پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مهندسی مکانیک

  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)  

 

گرایش : تبدیل انرژی

 

عنوان : بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت

 

استاد راهنما : دکتر آرمن آدامیان

 

استاد مشاور : دکتر محمد افتخاری یزدی

 

زمستان 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اوّل: مقدّمه

1- مقدّمه 1

1-1- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آب و ماده جاذب لیتیم بروماید 5

1-1-1- سیکل تک اثره 7

1-1-2- سیکل دو اثره 8

1-2- سیستم سرمایش جذبی با مبرد آمونیاک و ماده جاذب آب 12

فصل دوّم:مدل ترمودینامیکی سیستم 21

2-1- سیستم های تبرید با 3 منبع حرارتی برگشت ناپذیر 21

2-2- سیستم های تبرید با 4 منبع حرارتی برگشت ناپذیر 25

فصل سوّم:الگوریتم های تکاملی و ژنتیکی و کاربرد آن در بهینه سازی چندهدفه…………………………………………………..35

3-1- مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………35

3-2- معرفی الگوریتم های ژنتیکی 41

3-2-1- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک 41

3-2-2-نمایش کروموزومی 45

3-2-3- جمعیت آغازین 48

3-2-4-تابع برازندگی و تخصیص شایستگی………………………………………………………………………………………………….50

3-2-5- انتخاب 52

3-2-5 -1-فضای انتخاب 52

3-2-5-2- فشار انتخاب 53

3-2-5-3- روش انتخاب 53

3-2-6- عملگرهای ژنتیکی 56

3-3- تعاریف و مفاهیم پایه در بهینه سازی چند هدفه 63

3-3-1- مساله بهینه سازی چند هدفه 64

3-3-2- فضای شدنی 66

3-3-3- روابط بین بردارهای هدف 67

3-3-4 – غلبه پارتو 68

3-3-5- بهینگی پارتو 70

 

 

 

 

3-3-6- مجموعه و جبهه بهینه پارتو و نقطه ایده آل 71

3-3-7- تعادل 72

3-4- بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………73

3-4 -1- مقایسه روشها و الگوریتم های ارائه شده 76

3-4-2-  الگوریتم ژنتیک مرتب سازی پاسخهای نامغلوب بهبود یافته NSGA II 78

 

فصل چهارم: نتایج بهینه سازی

4-1- سناریوی اوّل 88

4-2- سناریوی دوّم 92

4-3- سناریوی سوّم 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 106

5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات 106

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

 

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 3-1- تشابه الگوریتم های ژنتیکی و پدیده های طبیعی 45

جدول  3-2- مقایسه مقادیر توابع هدف و برازندگی نسبی 51

جدول 4-1- نتایج بهینه انتخاب شده  با LINMAP ، FUZZY و TOPSIS  برای بهینه سازی 91

جدول 4-2- نتایج آنالیز خطا برای بهینه سازی سناریوی 1 92

جدول 4-3-  نتایج بهینه انتخاب شده با LINMAP ، FUZZY و TOPSIS برای سناریوی 2 98

جدول 4-4- نتایج آنالیز برای بهینه سازی سناریوی 2 99

جدول 4-5-  نتایج بهینه انتخاب شده با LINMAP ، FUZZY و TOPSIS برای سناریوی 4 104

جدول 4-6- نتایج آنالیز برای بهینه سازی سناریوی 4 105
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید