پایان نامه بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده  فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S )

 گرایش: عمران سازه

عنوان :

بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز­های لرزه­ای

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر طاووسی تفرشی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر گودرزی

فهرست مطالب:

فصل اول : تاریخچه تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایع و دستورات آیین‌نامه‌ای در این خصوص

چکیده ……………………………………………………………………………………………2

1-1- خسارات وارد شده به مخازن ذخیره مایع تحت بارهای لرزه‌ای……………………..3

1-1-1-خرابی­های حاصل از اثرات  نیروهای هیدرودینامیک…………………………………..4

1-1-1-1-کمانش لوزی شکل…………………………………………………………………4

1-1-1-2- کمانش پافیلی……………………………………………………………………..5

1-1-2- خرابی­های حاصل از حرکت امواج مایع در محل سطح آزاد سیال…………………6

1-1-3- سایر خرابی­ها…………………………………………………………………………11

1-1-4- رفتار مخازن در زلزله‌های گذشته………………………………………………….12

1-1-4-1- در زلزله  الاسکا …………………………………………………………………..12

1-1-4-2- زلزله کوبه ژاپن…………………………………………………………………….13

1-1-4-3- زلزله کواکولی ترکیه……………………………………………………………….14

1-2- دستورات آیین‌نامه‌ها در رابطه با تحلیل دینامیکی مخازن…………………………16

1-2-1- مروری بر پیشینه تحلیل دینامیکی مخازن مایعات………………………………..16

1-2-2- روشهای تحلیل لرزه­ای مخازن از دیدگاه  آیین­نامه­های معتبر …………………….20

1-2-2-1- مدلهای مکانیکی جرم و فنر برای ساده­سازی رفتار دینامیکی مایع………….21

1-2-2-2- پریود طبیعی مد نوسانی مایع……………………………………………………24

1-2-2-3- توزیع فشار هیدرودینامیک ناشی از اعمال بارهای لرزه­ای جانبی…………….26

1-2-2-4- پاسخ مخزن به مولفه قائم حرکت زمین……………………………………………28

1-2-2-5- نحوه برآورد ارتفاع امواج سطحی………………………………………………….35

1-2-2-6- اندرکنش خاک و سازه…………………………………………………………………37

‌1-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………..38

 فصل دوم: جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها و کاربرد آن در مخازن ذخیره مایع

چکیده………………………………………………………………………………………………41

2-1- فلسفه بکارگیری جداسازهای لرزه‌ای و انواع آنها………………………………………42

2-2- مروری بر مطالعات پیشین بر روی مخازن ذخیره مجهز به جداسازهای لرزه‌ای………44

2-3- پروژه‌های ساخته شده مخازن مجهز به سیستم جداسازی لرزه‌ای در کشورهای مختلف….50

2-4- جمع‌بندی…………………………………………………………………………………….54

فصل سوم : بررسی عددی رفتار دینامیکی مخازن مجهز به سیستم جداساز لرزه‌ای با استفاده از روش اجزای محدود

چکیده………………………………………………………………………………………………57

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………..58

3-2- معرفی مدل اجزای محدود مورد استفاده در تحلیل عددی………………………………58

3-3- صحت‌سنجی نتایج مدل عددی …………………………………………………………..60

3-3-1- صحت سنجی تحت بارهای هارمونیک ………………………………………………..60

3-3-2- صحت‌سنجی تحت بارهای لرزه‌ای……………………………………………………..62

3-4- معرفی سیستم جداساز استفاده شده در مدل عددی…………………………………65

3-5- آنالیزهای عددی انجام شده بر روی مخازن با ابعاد واقعی……………………………67

3-5-1- ابعاد مخازن واقعی انتخاب شده جهت انجام مطالعات پارامتریک……………………67

3-5-2-بارهای لرزه‌ای اعمال شده به مخازن…………………………………………………….67

3-6-تحلیل نتایج حاصل از انجام آنالیزهای عددی……………………………………………….70

3-6-1- نتایج عددی حاصل برای پارامترهای طراحی……………………………………………70

3-6-2- نتایج عددی حاصل برای ماکزیمم ارتفاع آزاد مایع…………………………………….79

3-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………..86

فصل چهارم : ارزیابی عملکرد مدلهای ساده شده در برآورد پاسخ لرزه ای مخازن جداسازی شده

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….90

4-2- معرفی مدل مکانیکی جرم- فنراستفاده شده………………………………………..91

4-3- نتایج حاصل از تحلیل عددی مدل جرم و فنر مخازن جداسازی شده…………………93

4-3- 1- مقایسه نتایج جرمهای معادل سیال…………………………………………………94

4-3- 2- مقایسه نتایج مدل اجزای محدود و مدل جرم و فنر برای مخازن جداسازی شده…96

4-3- 3- بررسی دقت روش جمع مجذور مربعات………………………………………………99

4-3- 4- محاسبه ارتفاع امواج سطحی مایع برای نمونه‌های مورد بررسی……………….100

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………104

فهرست منابع و ماخذ

منابع……………………………………………………………………………………………..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید