پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

 

استاد راهنما:

دکتر خسرو محمودی

 

استاد مشاور:

دکتر فرح نیازکار

  

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: حماسه و سبک خراسانی

1-1- تعریف حماسه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2- تاریخچه حماسه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3- انواع حماسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- شخصیت­های اهورایی و اهریمنی …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- اسطوره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6- سبک خراسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-شاعران شاخص قصیده سرای سبک خراسانی…………………………………………………………………………………… 12

1-7-1- رودکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-2- عنصری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-3- فرخی سیستانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-7-4- منوچهری دامغانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 15

 

فصل دوم: شخصیت­های اساطیری، حماسی، دینی و تاریخی  درقصاید سبک خراسانی

2-1- در آمد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-شاهان و شاهزادگان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-اسفندیار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-افراسیاب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- بهمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4- جمشید ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-5- خاقان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-6- ضحاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-7- فریدون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-8- کیخسرو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-9- کیقباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-2-10-کیومرث ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-2-11-گشتاسب ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-12- منوچهر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-13-نوذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-14-هوشنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-3-پهلوانان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1-آرش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-2- بیژن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-3-رستم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-4- زال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-5- سام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-3-6- سهراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-7- طوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-8- گیو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-9- نریمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-4- شخصیت­های دینی……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-4-1- داوود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-2- سلیمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-4-3- علی (ع) و لقب وی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-4-4- موسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-5- شخصیت­های تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-5-1- اردشیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-5-2- اسکندر …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-5-3- انوشیروان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-5-4- بهرام گور ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

2-5-5- دارا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-5-6- قباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم: ابزارهای جنگی و واژگان حماسی

3-1-درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-2-ابزارها ی جنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-2-1- برگستوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-2-2-پیکان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-2-3- تیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-2-4- تیغ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-2-5-جوشن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-6- حسام ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

3-2-7- خدنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-2-8- خفتان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-2-9-خنجر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-10- درع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

3-2-11- ذوالفقار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2-12- رمح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

3-2-13- زره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

3-2-14- سنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

3-2-15- شمشیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

3-2-16- کمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-2-17- گرز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

3-2-18- مغفر …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

3-2-19- نیزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

3-3- واژگان حماسی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-3-1- افسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-3-2- البرز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

3-3-3- باد افراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

3-3-4- بزم………………………………………………………………………………………………………………………………………130

3-3-5- پیکار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

3-3-6- تاج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

3-3-7- خشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141

3-3-8- رزم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

3-3-9- سپاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148

3-3-10- فر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151

3-3-11- کارزار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 156

3-3-12- کوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 157

3-3-13- گرد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

3-3-14- گو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 159

3-3-15- لشکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

3-3-16- نبرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 167

3-3-17- نخجیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

3-3-18- هیجا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

فصل چهارم: موجودات و لحن حماسی

4-1-درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 173

4-2-موجودات حماسی واساطیری………………………………………………………………………………………………………………. 173

4-2-ا- اژدها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

4-2-2- اسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175

4-2-3- پیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 180

4-2-4- دیو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185

4-2-5- رخش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188

4-2-6- سیمرغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 189

4-2-7- شبدیز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 191

4-2-8- شیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 192

4-2-9- عنقا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 192

4-2-10-غول………………………………………………………………………………………………………………………………………….200

4-3- لحن حماسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 201

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..210

5-2-پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 210

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….211

چکیده ی انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………218

چکیده

حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و حوادث خارق العاده در می آمیزد وپر از رویدادهای غیرطبیعی است.قرن چهارم وپنجم اوج تفکرات حماسی در عرصه زبان وادبیات فارسی است.

یکی از درون مایه های غالب درشعر اکثر شاعران قصیده سرای قرن چهارم وپنجم حماسه وتفکرات حماسی است. این درون مایه رادراغلب شعر شاعران این دوره به وفور می توان یافت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید