسمی بیشتری نسبت به سلامت روانی برخوردارند. عوامل تعیین کننده متغیرهای  وابسته سلامت جسمی و سلامت روانی، متغیرهای مستقل سن ، تعداد فرزندان بدنیا آمده ، تعداد فرزندان زنده ،محل سکونت  تاهل ،وضع فعالیت پاسخگو و فعالیت همسر پاسخگو می باشند. سالمت جسمانی و روانی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر گذار است اما سلامت روانی تاثیر گذار ترین متغیر بر سلامت جسمی میباشد. سلامت جسمی مردان  شهرستان خرم آباد بهتر از زنان میباشد ولی از نظر سلامت روانی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.

کلید واژه : سلامت روانی ، سالمندان، سلامت جسمی ، سالمندی ، ساختار سنی

فهرست مطالب

عنوان   صفحه
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق  ………………………………………………………………………………1
مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1- بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-1- طیف سلامت و بیماری  ………………………………………………………………………………….10
1-1-2- مفهوم سلامت  ………………………………………………………………………………………………10
1-1-3- ابعاد سلامتی  …………………………………………………………………………………………………11
1-1-4-ﺳﻼﻣﺖرواﻧﻲ  …………………………………………………………………………………………………12
1-1-5- سلامت جسمی  …………………………………………………………………………………………….13
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………15
1-3- هدفهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..20
فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری…………………………………………………………………21
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..23
2-2- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………….31
2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی………………………………………………………………………….31
2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی ………………………………………………………….33
2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی     …………………………………………………………..36
2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی  …………………………………………………..37
2-4- سلامت جسمانی ………………………………………………………………………………………………..38
2-5- سلامت روانی ……………………………………………………………………………………………………39
2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان41
2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان …………………42
2-6-2- جنس و سلامت……………………………………………………………………………………………..43
2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان  …………………………………………..44

فهرست مطالب

عنوان  صفحه
2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی …………………………………………………………………..44
2-6-4- وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ  ………………………………………………………………………………………45
2-6-5- ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ………………………………………………………………………………………………..45
2-6-6- ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ……………………………………………………………………………..46
2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت……………………………………………………47
2-6-6-2- عوامل اجتماعی  ………………………………………………………………………………………..48
2-6-7-بعد خانوار………………………………………………………………………………………………………48
2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت………………………………………………………………………49
2-7- ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ……………………………………………………………………..49
2-7-1- مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………………52
2-7-1-1- ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ ………………………………………………………………………………….52
2-7-1-2- درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ …………………………………………………………………………………………53
2-7-1-3- شغل و سلامت افراد …………………………………………………………………………………..53
2-8-مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..54
2-9- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..56
2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته …………………………………………….56
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….61
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………62
3-1- روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………62
3-1-1- روش اجرا …………………………………………………………………………………………………….63
3-2-جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………..63
3-2-1-تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………..64
3-2-2- روش انتخاب واحد های نمونه ………………………………………………………………………..65
3-2-3- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا …………………………………………………………………….65

فهرست مطالب

عنوان صفحه
3-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ……………………………………………………….66
3-3-1-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی ( سلامت جسمی، سلامت روانی ) ………………….67
3-3-2- اعتبار و  پایایی پرسشنامه  ……………………………………………………………………………….69
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………….70
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………71
4-1- توصیف ویژه گی های دموگرافیک نمونه آماری(یافته های توصیفی) …………………………73
4-1-1- سن  پاسخگو ………………………………………………………………………………………………..75
4-1-2- وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………………………..75
4-1-3- متغیر جنسیت ……………………………………………………………………………………………….76
4-1-4- بعد خانوار  …………………………………………………………………………………………………76
4-1-5- وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………….77
4-1-6- وضع سواد ……………………………………………………………………………………………………78
4-1-7- میزان سواد  …………………………………………………………………………………………………..78
4-1-8-وضع فعالیت شخص پاسخگو و همسر پاسخگو  ……………………………………………….79
4-1-9-حیطه سلامت روانی…………………………………………………………………………………………79
4-1-10- حیطه سلامت جسمانی ………………………………………………………………………………..82
4-1-11-وضع سلامت و بیماری ………………………………………………………………………………..85
4-2- یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………….88
4-2-1-  فرضیه یک…………………………………………………………………………………………………….89
4-2-2-فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………….90
4-2-3-مقایسه میانگین ها…………………………………………………………………………………………..93
4-2-3-1- فرضیه سه…………………………………………………………………………………………………..93
4-2-3-2- مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت…………………………………..94
4-2-3-3- مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین افراد مجرد و متأهل…………………………….94

فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-2-3-4-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت………………………………..95
4-2-3-5-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت همسر……………………..96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ………………………………………………………………………..97
5-1- خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………98
5-2-  پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..109
5-2-1-پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………….109
5-2-2-  پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………113
5-3-محدودیت طرح …………………………………………………………………………………………………113
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………114
پیوست(پرسشنامه- .. …………….……………………………  (WHO QOL- BREFSF-36119

  

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره 1- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر کشور  طی سالهای85-1335 ……………….6
جدول شماره2 – تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر استان لرستان  طی سالهای85-1345………6
جدول شماره3- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان خرم آباد  طی سالهای85-13356
جدول شماره 4- جدول متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………..60
جدول شماره 5-  تعیین نمونه براساس توزیع منطقه شهری و روستایی ……………………………………………………66
جدول شماره6- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………..74
جدول شماره7- مشخصات اقتصادی اجتماعی نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………78
جدول شماره8-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه روانی………………………………………………………………81
جدول شماره 9-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه سلامت جسمانی ……………………………………………83
جدول شماره 10- مقایسه کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی………………………………84
جدول شماره11-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی ……………………………..84
جدول شماره-12توزیع درصد نمونه آماری ب حسب داشتنین ای  ند اشتن بیماری به تفکیک جنس  …………85
جدول شماره-13توزیع نمونه آماری برحسب چگونگی توانایی انجام کار های شخصی به تفکیک جنسیت…..88
جدول شماره 14 بررسی رابطه بین سلامت روانی و متغیرهای پیش بین تحقیق………………………………………….89
جدول شماره-15 بررسی رابطه بین سلامت جسمی و متغیرهای پیش بین تحقیق……………………………………….90
جدول شماره16خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی…………………………………………………91
جدول شماره -17 متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب………………………………………….91
جدول شماره 18-خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی………………………………………………..92
جدول شماره 19- متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب………………………………………….93
جدول شماره -20 مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین زنان و مردان…………………………………………………..93
جدول شماره21-مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت ………………………………………………..94
جدول شماره -22مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به وضعیت تاهل………………………………………………95
جدول شماره 23- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت………………………………………………..95
جدول شماره24- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت همسر………………………………………..96
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره1- مدل نظری تبیین متغیرهای جمعیتی،اجتماعی اقتصادی اثرگذاربرسلامت جسمی وروانی سالمندان55

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید