پایان نامه بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان


دانشگاه علم و فرهنگ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش خانواده درمانی

عنوان:

بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مرادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:گستره مساله مورد بررسی

1-1-مقدمه……………………………………..8

1-2-بیان مساله………………………………..11

1-3-سوال های پژوهش…………………………….16

1-4-ضرورت پژوهش……………………………….16

1-5-اهداف پژوهش……………………………….18

1-6-فرضیه های پژوهش……………………………18

1-7-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای پژوهش….19

 

فصل دوم: مرروی بر یافته های نظری و پژوهشی در قلمرو مساله مورد بررسی

2-1-خانواده و تعاملات آن………………………..22

2-2- موقعیت های ایجاد کننده آسیب نوجوانان…………26

2-2-1-دوره نوجوانی…………………………….31

2-3-کمرویی……………………………………34

2-3-1–تعریف کمرویی……………………………34

2-3-2-شیوع کمرویی……………………………..46

2-3-3-پیامدهای کمرویی………………………….48

2-3-4-پیوستار کمرویی…………………………..50

2-3-5-علل کمرویی……………………………..53

2-3-6-نظریه های کمرویی………………………..60

2-3-6-1-نظریه روان تحلیل گری……………………60

2-3-6-2-نظریه اریکسون…………………………60

2-3-6-3-نظریه اسنادی زیمباردو…………………..61

2-3-6-4-نظریه شناختی آرنولد باس…………………61

2-3-7-کمرویی و ویژگی های روانشناختی……………..62

2-3-8-ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی……..64

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-طرح پژوهش………………………………..81

3-2-جامعه آماری………………………………81

3-3-گروه نمونه………………………………..81

3-4-روش نمونه گیری……………………………..81

3-5-ابزارهای پژوهش……………………………82

3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک……………….82

3-5-2- پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر…. ………..82

3-5-3–پرسش نامه کمرویی……………………….85

3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک……………………..85

3-5-5-پرسش نامه افسردگی بک…………………….86

3-6-روش اجرای آزمون ها………………………..88

3-7-شیوه تجزیه و تحلیل………………………….89

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-یافته های توصیفی………………………….91

4-2-یافته های استنباطی………………………..99

3-4-یافته­های جانبی……………………………102

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-بحث در چهارچوب قرضیه های پژوهش……………..106

5-2-نتیجه گیری……………………………….110

5-3-محدودیت ها……………………………….110

5-5-پیشنهادها……………………………….111

منابع فارسی…………………………………113

منابع انگلیسی……………………………….115

پیوست ها……………………………………

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید